Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odložená daň z příjmů

12.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.15
Odložená daň z příjmů

prof. Ing. Libuše Műllerová

 

Odložená daň

 

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti odložené daně z příjmů

 

 

Právní předpisy

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

- § 2 - předmět účetnictví

- § 3 - akruální princip

- § 7 odst. 1 - věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace

- § 25 odst. 2 - zásada opatrnosti

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

- § 59 - Metoda odložené daně

 

České účetní standardy pro podnikatele

- ČUS č. 003 - Odložená daň

- ČÚS č. 019 - Náklady a výnosy

 

 

Komentář

 

Odložená daň je důsledkem odlišných účetních pravidel od pravidel uplatňovaných při výpočtu splatné daně z příjmů. V účetnictví jsou ve sledovaném období zaúčtovány náklady či výnosy, které z daňového hlediska mají povahu:

- trvale neuznatelných (tzv. trvalé rozdíly),

- přechodně neuznatelných (tzv. přechodné rozdíly), tzn., že pro splatnou daň jsou uznatelné v jiném účetním (a zdaňovacím) období než jsou zaúčtovány.

 

Trvalé rozdíly se odložené daně netýkají; základem pro výpočet odložené daně jsou pouze přechodné rozdíly. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví stanoví pro zjišťování účtování a vykazování odložené daně následující pravidla:

- Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu, založeném na přechodných rozdílech mezi daňovou základnou aktiv či pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze.

- Odložená daň se zjišťuje povinně u účetních jednotek, které jsou součástí konsolidačního celku a které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. U ostatních účetních jednotek se rozhodnutí o účtování odložené daně ponechává v jejich kompetenci.

- Přechodné rozdíly mohou být zdanitelné, které vyústí ve zdanitelné částky při určování základu daně budoucích období a vedou k odloženému daňovému dluhu (nebo k úhradě odložené daňové pohledávky), nebo odčitatelné, které vyústí v odčitatelné částky při určování základu daně budoucích období a vedou k odložené daňové pohledávce (nebo k rozpouštěním zdroje disponibilního zisku ve formě odloženého daňového dluhu).

- Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví.

- O odloženém daňovém dluhu účtuje účetní jednotka vždycky, o odložené daňové pohledávce účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít odloženou daňovou pohledávku, je dosažitelný.

- V prvém roce