dnes je 19.6.2024

Input:

Odpisování technického zhodnocení u hmotného majetku

4.11.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.4.2.2.2.1
Odpisování technického zhodnocení u hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová

Zvýšená vstupní cena

Po provedení technického zhodnocení hmotného majetku se odpisuje ze zvýšené vstupní ceny při rovnoměrných odpisech § 31 ZDP (ze zvýšené zůstatkové ceny při zrychlených odpisech podle § 32 ZDP) u vlastníka, a to až od okamžiku uvedení technického zhodnocení do užívání (§ 26 odst. 5 ZDP). V tomto okamžiku se technické zhodnocení v účetnictví teprve přeúčtovává na příslušný účet odpisovaného dlouhodobého majetku v účtové skupině 02x. U hmotných movitých věcí je obvykle okamžik dokončení a uvedení technického zhodnocení do užívání stejný. Jedná se o odlišné pojmy a o dokončené technické zhodnocení lze zvýšit vstupní cenu majetku, až je také uvedeno do užívání. Toto je významné např. ve stavebnictví v případě rekonstrukcí, modernizací, nástaveb či přístaveb, na něž bylo vydáno stavební povolení, kdy okamžik dokončení a předání stavby dodavatelem často předchází okamžiku, kdy nabude právní moci příslušné kolaudační rozhodnutí, resp. okamžik uvedení do užívání.

ZDP pamatuje i na situace, kdy je technické zhodnocení na hmotném majetku dokončeno nejpozději v prvním roce odpisování. Technické zhodnocení se stává součástí vstupní ceny majetku v souladu s ustanovením § 29 ZDP. V případě technického zhodnocení hmotného majetku v dalších letech, je nutné od roku, kdy bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, stanovit roční odpisy zhodnoceného majetku sazbou (koeficientem) ze zvýšené vstupní (zůstatkové) ceny. Tím dochází  k prodloužení původní doby odpisování.

Při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 8 ZDP ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví odpisy za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.

Při zrychleném odpisování majetku podle § 32 odst. 3 ZDP zvýšeného o jeho technické zhodnocení se odpisy stanoví:

a) v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu,

b) v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny.

Příklad – odpisování TZ

Podnikatel má zařazen v obchodním majetku osobní automobil o vstupní ceně 500 tis. Kč.

Na automobilu provedl v 2. roce technické zhodnocení ve výši 60 tis. Kč a ve 4. roce užívání ve výši 80 tis. Kč.

Rovnoměrné odpisy

Rok Odpisy % Výpočet
1. 11 500.000 x 11 % 55.000
2. 20 (500.000 + 60.000) x 20 % 112.000
3. 20 560.000 x 20 % 112.000
4. 20 (560.000 + 80.000) x 20 % 128.000
5. 20 640.000 x 20% 128.000
6. 20 640.000 x 20% 105.000
Celkem     640.000

Zrychlené odpisy

Rok Odpisy koef. Výpočet ZC
1. 5 500.000 : 5 100.000 400.000
2. 5 (400.000 + 60.000) x 2 : 5 184.000 276.000
3. 5 – 1 (276.000 x 2) : 4 138.000 138.000
4. 5 (138.000 + 80.000) : 5 43.600 94.400
5. 5 – 1 (94.400 x 2) : 4 23.600 70.800
6. 5 – 2 (70.800 x 2) : 3 47.200 23.600
7. 5 – 3 (23.600 x 2) : 2 23.600 0
Celkem     640.000 0

Příklad – TZ provedené na nemovité věci

Majitel nemovitosti, kterou již několik let odpisuje, provedl na základě stavebního povolení přístavbu nemovitosti. V rámci přístavby bylo třeba nemovitost částečně rozebrat a znovu dostavět i s přístavbou. Rozsáhlá stavební akce představuje jeden ucelený zásah do objektu. Veškeré práce – náklady na rozebrání části stavby – lze hodnotit jako součást TZ. Je třeba snížit dosavadní zůstatkovou cenu (pořizovací cenu) o částku, která představuje tu část zůstatkové ceny (pořizovací ceny), která se týká vyřazené části. Dále je nutné posoudit míru odepsanosti vyřazené věci, která je shodná s mírou odepsanosti původního objektu. Přístavba je technickým zhodnocením a bude o něj zvýšena ZC (PC) a odpisováno koeficientem

Nahrávám...
Nahrávám...