dnes je 13.5.2021

Input:

Odpisy nehmotného majetku

7.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy nehmotného majetku

Ing. Jiří Šperl

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (dále DNM) jsou stejně jako u hmotného majetku (dále HM) důležitým zdrojem prostředků pro reprodukci tohoto majetku. Jedná se o majetek, jehož životnost a použitelnost se předpokládá po dobu více let. Je logické, že pořizovací cena takového majetku (obdobně jako u HM) nemůže být zahrnuta do nákladů jednorázově, ale že bude rozprostřena na celou dobu předpokládané doby použitelnosti a životnosti. Tento princip by měl být poplatníkem, jako účetní jednotkou, plně respektován při stanovení účetních odpisů, které účetní jednotka v souladu s principem věrného obrazu účetnictví stanoví na základě konkrétních podmínek a které se od roku 2021 přebírají i pro daňové účely.

Vymezení nehmotného majetku, právní úprava

Od zdaňovacího období započatého v roce 2004 bylo odpisování nehmotného majetku (NM) pro účely stanovení základu daně samostatně upraveno v zákoně o daních z příjmů a odpisy dlouhodobého nehmotného majetku stanovené dle účetních předpisů nebyly až na výslovně uvedené případy daňově účinné, tedy postupovalo se obdobně jako u hmotného majetku. Od roku 2021 však dochází ke změně a ZDP nově nehmotný majetek nedefinuje, ani nestanoví způsob odpisování toho majetku, ale pro daňové účely se použijí odpisy dlouhodobého nehmotného majetku stanovené podle účetních předpisů. Fakticky se jedná o návrat ke stavu platnému do konce roku 2003. Volitelně pak lze použít novou úpravu i pro nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Nehmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021, případně před 1. 1. 2020, se uplatní v nákladech podle započatého způsobu odpisování (podle dřívějších znění ZDP), blíže viz závěr tohoto textu.

Pozor!
V dalším textu však budeme pod pojmem nehmotný majetek rozumět pouze NM pořízený počínaje 1. 1. 2021 (volitelně od 1. 1. 2020), pokud nebude výslovně uvedeno jinak.

Právní úprava
Právní úprava

Zákon č. 563/1992 Sb., o účetnictví (dále ZÚ)

  • § 28 ZÚ Vymezuje právní rámec účetních odpisů

Vyhláška 500/2002 Sb. – prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví (dále PVZÚ)

  • § 6 PVZÚ definuje pojem dlouhodobý nehmotný majetek

  • § 47 PVZÚ upravuje způsoby ocenění

  • § 56 PVZÚ upravuje odpisování majetku

Český účetní standard č. 13 upravující účtování o dlouhodobém majetku včetně jeho odpisování

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP):

  • § 24 odst. 2 písm. v) ZDP bod 2, definuje podmínky, za kterých jsou účetní odpisy DNM daňově účinné.

Vymezení DNM v účetních předpisech

Ustanovení § 6 PVZÚ stanoví, že nehmotným majetkem jsou zejména nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu, a při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, a to od výše ocenění určeného účetní jednotkou pro DNM:

a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,

b) drobného nehmotného majetku, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje jak DNM, ale v nákladech.

Z jaké hodnoty se odpisuje

Základnou pro odpisy je u majetku pořízeného úplatně pořizovací cena (zahrnující i náklady s pořízením související). Majetek pořízený ve vlastní režii vlastními náklady. Blíže k tomuto tématu viz texty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Co není DNM

DNM nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.

Kdo odpisuje

DNM odpisují v souladu s účetními metodami účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, není-li stanoveno jinak. Podmínkou stanovenou ZDP je, že se musí jednat o majetek, který byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem obchodování s ním anebo nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně

Příklad
Společnost SOFTW vyvinula za účelem obchodování software, který byl oceněn vlastními náklady ve výši 200 000 Kč. Odběratelům je poskytováno právo tento software užívat po sjednanou dobu v licenčních podmínkách za úplatu ve výši 500 000 Kč.

Společnost SOFTW bude tento software účetně i daňově odpisovat ze vstupní ceny 200 000 Kč a odběratelé budou odpisovat nehmotný majetek z jejich pořizovací ceny 500 000 Kč.

Způsoby odpisování

Účetní ani daňové předpisy nestanoví žádný konkrétní způsob odpisování, odpisové sazby ani dobu odpisování. Vyhláška č. 500/2002 Sb. – konkrétně § 56 PVZÚ stanoví, že odpisovaný nehmotný

Nahrávám...
Nahrávám...