dnes je 11.4.2021

Input:

Odpisy nehmotného majetku

11.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy nehmotného majetku

Ing. Jiří Šperl

Odpisy nehmotného majetku (dále NM) jsou stejně jako u hmotného majetku (dále HM) důležitým zdrojem prostředků pro reprodukci tohoto majetku. Jedná se o majetek, jehož životnost a použitelnost se předpokládá po dobu více let. Je logické, že pořizovací cena takového majetku (obdobně jako u HM) nemůže být zahrnuta do nákladů jednorázově, ale že bude rozprostřena na celou dobu předpokládané doby použitelnosti a životnosti. Tento princip by měl být plně respektován při stanovení účetních odpisů, které je v pravomoci účetní jednotky na základě konkrétních podmínek.

Vymezení nehmotného majetku, právní úprava

Od zdaňovacího období započatého v roce 2004 je nehmotný majetek, resp. jeho odpisování pro účely stanovení základu daně, opět samostatně upraveno v zákoně o daních z příjmů a odpisy dlouhodobého nehmotného majetku stanovené dle účetních předpisů již nejsou daňově účinné. To se týká nehmotného majetku zaevidovaného v majetku poplatníka počínaje zdaňovacím obdobím začínajícím v roce 2004.

NM zaevidovaný v majetku dříve se uplatní v nákladech podle započatého způsobu odpisování (podle dřívějších znění ZDP).

V dalším textu však budeme pod pojmem nehmotný majetek rozumět pouze NM zaevidovaný v majetku poplatníka počínaje prvním dnem zdaňovacího období začínajícího v roce 2004, pokud nebude výslovně uvedeno jinak.

Právní úprava
Právní úprava

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP):

 • § 32a ZDP upravuje odpisování nehmotného majetku vymezeného v tomto ustanovení,

 • § 24 odst. 2 písm. v) ZDP bod 2, uvádí, že daňově účinné jsou účetní odpisy nehmotného majetku, který nespadá pod vymezení v § 32a ZDP.

Nehmotný majetek vymezení v § 32a ZDP

Pro účely ZDP se odpisují zřizovací výdaje zaevidované v majetku do konce roku 2015, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený účetními předpisy, pokud současně platí:

 1. byl
  1. nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, nebo tichého společníka, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo
  2. vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování
 2. vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč
 3. doba použitelnosti je delší než jeden rok; přitom dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

Zřizovací výdaje zaevidované v majetku poplatníka do konce roku 2015 jsou i po roce 2015 považovány za výše uvedených podmínek za NM. Pro jejich odpisování se i nadále postupuje podle pravidel platných do konce roku 2015.

Zřizovací výdaje vynaložené od roku 2016 nejsou NM, ale uplatní se jako jednorázový náklad.

Vstupní cena

Vstupní cena představuje hodnotu majetku, z níž se NM odpisuje. Při stanovení vstupní ceny se použije obdobně ustanovení § 29 ZDP upravující vstupní cenu HM.

Nejčastěji bude vstupní cenou u majetku pořízeného úplatně pořizovací cena (zahrnující i náklady s pořízením související). U majetku pořízeného ve vlastní režii tvoří vstupní cenu vlastní náklady. Blíže k tomuto tématu viz texty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Co není NM pro účely ZDP

Za NM pro účely ZDP se nepovažuje goodwill, který je dlouhodobým NM ve smyslu účetních předpisů. Pro zahrnování goodwillu do základu daně se použije § 23 odst. 15 ZDP, kdy se postupuje obdobně jako u oceňovacího rozdílu.

Dále se za nehmotný majetek pro účely ZDP nepovažují povolenka na emise a ani preferenční limity. Preferenčními limity jsou zejména individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zvláštního právního předpisu. U povolenek se jedná o povolenky na emise skleníkových plynů, které jsou přidělovány ministerstvem průmyslu a obchodu a se kterými je možno obchodovat (podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů), a o kvóty stanovené a přidělované podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Ty jsou přidělovány bezplatně, případně je možno je v rámci obchodování s nimi pořídit za úplatu.

Z hlediska daňového režimu se u povolenek a preferenčních limitů plně přebírá účetní režim, tedy pokud je podle účetních předpisů účtováno o nákladech a výnosech, jedná se o náklady a výnosy vstupující do základu daně.

Kdo odpisuje

Odpisovat nehmotný majetek může vlastník a kromě vlastníka může odpisovat také poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu.

Příklad
Společnost SOFTW vyvinula za účelem obchodování software, který byl oceněn vlastními náklady ve výši 200 000 Kč. Odběratelům je poskytováno právo tento software užívat po sjednanou dobu v licenčních podmínkách za úplatu ve výši 500 000 Kč.

Společnost SOFTW bude tento software daňově odpisovat ze vstupní ceny 200 000 Kč a odběratelé budou odpisovat nehmotný majetek z jejich pořizovací ceny 500 000 Kč.

Způsoby odpisování

Na rozdíl od HM se NM nezařazuje do odpisových skupin, ani si nelze vybrat, zda bude majetek odpisován rovnoměrně či zrychleně, ale NM se odpisuje rovnoměrně po stanovenou dobu.

Doba, po kterou se NM odpisuje, se stanoví podle následujících kritérií.

 • U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou.

 • Není-li smlouva sjednána na dobu určitou, odpisuje se rovnoměrně (a to bez přerušení):

  • - audiovizuální dílo 18 měsíců,
  • - software 36 měsíců,
  • - zřizovací výdaje zaevidované do konce roku 2015 60 měsíců,
  • - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců,
  • - ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

U nehmotného majetku zařazeného počínaje 1. červencem 2017 se uvedené doby odpisování považují za minimální a daňový subjekt může stanovit dobu odpisování delší. Takto stanovenou dobu odpisování ale nelze následně zkrátit a tato doba se uplatní i při odpisování případného TZ.

NM nabytý vkladem nebo přeměnou

U nehmotného majetku nabytého vkladem nebo přeměnou pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním vlastníkem za podmínky, že u vkladatele mohly být odpisy uplatňovány, tedy zejména byl tento nehmotný majetek nabyt vkladatelem, zanikající nebo rozdělovanou obchodní společností nebo družstvem úplatně, darováním nebo zděděním anebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování.

Nahrávám...
Nahrávám...