dnes je 16.2.2019
Input:

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.

26.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.20.1
Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 20/2017

Zákon č. 170/2017 Sb. provedl řadu změn v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku. Souhrnným přehledem změn v odpisování hmotného majetku se již blíže zabýval Ing. Jiří Vychopeň v článku „Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017”. V následujícím textu si rozebereme daňové odpisování nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení v roce 2017 a 2018 v návaznosti na změny provedené zákonem č. 170/2017 Sb. a ve vazbě na body 1. a 12. přechodného ustanovení k tomuto zákonu.

1. Vymezení nehmotného majetku

Zákon o daních z příjmů vymezuje nehmotný majetek a stanoví postup jeho daňového odpisování v ustanovení § 32a ZDP. Za nehmotný majetek se považují:

• nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,

• software,

• ocenitelná práva a

• jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený v ZoÚ.

Za nehmotný majetek pro účely ZDP se nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), a dále povolenka na emise nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo ve výčtu preferenčních limitů k vyloučení individuálního referenčního množství mléka. K této úpravě § 32a odst. 2 ZDP se v důvodové zprávě k zákonu č. 170/2017 Sb. uvádí, že vyjmutí individuálního referenčního množství mléka z demonstrativního výčtu preferenčních limitů reaguje na zrušení kvót na mléko v rámci Evropské unie, které bylo do českého právního řádu promítnuto zrušením nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které upravovalo individuální referenční množství mléka. Po jeho zrušení se již tento institut nevyužívá.

2. Změny u daňového odpisování nehmotného majetku

Připomeňme si, že nehmotný majetek odpisují podle § 32a ZDP pouze poplatníci vedoucí účetnictví. V § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP se totiž uvádí, že za daňové výdaje jsou považovány výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví. Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci dle § 7b, anebo vedou záznamy o příjmech a výdajích dle § 9 odst. 6 ZDP, mohou veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku zahrnout do daňově uznatelných výdajů při jejich zaplacení, a to bez ohledu na jejich výši.

Daňové odpisování se dle § 32a odst. 1 ZDP uplatní u nehmotného majetku:

 • který byl nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování,

 • jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a

 • jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Nehmotný majetek může kromě odpisovatele odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu. U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví dle § 32a odst. 4 ZDP jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou (na základě kupní smlouvy, licenční smlouvy nebo smlouvy o převodu práva užívání). V ostatních případech (není-li smlouvou sjednána doba určitá), odpisuje se nehmotný majetek rovnoměrně bez přerušení, a to:

audiovizuální dílo   18 měsíců  
software   36 měsíců  
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   36 měsíců  
ostatní nehmotný majetek   72 měsíců  

Zákon č. 170/2017 Sb. upravuje výše uvedenou dobu odpisování nehmotného majetku v tom smyslu, že před výše uvedený počet měsíců daňového odpisování nehmotného majetku vkládá slovo „nejméně”, tudíž doplňuje, že se jedná o minimální dobu daňového odpisování nehmotného majetku. Při použití této změny je nutno postupovat ve smyslu dvou přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb., a to bodu 1. a bodu 12.

 • V bodu 1. přechodných ustanovení se uvádí, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • V bodu 12. přechodných ustanovení se uvádí, že u nehmotného majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 32a odst. 4 a 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud pořídí poplatník, který vede účetnictví, nehmotný majetek po dni nabytí účinnosti zákona č. 170/2017 Sb., tedy po 1. 7. 2017, a přitom jeho zdaňovací období započalo před nabytím účinnosti tohoto zákona (poplatník má zdaňovací období kalendářní rok), stanoví poplatník pro zdaňovací období roku 2017 daňové odpisy tohoto nehmotného majetku podle právní úpravy účinné do 30. 6. 2017 a od zdaňovacího období roku 2018 bude moci daňově odpisovat tento majetek podle nové právní úpravy (může si zvolit delší dobu daňového odpisování nehmotného majetku).

Ve smyslu odstavce 5 ustanovení § 32a ZDP se odpisy podle odstavce 4 stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny.

Příklad

Příklad 1.

Akciová stavební společnost zakoupí v roce 2017 software na provádění účetních, ekonomických a finančních činností za pořizovací cenu (vč. nákladů s pořízením souvisejících) 98 000 Kč. Právo užívat software je ve smlouvě stanoveno na dobu neurčitou, smlouva nabyla účinnosti dnem 25. 9. 2017. Společnost má jako zdaňovací období kalendářní rok.

Vzhledem k tomu, že smlouva o užívání softwaru je uzavřena na dobu neurčitou, bude činit ve smyslu znění bodu 1. přechodného ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. doba daňového odpisování softwaru 36 měsíců, a to pro zdaňovací období 2017. Počínaje zdaňovacím obdobím 2018 může poplatník zvolit delší dobu odpisování – v našem příkladu např. společnost zvolí dobu daňového odpisování 40 měsíců.

Daňový odpis bude činit v roce 2017:

98 000 Kč : 36 měsíců x 3 měsíce = 8 167 Kč

Neodepsaná výše nehmotného majetku činí k 31. 12. 2017:

98 000 Kč – 8 167 Kč = 89 833 Kč

Počínaje rokem 2018 uplatní společnost roční daňový odpis ve výši:

89 833 Kč : (40 měsíců – 3 měsíce) x 12 měsíců = 29 136 Kč

Stejnou výši daňového odpisu uplatní i za rok 2019 a 2020.

Za rok 2021 pak bude činit daňový odpis:

89 833

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz