Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odvolanie

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.6 Odvolanie

Kolektív autorov

V zmysle daňového poriadku možno podať odvolanie proti rozhodnutiu, ak daňový poriadok neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice. Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolanie možno podať proti každému rozhodnutiu, pokiaľ nie je podanie odvolania príslušným ustanovením daňového poriadku alebo osobitného predpisu výslovne vylúčené.

 

Daňový poriadok upravuje dve formy podania odvolania, a to písomne alebo ústne do zápisnice u prvostupňového orgánu, ktorým je správca dane alebo iný orgán, voči rozhodnutiu ktorého možno podať odvolanie.

 

Zákon konkrétne pripúšťa podať odvolanie  písomne alebo  ústne do zápisnice.

  • - písomne,  zaslané elektronickými prostriedkami  prostredníctvom elektronickej podateľne (ak ide o subjekty, ktoré majú povinnosť zasielať podanie len elektronicky).
  • - písomne,  zaslané prostredníctvom poštovej prepravy (ak ide o subjekty, ktoré nemajú  povinnosť  doručovať podania el. prostriedkami).
  • - ústne do zápisnice u správcu dane (spíše sa zápisnica o ústnom pojednávaní o podaní odvolania).

 

Ak sa účastník konania vzdá odvolania v súlade so zákonom, nemôže už podať odvolanie, aj keď by lehota na podanie odvolania ešte neuplynula. V tomto prípade rozhodnutie príslušného orgánu je právoplatné dňom vzdania sa odvolania.

 

Daňový poriadok stanovuje