dnes je 15.12.2018
Input:

Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3 Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby

Tento text se věnuje zejména podmínkám, za kterých může osobě povinné k dani vzniknout povinnost se registrovat k dani z přidané hodnoty jako plátce či identifikovaná osoba, a také situacím, kdy může být tato registrace ukončena.

Osoby povinné k dani

Zjednodušeně se dá říct, že osobou povinnou k dani je plátce, identifikovaná osoba nebo osoba, která se jimi může stát. Aby se nějaká osoba mohla stát plátcem či identifikovanou osobou, musí jít o osobu povinnou k dani, tj. osobu vykonávající ekonomickou činnost.

Právní úprava

§ 5 ZDPH

Za osobu povinnou k dani se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem apod.

Ekonomickou činností není činnost vykonávaná na základě pracovněprávního vztahu.

Příklad

Osobou povinnou k dani je i osoba, která nemá živnostenský list ani není zapsána v obchodním rejstříku. Z pohledu zákona o DPH není podstatné, zda je daná činnost vykonávána legálně či ne. Osobou povinnou k dani je tedy například i osoba, které nemá oprávnění k podnikání, a přesto soustavně prodává zboží.

Osobou povinnou k dani je i osoba, která soustavně využívá majetek, který nemá vložen do podnikání. Jedná se například o soustavný pronájem nemovité věci, který daná osoba zdaňuje dle § 9 ZDP.

Obrat z pohledu zákona o DPH

Právní úprava

§ 4a ZDPH

Příklad

Osoba povinná k dani ve sledovaném období:

 • uskutečnila dodání zboží s místem plnění v tuzemsku za 300 000 Kč

 • poskytla služby s místem plnění v tuzemsku za 95 000 Kč

 • poskytla stavební práce na nemovitých věcech na Slovensku za 110 000 Kč

 • přijala zálohu ve výši 400 000 Kč na stavební práce, které se uskuteční na nemovité věci v tuzemsku po ukončení sledovaného období

 • obdržela úrok z jednorázově poskytnuté půjčky ve výši 25 000 Kč

 • obdržela dotaci na provoz ve výši 750 000 Kč

 • poskytla pojišťovací služby za 12 000 Kč, tyto služby dělá soustavně

 • obdržela úplatu ve výši 80 000 Kč za dodávku zboží, které bylo dodáno před započetím sledovaného období

Ve sledovaném období do obratu vstoupí částky 300 000 Kč a 95 000 Kč za dodávky zboží a poskytnuté služby, bez ohledu na to, zda byla daná plnění v tomto období uhrazena či nikoli. Do obratu osoba povinná k dani rovněž zahrne částku 12 000 Kč. Jde sice o plnění osvobozené od daně dle § 55 ZDPH, ale nejedná se o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. Obrat tedy bude činit 407 000 Kč.

Do obratu se naopak nezahrnou poskytnuté služby s místem plnění mimo tuzemsko. Jedná se o stavební práce na nemovitých věcech na Slovensku, kde místem plnění u těchto služeb je místo, kde se dané nemovité věci nacházejí. Do obratu se nezahrnou ani zálohy na plnění, která se uskuteční až v následujících obdobích, a ani platby za plnění, která nastala dříve. Rovněž jednorázový úrok z půjčky, vzhledem k tomu, že se jedná o doplňkovou činnost uskutečněnou příležitostně, do obratu nevstoupí. Do obratu se nezahrne ani přijatá dotace.

Pozn.: Díky legislativní chybě se do obratu za období roku 2014 nezapočítává soustavný nájem nemovitých věcí osvobozený od daně

Registrace plátce

Právní úprava

§ 6 až § 6f, § 94 až § 96 a § 98 zákona o DPH, bod 4 a 6 přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb.

Registrace plátce při překročení obratu osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku

Plátcem se ani při překročení hranice obratu pro povinnou registraci nestává osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Příklad

Osoba povinná k dani dosáhla za období duben 2017 až březen 2018 obrat 1 150 000 Kč, čímž překročila limit daný zákonem o DPH pro vznik povinné registrace. Tato osoba se ze zákona stává plátcem ke dni 1. května 2018. I v případě, že by nepodala včas přihlášku k registraci a překročení obratu by bylo zjištěno v pozdějším období, bude provedena zpětná registrace k 1. květnu 2018 a za veškerá zdaňovací období od května 2018 budou podána daňová přiznání. Plátce je povinen přiznat plnění uskutečněná od 1. května 2018 a má současně nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění.

Pokud by daná osoba uskutečňovala např. pouze pojišťovací činnosti, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, k povinné registraci by nedošlo.

Příklad

Osoba povinná k dani dosáhla za období září 2011 až srpen 2012 obrat 1 200 000 Kč, čímž překročila limit daný zákonem o DPH pro vznik povinné registrace, měla se tedy stát plátcem daně od 1. listopadu 2012 (dle znění zákona o DPH účinného do 31. 12. 2012). Překročení obratu však zjistila až v březnu 2018 a oznámila tuto skutečnost správci daně. Plátcem se tato osoba stane ke dni 1. ledna 2013. Za zdaňovací období od ledna 2013 budou podána daňová přiznání (pouze zdaňovací období, která nebudou prekludována).

Registrace společníka společnosti dle § 2716 až § 2746 NOZ (do roku 2013 účastníka sdružení)

S účinností od 1. 7. 2017 byla ze zákona o DPH odstraněna veškerá speciální pravidla pro společníky společnosti, a to počínaje registrací, počítáním obratu až po vedení společné evidence a pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně. Nově již každý společník společnosti vykazuje v daňovém přiznání svoji část ekonomické činnosti a společníci společnosti již nemají provázanou registraci k DPH, ve společnosti se mohou vyskytovat současně plátci i neplátci.

Díky přechodným ustanovením mohou společníci společnosti, kteří byli k 30. 6. 2017 plátci, do 31. 12. 2018 postupovat stále podle pravidel platných do 30. 6. 2017. Přechod na nový systém, který mohou učinit kdykoliv v této době, je pak třeba oznámit správci daně.

Registrace plátce při nabytí obchodního závodu

Registrace plátce při přeměně obchodní korporace

Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejich společníků, nepřestává být plátcem.

Registrace z titulu poskytnutí služby nebo zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko

Výjimka

Registrační povinnost nevzniká při poskytnutí služby, která je v tuzemsku osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se zabývá zpracováním reklamních prospektů. Kromě tuzemského místa podnikání svou ekonomickou činnost provozuje i prostřednictvím provozovny umístěné v Polsku, kde má i zaměstnance. Tato osoba je v Polsku registrována k dani z přidané hodnoty. V případě, že je prostřednictvím polské provozovny poskytnuta reklamní služba tuzemskému plátci, vzniká poskytovateli služby povinnost se v tuzemsku zaregistrovat k dani z přidané hodnoty. Obdobně by vznikla povinnost se zaregistrovat v tuzemsku, pokud by polská provozovna zaslala zboží tuzemské soukromé osobě.

Registrace plátce při pokračování v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci

Příklad

Plátce podnikající v oboru maloobchodního prodeje zemře dne 2. února daného roku. Dne 8. srpna daného roku nabude právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. Manželka pokračuje v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém. Zemřelý plátce přestává být plátcem až dnem předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele (tj. dnem předcházejícím dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví), tj. nastává právní fikce „prodloužení života”). Do rozhodnutí soudu o dědictví podává přiznání vlastním jménem na účet pozůstalosti osoba spravující pozůstalost. Manželka zemřelého se plátcem stává až ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele, tj. od 8. srpna daného roku. Do 15 dnů je pak povinna podat přihlášku k registraci a k 8. srpnu se stává plátcem. V posledním zdaňovacím období registrace zemřelého plátce není povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace obchodním majetkem a u kterého zemřelý dříve uplatnil nárok na odpočet daně v případě, že dědic pokračuje v uskutečňování ekonomických činností (§ 79b ZDPH).

Dobrovolná registrace plátce

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, zemědělec, jehož obrat činí 400 000 Kč, se rozhodne dobrovolně zaregistrovat k dani, jelikož nakupuje převážně od plátců daně a rovněž jeho odběrateli jsou zejména plátci daně. Po podání žádosti o registraci ji správce daně zaregistruje, plátcem se daná osoba stane ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o registraci. Nelze požádat o registraci se zpětným datem účinnosti.

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, pojišťovací agent, požádá o registraci k dani. Pokud pojišťovací agent vykonává pouze pojišťovací služby osvobozené od daně a ani nehodlá uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, není oprávněn se registrovat, i kdyby jeho obrat dosahoval 3 mil. Kč. Pokud však v budoucnu hodlá uskutečňovat například prodej zboží, je oprávněn se zaregistrovat k dani.

Obecně k registraci:

Na webových stránkách finanční správy je zveřejněna Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty a rovněž Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty. Podání této přílohy přihlášky je dobrovolné, její podání může urychlit registrační řízení.

Odkaz na přílohu přihlášky - http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017_DPH_priloha-prihlasky-kregistraci-k-dph.PDF

Registrace identifikované osoby

Právní úprava

§ 2, § 2a, § 2b, § 6g až § 6l, § 97, § 97a, § 98, § 106d odst. 4 zákona o DPH

Registrace identifikované osoby z titulu pořízení zboží z jiného členského státu

Při pořízení zboží z jiného členského státu se osoba pořizující zboží může rozhodnout, že i pořízení zboží do hodnoty 326 000 Kč je v tuzemsku předmětem daně.

Příklad

Osoba povinná k dani, která se dosud neregistrovala k dani jako plátce, jelikož nedosáhla obratu pro povinnou registraci, pořídí nový dopravní prostředek z jiného členského státu (např. osobní automobil, který má najeto méně než 6 000 km). Ode dne pořízení tohoto automobilu se stává identifikovanou osobou a daň bude přiznána již z takto pořízeného automobilu.

Příklad

Výše uvedený postup se uplatní, i pokud osoba povinná k dani pořídí z jiného členského státu zboží podléhající spotřební dani. Např. osoba, která není plátcem, provozovatel bufetu, pořídí z Polska od osoby registrované k dani cigarety či alkohol. Bez ohledu na výši hodnoty pořízeného zboží se dnem prvního pořízení tohoto zboží stává identifikovanou osobou.

Registrace identifikované osoby z titulu přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, zabývající se prodejem speciálních zdravotnických přístrojů, si nechá poradit od švýcarského právníka na obchodní cestě ve Švýcarsku (popř. je právní služba poskytnuta prostřednictvím elektronické pošty). Osoba povinná k dani – příjemce služby se stává ode dne přijetí služby identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, opravář obuvi, nakoupí na Slovensku materiál určený pro opravu obuvi v hodnotě 800 EUR. Tento materiál pro něj přepraví slovenský přepravce, osoba povinná k dani na Slovensku. Ode dne přijetí přepravní služby se její příjemce stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, majitel restaurace, si nechá polskou osobou povinnou k dani opravit fasádu restaurace. Ode dne přijetí stavebních prací se stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, majitel stavební firmy, potřebuje své zaměstnance přepravit na vzdálenou stavbu nacházející se v České republice. Využije služeb německého přepravce. Ode dne přijetí přepravní služby se příjemce stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, účetní, si od rakouské osoby povinné k dani koupí počítačové vybavení včetně jeho instalace v kanceláři, která se nachází v tuzemsku. Ode dne dodání zboží s instalací se účetní stává identifikovanou osobou.

Registrace identifikované osoby z titulu poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, přepravce, přepraví zboží pro osobu povinnou k dani na Slovensku. Ode dne poskytnutí služby se stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, právník, poradí osobě povinné k dani v Německu, která řeší spor s tuzemským odběratelem. Ode dne poskytnutí právní služby se právník stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, opraví pro polskou osobu povinnou k dani zemědělský stroj. Nezáleží na tom, zda bude stroj k opravě převezen do tuzemska nebo zda jej daná osoba odjede opravit přímo do Polska. V obou případech se poskytovatel služby opravy stává ode dne poskytnutí služby identifikovanou osobou.

Pozn.: Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Registrace identifikované osoby při zrušení registrace plátce

Příklad

Plátce registrovaný k 1. 2. 2010 se rozhodne z důvodu

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz