dnes je 19.4.2019
Input:

Paušalizácia cestovných náhrad

30.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7 Paušalizácia cestovných náhrad

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Viera Mezeiová

Zákon o cestovných náhradách

Ustanovenie § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ZCN) upravuje možnosť paušalizovať jednotlivé náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských, ako aj pri zahraničných pracovných cestách, pokiaľ sa bude prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

Paušalizácia je možná s cieľom zjednodušenia účtovania cestovných náhrad u tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ určuje rovnaké podmienky pracovnej cesty. Môže ísť o zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné cesty opakovane s rovnakým nástupom, miestom výkonu práce, spôsobom dopravy a pod. Určenie paušálnej sumy je jednostranným aktom zamestnávateľa. Pre paušalizáciu cestovných náhrad nie je potrebný súhlas zamestnanca ani súhlas odborového orgánu.

Pri výpočte paušálnej sumy vychádza zamestnávateľ z priemerných podmienok pre poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov. Možno postupovať tak, že sa stanoví určitá priemerná suma (napr. denná, týždenná, mesačná, štvrťročná a pod.), ktorá zahrnie niekoľko opakujúcich sa náhrad (cestovné výdavky, stravné, náklady na ubytovanie).

Ku každému takto stanovenému paušálu by mal zamestnávateľ vypracovať podrobnú kalkuláciu, ktorou bude preukázaný spôsob výpočtu a jeho obsah. Súčasne musí komukoľvek (zamestnancovi, kontrolnému orgánu) a kedykoľvek na požiadanie rozložiť tento paušál na jednotlivé komponenty, preukázať spôsob jeho výpočtu a zdôvodniť ho. Z tohto dôvodu sa odporúča mať paušál a jeho zdôvodnenie vypracované písomne, napr. formou internej smernice.

Je potrebné jednoznačne vymedziť:

  • okruh zamestnancov, ktorých sa paušalizácia týka,

  • pracovné cesty, ktorých sa paušalizácia týka,

  • druhy náhrad, ktoré sú v paušálnej sume zohľadnené,

  • výšku paušálnej náhrady a

  • prípadne ďalšie podmienky (napr. spôsob krátenia).

Ak zamestnávateľ prizná paušalizáciu niektorých cestovných náhrad, je povinný v určitých časových obdobiach, o ktorých rozhodne vo svojej kompetencii, preskúmavať paušál a prehodnocovať so zreteľom na to, či nedošlo ku zmene podmienok a