dnes je 18.2.2019
Input:

Paušální částky hrazené zaměstnancům

21.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Paušální částky hrazené zaměstnancům

RNDr. Ivan Brychta

Co lze paušalizovat

Účelem paušalizace je zjednodušení vyúčtování pravidelně se opakujících náhrad hrazených zaměstnavatelem zaměstnancům. A to navíc způsobem, aby pro paušál zůstal zachován stejný režim, který daná náhrada představuje pro zaměstnance z pohledu daní z příjmů ze závislé činnosti v případě „nepaušálního” vyplacení.

Z tohoto pohledu lze paušalizovat např.

 • cestovní náhrady,

 • poskytnutí mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků poskytovaných podle ZP,

 • náhradu nákladů na udržování ochranných a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, stejnokrojů a pracovního oblečení,

 • náhradu částek vynaložených zaměstnancem ze svého za svého zaměstnavatele tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel, a dále

 • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.

Paušalizovat však nelze v případech, kdy to vylučuje některý právní předpis. Např. paušalizovat ve formě finančního plnění nelze poskytování osobních ochranných prostředků.

Právní úprava

 • zákon o daních z příjmů (ZDP)

 • - § 24 odst. 2 písm. x) ZDP vymezuje paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci jako daňově uznatelné náklady
 • - § 6 odst. 7 písm. b) až d) ZDP uvádí náhrady, které lze paušalizovat, a za jakých podmínek
 • - § 6 odst. 8 ZDP upravuje daňový režim paušálních částek z pohledu zaměstnance
  • zákoník práce (ZP)

 • - § 182 ZP uvádí pravidla pro paušalizaci cestovních náhrad
 • - § 104 odst. 5 ZP zakazuje zaměstnavateli nahrazovat poskytování osobních ochranných pracovních prostředků finančním plněním
  • pokyn GFŘ D-22

 • - bod 4 k § 24 odst. 1 rozebírá paušalizaci výdajů na udržování jednotného pracovního oblečení

Způsob prokazování

Rozhodne-li se zaměstnavatel vyplácet tyto náhrady zaměstnancům paušální částkou, je nutno oprávněnost výše paušálu prokázat na základě kalkulace skutečných výdajů a vnitřním předpisem. Vnitřní předpis by měl obsahovat:

 • vymezení, kterých zaměstnanců se paušalizace týká,

 • druhy náhrad,

 • období, na které je paušál stanoven,

 • způsob krácení stanoveného paušálu při nepřítomnosti zaměstnance z důvodu nemoci, dovolené apod.,

 • způsob výpočtu, výši paušálu a způsob jeho vyplácení zaměstnancům.

Při použití paušalizace musí být zaměstnavatel kdykoliv v průběhu zdaňovacího období schopen prokázat oprávněnost a odůvodněnost stanovení paušálu a jeho vynaložení na zajištění, dosažení a udržení příjmů. Při dodržení uvedených podmínek jsou vyplacené paušály daňově uznatelným nákladem.

Účtování

Vyplacení paušálu se v podvojném účetnictví účtuje stejným způsobem, jako by se účtoval nepaušalizovaný výdaj, tedy např.:

náhrady cestovních výdajů  MD 512 – Cestovné  
mycí, čisticí a dezinfekční prostředky  MD 501 – Spotřeba materiálu  
příspěvek na údržbu stejnokrojů  MD 518 – Ostatní služby  

Paušalizace podle ZDP a ZP

Zmíněný § 6 odst. 8 ZDP uvádí možnost vyplácení paušálních náhrad zaměstnancům (které pro ně nebudou zdanitelným příjmem) v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 7 písm. b) až d) ZDP, čili nikoliv podle písm. a) upravujícího režim cestovních náhrad z pohledu zdanění zaměstnance. Paušalizaci náhrad cestovních výdajů však umožňuje přímo zákoník práce (§ 182 ZP) a zákon o daních z příjmů pak pracuje s takto vyplacenou cestovní náhradou jako příjmem podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP.

Z pohledu nákladů zaměstnavatele je rozdíl v tom, že zatímco:

 • daňovou uznatelnost paušálních výdajů upravuje § 24 odst. 2 písm. x) ZDP, tak

 • v případě paušalizace cestovních náhrad podle § 182 ZP musíme využít

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz