Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Paušální výdaje

10.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.4 Paušální výdaje

Ing. Miloš Hovorka

Dílčí základ daně   Uplatnění paušálních výdajů   Výše paušálních výdajů   Poznámka, tip, doporučení  
Příjmy ze závislé činnosti   Nelze.      
Příjmy ze samostatné činnosti   Lze.   80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč.   § 7 odst. 7 písm. a) ZDP

Živností řemeslnou je např. řeznictví a uzenářství, pekařství, cukrářství, kovářství, podkovářství, hodinářství, zednictví, klempířství, holičství a kadeřnictví.

Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti, tak se limit 1 600 000 Kč nahrazuje limitem 800 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení novely č. 170/2017 Sb.).  
60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč.   § 7 odst. 7 písm. b) ZDP

Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti, tak se limit 1 200 000 Kč nahrazuje limitem 600 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení novely č. 170/2017 Sb.).  
    40 % z příjmů z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.   § 7 odst. 7 písm. d) ZDP

Příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění, jsou např. příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny, který je podnikáním, příjmy advokátů, daňových poradců, auditorů nebo soukromých lékařů.

Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, přestože k této činnosti podnikatelské oprávnění potřeba je, jsou podle pokynu GFŘ D-22 podřazeny pod § 7 odst. 1 písm. c) ZDP, tj. pod příjmy z jiného podnikání neuvedeného v § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZDP. V návaznosti na předchozí větu pak poplatník může v souladu s § 7 odst. 7 ZDP uplatnit k těmto příjmům výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů, maximálně do výše 800 000 Kč.

Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti, tak se limit 800 000 Kč nahrazuje limitem 400 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení novely č. 170/2017 Sb.).  
30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.   § 7 odst. 7 písm. c) ZDP

Příjmy z nájmu jsou příjmy podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP.

Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti, tak se limit 600 000 Kč nahrazuje limitem 300 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení novely č. 170/2017 Sb.).  
Příjmy z kapitálového majetku   Nelze.      
Příjmy z nájmu   Lze.   30 % z příjmů z nájmu; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.   § 9 odst. 4 ZDP

Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti, tak se limit 600 000 Kč nahrazuje limitem 300 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení novely č. 170/2017 Sb.).  
Ostatní příjmy   Lze pouze u příjmů ze zemědělské výroby   80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč.   § 10 odst. 4 ZDP  

Komentář:

Omezení paušálních výdajů počínaje r. 2013

Novela č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů přinesla mimo jiné i změnu v uplatňování paušálních výdajů.

Podle § 7 odst. 7 písm. c) ZDP paušální výdaje 40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než ze živnostenského podnikání nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů z jiné samostatné činnosti, lze uplatnit nejvýše do částky 800 000 Kč.

Stávající výše 40% paušálu bude zachována s tím, že u uvedených příjmů bude absolutní výše paušálních výdajů omezena částkou 800 000 Kč, tj. maximálním možným odpočtem rovným 40 % z příjmu ve výši 2 mil. Kč. Bude-li mít poplatník příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů např. ve výši 2,6 mil. Kč, paušální výdaj ve výši 40 % bude moci počínaje r. 2013 uplatnit pouze ve výši 800 000 Kč.

Podle § 7 odst. 7 písm. d) ZDP paušální výdaje 30 % z příjmů podle odstavce 2 písm. e) lze uplatnit nejvýše do částky 600 000 Kč.

Stávající výše 30% paušálu bude zachována s tím, že u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku bude absolutní výše paušálních výdajů omezena částkou 600 000 Kč, tj. maximálním možným odpočtem rovným 30 % z příjmu 2 mil. Kč. Bude-li mít poplatník příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku např. ve výši 3 mil. Kč, paušální výdaj ve výši 30 % bude moci počínaje r. 2013 uplatnit pouze ve výši 600 000 Kč.

Počínaje r. 2015 jsou obdobně zastropovány 60 % a 80 % paušální výdaje s tím, že stávající výše výdajových paušálů je zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 80 % je absolutní výše paušálu omezena částkou 1 600 tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 80 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč), u činností spadajících do paušálů ve výši 60 % bude absolutní výše paušálu 1 200 tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 60 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč).

Podle § 9 odst. 4 ZDP neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů podle odstavce 1, tj. z příjmů z nájmu, nejvýše však do částky 600 000 Kč.

Stávající výše 30% paušálu bude zachována s tím, že u příjmů z nájmu majetku bude absolutní výše paušálních výdajů omezena částkou 600 000 Kč, tj. maximálním možným odpočtem rovným 30 % z příjmu 2 mil. Kč. Bude-li mít poplatník příjmy z nájmu nemovitých věcí např. ve výši 2,5 mil. Kč, paušální výdaj ve výši 30 % bude moci počínaje r. 2013 uplatnit pouze ve výši 600 000 Kč.

Dále počínaje r. 2013 nový § 35ca ZDP stanoví, že uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 ZDP výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP nebo u dílčího základu daně podle § 9 ZDP výdaje podle § 9 odst. 4 ZDP a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje paušálem uplatněny je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže:

a) snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP,

b) uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Poplatníci, kteří uplatní výdaje paušálem podle § 7 odst. 7 ZDP nebo § 9 odst. 4 ZDP, nemohou uplatnit slevu na dani na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované dítě pokud součet dílčích základů, u kterých uplatňují výdaje paušálem (tj.  u dílčích základů daně podle § 7 nebo § 9), bude přesahovat 50 % celkového základu daně.

Bude-li mít poplatník např. příjem ze závislé činnosti 48 000 Kč a příjem z podnikání 100 000 Kč s tím, že u příjmů z podnikání uplatní výdaje paušální částkou 60 % (dílčí základ daně podle § 7 ZDP, tj. z podnikání, bude tedy činit 40 000 Kč) slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na vyživované děti uplatnit bude moci. Dílčí základ daně ze závislé činnosti, kde neuplatňuje paušální výdaje, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Další omezení paušálních výdajů vyplývá z § 12 odst. 1 ZDP, podle kterého platí, že pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši a nikoliv výdaje procentem z příjmů. Dále z § 12 odst. 2 ZDP platí, že pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů (např. u příjmů z nájmu podle § 9 ZDP), mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši a nikoliv paušální výdaje.

Snížení absolutní výše