Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platenie dane

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.3 Platenie dane

Kolektív autorov

Daň sa platí v eurách príslušnému správcovi dane, pričom platbu dane možno vykonať:
a) bezhotovostným prevodom z účtu

  • - vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,
  • - určeného na zloženie zábezpeky na daň na príslušný účet vedený v Štátnej pokladnici,

b) v hotovosti

  • - poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane,
  • - zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie podľa tohto zákona, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou vymožené, alebo ak ide o sankcie vyberané podľa osobitných predpisov,
  • - pri platbách do 300 €správcovi dane, ktorým je obec,

c) vykonaním kompenzácie, t. j. túto platbu možno použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku daňového subjektu, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.

Daňový subjekt je povinný označiť platbu dane spôsobom podľa vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Ak platbu týmto spôsobom neoznačí, správca dane použije jeho platbu :

  • - na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
  • - na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase