dnes je 17.12.2018
Input:

Podíl v obchodní korporaci u fyzických osob

23.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podíl v obchodní korporaci u fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Podíl v obchodní korporaci – vymezení

Podle § 31 ZOK (zákona o obchodních korporacích) představuje podíl účast společníka v obchodní korporaci a z ní plynoucí práva a povinnosti. Každý společník může mít pouze jeden podíl v obchodní korporaci (to neplatí pro účast v kapitálové společnosti, tj. v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným, a dále pro podíl komanditisty v komanditní společnosti).

S výjimkou kapitálových společností nesmí být podíl společníka v obchodní korporaci představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry (např. akcie u akciové společnosti) mají i z daňového hlediska mírně odlišná pravidla. Proto pro další výklad v tomto textu budeme za podíl v obchodní korporaci považovat podíl člena v družstvu, společníka ve společnosti s ručením omezeným (pokud není představován kmenovými listy, což je forma cenného papíru) a komanditisty v komanditní společnosti, nikoliv však např. podíl akcionáře v akciové společnosti.

Jak je patrné, nebudeme se zabývat ani podílem v osobních společnostech, tj. podílem společníka ve veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře v komanditní společnosti, neboť tyto účasti nejsou spojeny s žádným povinným majetkovým vkladem.

Daňový režim

Podíl v obchodní korporaci je pro jeho vlastníka aktivem (majetkem), jehož hodnotu nelze uplatnit do výdajů při jeho pořízení.

Daňově uplatnitelným se stává až v okamžiku prodeje, přičemž daňově uznatelným výdajem je nabývací cena tohoto podílu (kterou vymezíme dále v textu), ale jen do výše příjmů z prodeje.

Při prodeji podílu v obchodní korporaci musíme zodpovědět tyto otázky:

 • zda je prodej podílu osvobozen od daně z příjmů, či nikoli,

 • zda prodej podílu u FO podléhá zdanění podle § 7 ZDP nebo podle § 10 ZDP,

 • jaká je výše daňově uznatelné nabývací ceny tohoto podílu.

Prodej podílu – daňový režim

Daňový režim převodu podílu je třeba odlišovat od vypořádacího podílu při zániku účasti společníka v obchodní korporaci, při němž se jedná o vztah mezi společníkem ukončujícím svou účast v obchodní korporaci a samotnou obchodní korporací. V případě prodeje podílu dochází pouze ke změně subjektů, vlastníků podílů, finančně se transakce obchodní korporace nedotýká.

Právní úprava

Právní úprava

Úpravu problematiky nalezneme v těchto právních předpisech:

 • zákon o daních z příjmů – zejména § 4 odst. 1 písm. s) a zh) ZDP, § 7 ZDP, § 10 odst. 1 písm. c) ZDP, § 24 odst. 2 písm. w) ZDP a § 24 odst. 7 ZDP

 • pokyn GFŘ D-22 – k § 4 odst. 1, k § 24 odst. 7

Zachycení v daňové evidenci

Pokud podnikající fyzická osoba pořídí podíl z podnikatelských prostředků, nebude v okamžiku pořízení výdaj na pořízení daňově účinný. V případě peněžního vkladu proto zachytí úbytek finančních prostředků v evidenci příjmů a výdajů jako částku, která neovlivní základ daně. Nabytý podíl se zachytí v evidenci majetku (jde o finanční majetek).

Příjem z prodeje podílu, pakliže se jedná o podíl, který je zahrnut do obchodního majetku fyzické osoby, je třeba zanést do evidence příjmů jako příjem, který je předmětem daně ze samostatné činnosti (tj. dle § 7 ZDP). Nabývací cena podílu (§ 24 odst. 7 ZDP) pak bude součástí daňových úprav výdajů jako položka snižující základ daně, a to do výše příjmů z prodeje podílu.

Samozřejmě, že nesmíme zapomenout na vyřazení podílu z evidence majetku.

Příklad

Podnikatel pan Kouba, který vede daňovou evidenci, investoval loni své podnikatelské finanční prostředky do nákupu 40% podílu ve společnosti Čaje, s.r.o. Nabývací cena podílu činila 200 000 Kč. Nyní tento podíl prodává za 350 000 Kč. Prodej zaznamená následujícím způsobem:

Popis operace    Částka (Kč)    Zachycení v daňové evidenci   
1. Pohledávka za prodej podílu    350 000    zápis do knihy pohledávek   
2. Nabývací cena    200 000    pouze úprava daňově uznatelných výdajů při sestavení daňového přiznání (položka snižující základ daně)   
3. Úhrada pohledávky    350 000    v evidenci příjmů a výdajů jako příjem, který je předmětem daně
 
zápis do knihy pohledávek – úhrada; zánik pohledávky   

Jelikož je nabývací cena nižší než příjem z prodeje, celou částku 200 000 Kč lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj ve smyslu § 24 odst. 2 písm. w) ZDP. Ale vzhledem k tomu, že výdaj na pořízení se uskutečnil již v loňském roce (a byl zachycen správně jako nedaňový), podnikatel pan Kouba bude postupovat tak, že si v rámci přiznání za zdaňovací období, kdy obdržel příjem za prodej podílu, sníží základ daně o nabývací cenu podílu. Ke zdanění tedy přichází v úvahu zisk z prodeje ve výši 150 000 Kč.

Osvobození od daně

Je-li prodávajícím fyzická osoba, která nezařadila podíl do svého obchodního majetku, ani jej nepořídila z prostředků v obchodním majetku, je rozhodný pětiletý časový test mezi nabytím podílu a jeho prodejem. Je-li časový test splněn (přesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let), je prodej osvobozen od daně. Pokud by se jednalo o podíl pořízený z obchodního majetku poplatníka (např. podíl byl pořízen vkladem automobilu zahrnutého do obchodního majetku podnikatele), časový test pěti let by se počítal až od ukončení činnosti, ze které plyne příjem z jeho samostatné činnosti.

Osvobození se nevztahuje ani na příjmy v případě tzv. budoucího prodeje, který se má uskutečnit až po 5 letech od nabytí nebo ukončení samostatné činnosti, pokud příjem poplyne v době do 5 let od nabytí podílu (např. smlouva o převodu podílu bude uzavřena po 5 letech a jednom měsíci od nabytí, ale příjem byl vyplacen o tři měsíce dříve, tedy v době do 5 let).

Časový test nelze obejít transformací obchodní korporace, na druhé straně při výměně podílů (podle § 23b ZDP) a při fúzi či rozdělení obchodních korporací (podle § 23c ZDP) se časový test nepřerušuje.

Den nabytí

Pokyn GFŘ D-22 v bodě 4 k § 4 odst. 1 uvádí, že dnem nabytí podílu společníka v s.r.o. a komanditisty v k.s. se rozumí:

 • den vzniku společnosti, tj. den zápisu do obchodního rejstříku v případě zakládajícího účastníka společnosti,

 • den zápisu zvýšení kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v případě nového společníka, který přebírá závazek k novému vkladu do již existující společnosti,

 • den účinnosti smlouvy o převodu podílu v případě nabytí podílu od jiného společníka,

 • den úmrtí zůstavitele v případě nabytého podílu zděděním (pozor na to, že v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky (např. podíl z dědictví připadne synovi, až dostuduje vysokou školu apod.), příp.

 • den vyhotovení dokumentu, kterým byla oprávněná osoba seznámena s výší majetkových podílů ve smyslu § 9 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a majetkových nároků v družstvech.

V případě družstevního podílu je podle pokynu GFŘ D-22, bodu 4 k § 4 odst. 1 dnem nabytí podílu člena družstva:

 • den vzniku družstva, tj. den zápisu do obchodního rejstříku v případě založení družstva (týká se zakládajících členů),

 • den přijetí za člena na základě členské přihlášky u již existujícího družstva,

 • den účinnosti smlouvy o převodu družstevního podílu,

 • den úmrtí zůstavitele v případě zděděných členských práv, jde-li o dědění ze zákona (v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy opět pozor na to, že nabytí dědictví může být vázáno na splnění stanovené podmínky), příp.

 • den vyhotovení dokumentu, kterým byla oprávněná osoba seznámena s výší majetkových podílů ve smyslu § 9 zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, v případě družstva vzniklého podle transformačního projektu v rámci transformace družstev.

Více podílů nabytých do 31. 12. 2013

Pokud společník nabytím dalšího podílu do 31. 12. 2013 (před účinností ZOK) zvýšil svůj podíl v obchodní korporaci, neznamenala tato skutečnost nový den nabytí pro počítání časového testu, ale platil den nabytí původního podílu.

Příklad

Nepodnikatelé pan Štika a Kapr založili společnost Rybáři, s.r.o. (zápis do obchodního rejstříku 5. 1. 2001). Každý ze společníků vložil do základního kapitálu peněžitý vklad 100 000 Kč. Na základě smlouvy převedl pan Kapr svůj podíl za 80 000 Kč na pana Štiku (účinnost převodu je 20. 6. 2013). Pan Štika tak navýšil svůj podíl z 50 % na 100 %. Bude-li chtít nyní pan Štika celý podíl (v nabývací ceně 180 000 Kč) prodat, bude příjem z takového prodeje od daně osvobozen, neboť se nejedná o podíl z podnikatelského majetku a doba od nabytí se počítá již od 5. 1. 2001, tedy od nabytí původního

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz