dnes je 19.4.2019
Input:

Podíly na zisku

11.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podíly na zisku

Ing. Ivana Pilařová

I. PODÍL NA ZISKU

Podíl na zisku je příjem člena obchodní korporace a to jak s.r.o., tak i a.s. Pojem dividenda, který užíval jako název pro výnos z akcie obchodní zákoník, se již počínaje 1. 1. 2014 nepoužívá. Výnosy z akcií i obchodních podílů na s.r.o jsou nazývány „podíly na zisku”

Právní podstata

V obchodních korporacích je možné rozhodovat o rozdělení zisků ať již dosud neschválených či uložených z minulých let pouze na jedné valné hromadě v roce, a to té, která schvaluje účetní závěrku. Vzhledem k tomu, že tato valná hromada musí být ve všech kapitálových obchodních korporacích konána nejpozději do 6 měsíců po rozvahovém dni, vzniká situace, že ve druhé polovině roku není možné ze zisků obchodní korporace vyplatit jejím členům podíly na zisku. Tuto skutečnost do jisté míry „napravuje” rekodifikované právo připuštěním výplaty zálohy na podíly na zisku.

V první části si přiblížíme podmínky výplaty podílu na zisku a ve druhé části se budeme věnovat zálohám na podíly na zisku.

Podmínky ZOK pro výplaty podílu na zisku

Podmínky, které budou obchodními korporacemi v souvislosti s podíly na zisku ověřovány, vycházejí ze zákona o obchodních korporacích.

1. Podmínka první (§ 40 odst. 1 ZOK, platný pro všechny obchodní korporace)

Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. Jedná se o tzv. „protiinsolvenční” pravidlo.

2. Podmínka druhá (§ 161 odst. 4 ZOK pro s. r. o. a § 350 odst. 2 pro a. s.)

Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit souhrn těchto položek:

 • hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období

 • nerozdělený zisk z předchozích období

 • po odpočtu ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou (pro s. r. o.) či stanovami (pro a. s.)

3. Podmínka třetí – jen pro a. s. (§ 350 odst. 1 ZOK)

Vlastní kapitál musí být vyšší než součet následujících částí vlastních zdrojů:

 1. upsaný základní kapitál
 2. fondy, které nelze podle ZOK nebo stanov rozdělit mezi akcionáře

Tato třetí podmínka musí zůstat zachována i po výplatě podílů na zisku.

Splnění druhé a třetí podmínky se ověřuje z rozvahy sestavené z řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Např. chce-li valná hromada v roce 2015 rozhodovat o výplatě podílů na zisku, bude výše stanovené podmínky posuzovat z rozvahy k 31. 12. 2014 (je-li účetním obdobím společnosti kalendářní rok), pokud v následujícím období nebylo nutné podle zákona (nikoliv dobrovolně) sestavit mimořádnou či mezitímní účetní závěrku. Není přitom podstatné, zda budou vypláceny podíly na zisku, který byl vytvořen v roce 2014, 2013, nebo jde o zisk jiného účetního období.

Splatnost podílů na zisku

Podíl na zisku v kapitálových společnostech je podle § 34 odst. 2 ZOK splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace (v případě s. r. o. a a. s. je jím valná hromada) o jeho rozdělení, ledaže společenská smlouva nebo nejvyšší orgán (opět valná hromada) určí jinak. Podíl na zisku v osobních společnostech (v. o. s. a k. s.) je splatný do 6 měsíců od konce účetního období, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Daňové dopady aneb možnosti, jak naložit s podíly na zisku z hlediska ZDP

Podíly na zisku budou z hlediska daně z příjmů řešeny následovně:

 • uplatnění osvobození podílů na zisku podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) a zi) ZDP – týká se plátců i příjemců podílů na zisku,

 • uplatnění osvobození podílů na zisku podle § 19 odst. 9 ZDP – týká se jen příjemců podílů na zisku,

 • zdanění podílů na zisku zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP,

 • zdanění podílů na zisku zvláštní sazbou daně podle smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Srážková daň vzniklá z podílů na zisku se sráží k datu výplaty, nejpozději pak do konce třetího měsíce následujícího po rozhodnutí valné hromady. Srážková daň je odvedena na účet správce daně do konce měsíce následujícího po jejím sražení.

Osoby přijímající podíly na zisku mají z hlediska daně z příjmů následující možnosti:

 • podíly na zisku nezahrnout, případně vyloučit ze základu daně, neboť v případě splnění zákonem stanovených podmínek jde o příjmy od daně osvobozené. Osvobozené podíly na zisku mohou pobírat jen právnické osoby (§ 19 ZDP),

 • podíly na zisku nezahrnout, případně vyloučit ze základu daně, pokud jsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP,

 • podíly na zisku plynoucí ze zdrojů v zahraničí zdanit sazbou 15 % v samostatném základu DPPO, neboť jde o podíly na zisku plynoucí ze zahraničí (§ 20b ZDP). Samostatný základ daně může být využit jen právnickými osobami. Fyzické osoby samostatný základ daně nemají, případné zdanění přijatých podílů na zisku probíhá v daňovém přiznání (jedná o příjmy podle § 8 ZDP).

Zaúčtování podílu na zisku

Příklad
Příklad na převod podílů na zisku na primární vlastníky

Dceřiná společnost B, s. r. o., na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 17. 6. 2014 vyplácí dne 20. 8. 2014 podíly na zisku roku 2013 mateřské společnosti A, a. s., v hrubé výši 4 mil. Kč. Obě společnosti splňují definice mateřské a dceřiné společnosti podle zákona. Dne 20. 6. 2015 jediní dva akcionáři mateřské společnosti, fyzické osoby pan Novota a pan Dan, rezidenti ČR, rozhodli na valné hromadě o výplatě podílů na zisku ve výši 2 mil. Kč. Výplata čistého podílu proběhla dne 26. 6. 2015.

Částka ve výši 4 mil. Kč, přijatá mateřskou společností A, a. s., je od daně osvobozena, částka ve výši 2 mil. Kč, která je hrubým podílem na zisku fyzických osob, akcionářů mateřské společnosti, je zdaněna srážkovou daní, neboť podmínky osvobození nejsou splněny (společníci jako fyzické osoby nesplňují definici zákona). Účtování u mateřské společnosti A, a. s., bude následující.

Mateřská společnost A, a. s.:

Č. Datum Text Částka (Kč) MD D 
1. 17. 6. 2014  Podíl na zisku od B, s. r. o.  4 000 000 351 665 
2. 20. 8. 2014  Inkaso podílu od B, s. r. o.  4 000 000 221 351 
3. 20. 6. 2015  Podíly na zisku společníkům  2 000 000 428 (431) 364 
4. 26. 6. 2015  Srážka daně  300 000 364 342 
5. 26. 6.2015  Výplata čistého podílu p. Novotovi 850 000 364 221 
6. 26. 6.2015  Výplata čistého podílu p. Danovi  850 000 364 221 

Poznámka: Vzorový účtový rozvrh je k dispozici ZDE.

Částka na účtu 665 je od