Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pohledávky

13.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky

Ing. Jan Ambrož, Ing. Jaroslav Trávníček

Účetní a daňové předpisy věnují velkou pozornost pohledávkám, proto v tomto obecném textu uvádíme základní charakteristiky pohledávek s tím, že některé zvláštní účetní a daňové aspekty jsou řešeny v navazujícím textu Pohledávky - účetní operace; jde o kapitalizaci, postoupení nebo zápočty pohledávek.

Opravné položky

V textu Opravné položky - k pohledávkám rozebíráme postupy pro korekci pohledávek, tvorbu a čerpání účetní nebo daňové opravné položky. V rozvaze je často vykázána jiná hodnota, než činí třeba hodnota pohledávek evidovaných na účtu 311, neboť je korigována prostřednictvím účtu 391 - Opravná položka.

Účetnictví

Pohledávky se objeví v účetnictví v aktivech a zpravidla ve výnosech (nejedná se však o pravidlo) účetní jednotky. Pohledávka představuje aktivum účetní jednotky a je právem věřitele žádat určité plnění na dlužníkovi. Pohledávka věřitele má své příslušenství (§ 1970 NOZ).

Ocenění pohledávek

S oceněním pohledávek nemáme zpravidla problémy při jejich vzniku; připomínáme, že podle § 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou v případě jejich pořízení náklady spojené s pořízením součástí pořizovací ceny.

Příklad
Může například jít o náklady na znalecké ocenění pořizované pohledávky, odměnu za právní službu, provize.

Metodika účetnictví

V účetnictví postupujeme podle obecných zásad rozvedených ve Vyhlášce a dále v Českých účetních standardech, zejména Českém účetním standardu č. 017 - Zúčtovací vztahy. V dalším textu používáme běžně zavedené účty, všem známé z dříve platných Postupů účtování, i když jsme si vědomi skutečnosti, že závazné jsou v rámci směrné účtové osnovy v současné době pouze účtové skupiny (první dvě místa) a třetí místo je plně v kompetenci jednotlivých účetních jednotek.

Analytická evidence

Nezbytné je rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k lhůtám splatnosti, které se zajistí na analytických účtech k jednotlivým účtům. Analytická evidence se vede také podle jednotlivých dlužníků a podle jednotlivých druhů měn. Analytická evidence neznamená automaticky evidenci vedenou prostřednictvím analytických účtů.

Pozor!
Podle §§ 10 a 11 Vyhlášky vykazujeme v části rozvahy C.II., resp. C.III. pohledávky:

  • dlouhodobé, které v okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok (a odloženou daňovou pohledávku),

  • krátkodobé, které v okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.

Pro výkaznictví tak pro rozlišení dlouhodobých a krátkodobých pohledávek není podstatná historická doba splatnosti pohledávek v okamžiku jejich vzniku, ale doba splatnosti v okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena.

Příklad
Společnost Alfa poskytla úvěr společnosti Beta v červnu 2013 s tím, že splatnost byla stanovena na září 2014. K datu vzniku pohledávky účtujeme o dlouhodobé pohledávce, ale k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2013, již jde o pohledávku krátkodobou, která bude vykázána ve výkazu Rozvaha v části C.III. Krátkodobé pohledávky.

Cizí měna

Jsou-li pohledávky evidovány v cizí měně, musí se samozřejmě v účetní závěrce přepočítat a vznikají kurzové rozdíly.

Syntetické účty

V účtové třídě 3 Zúčtovací vztahy účtujeme o pohledávkách z obchodních vztahů (skupina 31) až k pohledávkám z prodeje podniku (skupina 37), dohadným položkám aktivním (skupina 38).

Obchodní vztahy

311 - Odběratelé

Zde účtujeme pohledávky za odběrateli při splnění dodávky ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Na tento syntetický účet neúčtujeme pohledávky směnečné.

312 - Směnky k inkasu

Na tomto účtu se zachytí příjem směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných dlužníků. Jedná se především o následující účetní operace:

  • úhrada pohledávky vystavenou krátkodobou směnkou,

  • postoupení směnky k inkasu u postupníka,

  • výnos z postoupené směnky k inkasu u postupitele.

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance; konkrétní příklady viz Směnka.

314 - Poskytnuté provozní zálohy

Účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.

Příklad
Společnost Alfa uhradila dodavateli v červnu 2013 zálohu na dodávku společnosti Beta ve výši 100 000 Kč. Ke splnění dodávky došlo v prosinci 2013, ale fakturace se uskutečnila až v lednu 2014. V účetnictví obou společností zachytíme následující operace:

Alfa

2013

Text Částka MD D 
1. Úhrada zálohy  100 000  314 221 
2. Dohadná položka na služby  190 000  518 389 

2014

Text  MD D 
PZ  Pohledávka  100 000  314  
PZ  Dohadná položka pasivní  190 000   389 
1.1  Závazek - fa za služby  200 000   321 
1.2  Náklady  10 000  518  
1.3  Zúčtování dohadné položky  190 000  389  
2.  Zúčtování zálohy  100 000  321 314 
3.  Úhrada závazku  100 000  321 221 

Beta

2013

Text  MD D 
1. Inkaso zálohy  100 000  221 324 
2. Dohadná položka na dodané služby  190 000  388 602 

2014

Text  MD D 
PZ  Závazek  100 000   324 
PZ  Dohadná položka aktivní  190 000  388  
1.1  Pohledávka - fa za služby  200 000  311  
1.2  Výnosy  10 000   602 
1.3  Zúčtování dohadné položky  190 000   388 
2.  Zúčtování zálohy  100 000  324 311 
3.  Inkaso pohledávky  100 000  221 311 

Pozor!
V účetní závěrce jsou položky evidované na účtech 314 a 324 často titulem pro účtování dohadných položek aktivních - účet 388 (324) nebo pasivních - účet 389 (314). Příklad jsme si zjednodušili a nebylo účtováno o DPH (viz Záloha a DPH).

Rada
O vystavených nebo přijatých zálohových fakturách neúčtujeme v okruhu finančního účetnictví. Zúčtování na straně MD účtu 314 (úhrada) a na straně D 324 (inkaso) je vázáno na pohyb konkrétních finančních prostředků.

Český účetní standard umožňuje výjimečně účtovat zálohy v případě pravidelně se opakujících zálohových plateb u služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor u nájemních vztahů a v případě nájemného či příspěvku vlastníka jednotky.

Jiné zálohy

Zálohy poskytnuté na dlouhodobý majetek evidujeme v účtové skupině 05 a vykazujeme je v rozvaze v části B., zálohy na zásoby vykazujeme v části C.I. Zálohy na zásoby a zachytíme je v účtové skupině 15.

315 - Ostatní pohledávky

Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy, vyúčtování náhrad za výdaje provedené účetní jednotkou za jiné účetní jednotky, vyúčtování refundace mezd od jiných účetních jednotek, příjmy za cizí strávníky v závodní jídelně, pohledávky z tržeb za aktivní licence, pohledávky za prodaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Příklad
Společnost Gama pořizuje zboží od společnosti Delta, která uznala dvě reklamace: již uhrazeného zboží z března 2013 a dosud nezaplacené