dnes je 22.1.2019
Input:

Pohledávky

13.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky

Ing. Jan Ambrož, Ing. Jaroslav Trávníček

Účetní a daňové předpisy věnují velkou pozornost pohledávkám, proto v tomto obecném textu uvádíme základní charakteristiky pohledávek s tím, že některé zvláštní účetní a daňové aspekty jsou řešeny v navazujícím textu Pohledávky - účetní operace; jde o kapitalizaci, postoupení nebo zápočty pohledávek.

Opravné položky

V textu Opravné položky - k pohledávkám rozebíráme postupy pro korekci pohledávek, tvorbu a čerpání účetní nebo daňové opravné položky. V rozvaze je často vykázána jiná hodnota, než činí třeba hodnota pohledávek evidovaných na účtu 311, neboť je korigována prostřednictvím účtu 391 - Opravná položka.

Účetnictví

Pohledávky se objeví v účetnictví v aktivech a zpravidla ve výnosech (nejedná se však o pravidlo) účetní jednotky. Pohledávka představuje aktivum účetní jednotky a je právem věřitele žádat určité plnění na dlužníkovi. Pohledávka věřitele má své příslušenství (§ 1970 NOZ).

Ocenění pohledávek

S oceněním pohledávek nemáme zpravidla problémy při jejich vzniku; připomínáme, že podle § 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou v případě jejich pořízení náklady spojené s pořízením součástí pořizovací ceny.

Příklad
Může například jít o náklady na znalecké ocenění pořizované pohledávky, odměnu za právní službu, provize.

Metodika účetnictví

V účetnictví postupujeme podle obecných zásad rozvedených ve Vyhlášce a dále v Českých účetních standardech, zejména Českém účetním standardu č. 017 - Zúčtovací vztahy. V dalším textu používáme běžně zavedené účty, všem známé z dříve platných Postupů účtování, i když jsme si vědomi skutečnosti, že závazné jsou v rámci směrné účtové osnovy v současné době pouze účtové skupiny (první dvě místa) a třetí místo je plně v kompetenci jednotlivých účetních jednotek.

Analytická evidence

Nezbytné je rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k lhůtám splatnosti, které se zajistí na analytických účtech k jednotlivým účtům. Analytická evidence se vede také podle jednotlivých dlužníků a podle jednotlivých druhů měn. Analytická evidence neznamená automaticky evidenci vedenou prostřednictvím analytických účtů.

Pozor!
Podle §§ 10 a 11 Vyhlášky vykazujeme v části rozvahy C.II., resp. C.III. pohledávky:

 • dlouhodobé, které v okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok (a odloženou daňovou pohledávku),

 • krátkodobé, které v okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.

Pro výkaznictví tak pro rozlišení dlouhodobých a krátkodobých pohledávek není podstatná historická doba splatnosti pohledávek v okamžiku jejich vzniku, ale doba splatnosti v okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena.

Příklad
Společnost Alfa poskytla úvěr společnosti Beta v červnu 2013 s tím, že splatnost byla stanovena na září 2014. K datu vzniku pohledávky účtujeme o dlouhodobé pohledávce, ale k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2013, již jde o pohledávku krátkodobou, která bude vykázána ve výkazu Rozvaha v části C.III. Krátkodobé pohledávky.

Cizí měna

Jsou-li pohledávky evidovány v cizí měně, musí se samozřejmě v účetní závěrce přepočítat a vznikají kurzové rozdíly.

Syntetické účty

V účtové třídě 3 Zúčtovací vztahy účtujeme o pohledávkách z obchodních vztahů (skupina 31) až k pohledávkám z prodeje podniku (skupina 37), dohadným položkám aktivním (skupina 38).

Obchodní vztahy

311 - Odběratelé

Zde účtujeme pohledávky za odběrateli při splnění dodávky ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Na tento syntetický účet neúčtujeme pohledávky směnečné.

312 - Směnky k inkasu

Na tomto účtu se zachytí příjem směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných dlužníků. Jedná se především o následující účetní operace:

 • úhrada pohledávky vystavenou krátkodobou směnkou,

 • postoupení směnky k inkasu u postupníka,

 • výnos z postoupené směnky k inkasu u postupitele.

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance; konkrétní příklady viz Směnka.

314 - Poskytnuté provozní zálohy

Účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.

Příklad
Společnost Alfa uhradila dodavateli v červnu 2013 zálohu na dodávku společnosti Beta ve výši 100 000 Kč. Ke splnění dodávky došlo v prosinci 2013, ale fakturace se uskutečnila až v lednu 2014. V účetnictví obou společností zachytíme následující operace:

Alfa

2013

Text Částka MD D 
1. Úhrada zálohy  100 000  314 221 
2. Dohadná položka na služby  190 000  518 389 

2014

Text  MD D 
PZ  Pohledávka  100 000  314  
PZ  Dohadná položka pasivní  190 000   389 
1.1  Závazek - fa za služby  200 000   321 
1.2  Náklady  10 000  518  
1.3  Zúčtování dohadné položky  190 000  389  
2.  Zúčtování zálohy  100 000  321 314 
3.  Úhrada závazku  100 000  321 221 

Beta

2013

Text  MD D 
1. Inkaso zálohy  100 000  221 324 
2. Dohadná položka na dodané služby  190 000  388 602 

2014

Text  MD D 
PZ  Závazek  100 000   324 
PZ  Dohadná položka aktivní  190 000  388  
1.1  Pohledávka - fa za služby  200 000  311  
1.2  Výnosy  10 000   602 
1.3  Zúčtování dohadné položky  190 000   388 
2.  Zúčtování zálohy  100 000  324 311 
3.  Inkaso pohledávky  100 000  221 311 

Pozor!
V účetní závěrce jsou položky evidované na účtech 314 a 324 často titulem pro účtování dohadných položek aktivních - účet 388 (324) nebo pasivních - účet 389 (314). Příklad jsme si zjednodušili a nebylo účtováno o DPH (viz Záloha a DPH).

Rada
O vystavených nebo přijatých zálohových fakturách neúčtujeme v okruhu finančního účetnictví. Zúčtování na straně MD účtu 314 (úhrada) a na straně D 324 (inkaso) je vázáno na pohyb konkrétních finančních prostředků.

Český účetní standard umožňuje výjimečně účtovat zálohy v případě pravidelně se opakujících zálohových plateb u služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor u nájemních vztahů a v případě nájemného či příspěvku vlastníka jednotky.

Jiné zálohy

Zálohy poskytnuté na dlouhodobý majetek evidujeme v účtové skupině 05 a vykazujeme je v rozvaze v části B., zálohy na zásoby vykazujeme v části C.I. Zálohy na zásoby a zachytíme je v účtové skupině 15.

315 - Ostatní pohledávky

Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy, vyúčtování náhrad za výdaje provedené účetní jednotkou za jiné účetní jednotky, vyúčtování refundace mezd od jiných účetních jednotek, příjmy za cizí strávníky v závodní jídelně, pohledávky z tržeb za aktivní licence, pohledávky za prodaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Příklad
Společnost Gama pořizuje zboží od společnosti Delta, která uznala dvě reklamace: již uhrazeného zboží z března 2013 a dosud nezaplacené

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz