dnes je 16.1.2019
Input:

Pohledávky - vybrané daňové a účetní aspekty

12.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky – vybrané daňové a účetní aspekty

Ing. Jan Ambrož

V tomto článku se věnujeme vykazování a účtování pohledávek v podvojném účetnictví a vybraným problémům souvisejícím s daňovým režimem pohledávek z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Právní úprava

Právní úprava

Účetní předpisy se zabývají pohledávkami v několika předpisech.

Budeme se odkazovat na zákon o účetnictví, například ocenění pohledávek (§§ 25 a 27 ZoÚ), opravné položky (§ 26 ZoÚ). Pro účetní závěrku je důležité časové kritérium uvedené v § 19 odst. 8a dokladová inventura majetku podle § 30.

prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (dále „PVZÚ” nebo „Vyhláška”) pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se zaměříme na vykazování a účtování pohledávek podle jejich charakteru, mj. §§ 5, 8, 10 a 11 PVZÚ. S kvalitní účetní závěrkou úzce souvisí příloha a informace o struktuře pohledávek podle § 39a násl. Oceněním pohledávek se zabývá §§ 50a 61, opravnými položkami § 55a možnostmi kompenzace § 58.

České účetní standardy popisují konkrétní metodické postupy, samozřejmě také pro účtování pohledávek a ve výkladu se budeme odvolávat na ČÚS č. 001 (například podrozvahová evidence), č. 003 (odložená daňová pohledávka), č. 005 (opravné položky) a zejména č. 017 platný pro Zúčtovací vztahy.

Pohledávky hrají významnou roli v daních z příjmů s tím, že vazbu na účetnictví si budeme mimo jiné interpretovat při výkladu ustanovení:

 • daňové opravné položky viz § 24 odst. 2 písm. i) ZDP a samozřejmě platný zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,

 • odpis pohledávek podle § 24 odst. 2 písm. y),

 • postoupení pohledávek je řešeno v § 24 odst. 2 písm. s).

U daně z přidané hodnoty je situace nepoměrně jednodušší, neboť se odkazujeme na § 54 ZDPHřešící případné postoupení pohledávky jako osvobozeného plnění bez nároku na odpočet DPH. Nepřímo si krátce vysvětlíme opravy základu daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44a také vztah s § 36 odst. 11zákona o DPH u přefakturace v DPH. Upozorňujeme také na specifika týkající se záloh, tj. přijatých úplat včetně změny podle novely zákona o DPH.

Rada
Výše uvedený výčet právních zdrojů není úplný, je doplněn případně v textu u konkrétních problémových okruhů.

Výklad

Zvolené téma je velmi rozsáhlé, proto jsme se z praktických důvodů zaměřili na následující oblasti, zařazené do jednotlivých kapitol:

 • V úvodní první části se budeme věnovat oceňování pohledávek (1.1), jejich vykazování podle vzorového účtového rozvrhu (1.2) a zobrazení v účetní závěrce (1.3).

 • Druhá kapitola obsahuje návaznosti daně z příjmů na podvojné účetnictví: opravné položky (2.1) a odpis pohledávek (2.2). Uvádíme též poznámku k poplatníkům daně z příjmů fyzických osob (2.3).

 • Poslední třetí kapitola připomíná několik specifik pro daň z přidané hodnoty: typ plnění (3.1), pohledávky v insolvenčním řízení (3.2) a přeúčtování, resp. přefakturaci (3.3), zálohy (3.4). Na závěr uvádíme krátkou poznámku k plátcům daně z přidané hodnoty fyzickým osobám (3.5).

Další odborné články

V úvodu musíme zdůraznit, že se v tomto obecném textu uvádíme pouze základní charakteristiky pohledávek s tím, že některé zvláštní účetní a daňové aspekty jsou řešeny v navazujících článcích, například Opravné položky k pohledávkám, Odpis pohledávek atd.

Pozor!
Je-li k dispozici významná novinka, podle novely některého z účetních nebo daňových předpisů, upozorňujeme na ni mezititulkem „Novela”.

Pokyn D-22

Na několika místech, zejména ve druhé kapitole, uvádíme odkaz na názor daňové správy publikovaný v Pokynu D-22.

Interpretace NÚR

Ve výkladu se setkáte též s odkazem na Interpretace připravené Národní účetní radou ke složitějším metodickým účetním operacím.

1. ÚČETNICTVÍ

Krátce si vysvětlíme zásady pro oceňování pohledávek (1.1), jejich průběžné účtování a vykazování podle platného účtového rozvrhu (1.2). Zvláštní pozornost věnujeme jejich zachycení v účetní závěrce (1.3).

Rada
Text článku je zaměřen především na běžné obchodní pohledávky, nicméně v účetnictví i daních se řeší různé typy pohledávek. Proto se o nich také krátce zmiňujeme v dalším výkladu.

Pozor!
Nezabýváme se právní stránkou pohledávek podle nového občanského zákoníku a též příslušenstvím pohledávek, které jsou obsahem jiných článků.

1.1 Ocenění pohledávek

V aktivech účetní jednotky nalezneme pohledávky oceněné v principu podle § 50 PVZÚ, tj. v pořizovací ceně. Jde o pojem, který je znám zejména při ocenění dlouhodobého majetku a zásob. U pohledávek se zapomíná, že skutečně jsou součástí hodnoty pohledávky také případné náklady s pořízením souvisejícím.

Na druhé straně, u tzv. vlastní pohledávky, myslíme tím například za realizaci dodání zboží nebo poskytnutí služeb, je ocenění závislé na sjednaných obchodních podmínkách.

Příklad
Příklad (1)

Společnost Alfa dodala zboží společnosti Beta podle katalogové ceny s tím, že k datu prodeje byla poskytnuta sleva ve výši 10 %. Hodnota pohledávky je 200 000 Kč plus příslušná sazba DPH.

Specifika DPH

Návaznostem na daň z přidané hodnoty je věnována třetí kapitola. Pro zjednodušení, přestože dotčené subjekty (účetní jednotky) mohou být plátci DPH, v řadě příkladů částky této daně neuvádíme.

Příklad
Příklad (2)

Společnost Alfa nabyla pohledávku od společnosti Gama, její hodnota činila 100 000 Kč, náklad na související právní služby byly 10 000 Kč. V účetnictví je pohledávka zachycena v částce 110 000 Kč.

Rada
Běžnými náklady na pořízení pohledávky bývají znalecké posudky ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a různé provize.

Reálná hodnota

Také pohledávky mohou být oceněny reálnou hodnotou podle ustanovení § 27 ZoÚ. Jde o pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování podle § 27 odst. 1 písm. f).

Ocenění a daně

Ve druhé a třetí kapitole se zabýváme daňovými aspekty pohledávek. Základní přístup k ocenění pohledávek zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty přejímají z účetních pravidel, není-li výslovně daňovou normou stanoveno jinak.

1.2 Metodika účtování a vykazování

V této kapitole si zrekapitulujeme přehled účtových tříd, resp. skupin, v nichž se objeví v účetnictví zachycené pohledávky a vzorové účetní případy (1.2.1). Uvádíme též metodické doplnění (1.2.2) týkající se analytické evidence, záloh, přeúčtování, zápočtů a podrozvahové evidence, poslední krátká poznámka je věnována odložené daňové pohledávce.

Vyhláška a ČÚS

Pro tuto oblast je klíčovým předpisem Vyhláška, její příloha č. 4 Směrná účtová osnova – pro náš další výklad Účtový rozvrh a některé české účetní standardy.

Poznámka redakce:

Vzorový účtový rozvrh pro rok 2018 je připraven ke stažení ZDE.

1.2.1 Přehled účtových skupin podle účtových tříd

Uvedeme si tabulky pro jednotlivé účtové třídy 0 3, dále členěných do příslušných účtových skupin.

Třída 0 Dlouhodobý majetek 
05  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  

Skutečně zachytíme v účetnictví také v třídě 0 pohledávky, kterými jsou poskytnuté zálohy na různé typy dlouhodobého majetku.

Příklad
Společnost Delta si pořizuje novou technologii. Dodavateli byla poskytnuta záloha ve výši 300 000 Kč, která je oprávněně evidována jako pohledávka. Účetní operace je srozumitelná: MD 052/D 221.

Rada
Podle vzorového účtového rozvrhu se použije účet 052 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek.

Třída 1 Zásoby 
15  Poskytnuté zálohy na zásoby  

Obdobně nalezneme zálohu také v účtové třídě 1.

Příklad
Další zálohu poskytla společnost Delta na pořízení zásob, jedná se o operaci MD 153/D 221, účet 153 se nazývá Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží.

Třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 
25   Krátkodobý finanční majetek  

Pro zálohy na pořízení krátkodobého finančního majetku nenabízí Směrná účetní osnova, na rozdíl od tříd 0 a 1, zvláštní účtovou skupinu.

Rada
Doporučujeme pro poskytnuté zálohy používat účet 259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek.

Třída 3 Zúčtovací vztahy 
31  Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)  
33  Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a institucemi  
34  Zúčtování daní a dotací  
35  Pohledávky za společníky  
37  Jiné pohledávky a závazky  
38  Přechodné účty aktiv a pasiv  
39  Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování  

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v účtové třídě 3 je účtováno o velmi různých typech pohledávky. K účtové skupině 39 doplňujeme, že se o ní více zmíníme v dalším textu.

Skupina 31

Základní účetní skupina pro běžné obchodní pohledávky – podle ČÚS č. 017 „…za odběrateli…”, v níž využíváme následující účty:

311 – Odběratelé

313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry

314 – Poskytnuté provozní zálohy a závdavky

315 – Ostatní pohledávky

Pozor!
Opakujeme, že při výkladu respektujeme navržené vzorové účty podle účtového rozvrhu. Účetní jednotka, v souladu s obecnými pravidly, si může číslování konkrétních účtů v rámci jednotlivých účtových skupin upravit. Tak lze účtový rozvrh průběžně aktualizovat, viz mimo jiné podle § 15 ZoÚ – ideální je však jeho korekce vždy k prvnímu dni účetního období.

Rada
K účtům skupiny 31 si dále uvedeme jeden vzorový příklad na obsah konkrétních účtů.

Příklad
Účetní společnosti Alfa zaúčtovala následující účetní operace.

Č. Text Částka MD D 
1.  Prodej zboží tuzemskému odběrateli  200 000  311.10  604.10  
2.  Prodej zboží zahraničnímu odběrateli  120 000  311.20  604.20  
3.  Poskytnutá záloha na právní služby  20 000  314.10  221.10  
4.  Přeúčtování části nájemného   10 000  315.10  518.50  
5.  Reklamace za nekvalitní zboží  15 000  315.20  504.10  

Všechny účetní operace jsou srozumitelné. Výklad si doplníme k operacím:

 • č. 4 – jde o část nájemného, původně účtovaného do nákladů, která přísluší jiné společnosti, viz metodika podle ČÚS č. 19. Téma přeúčtování (přefakturace) rozebíráme v kapitole 1.2 .2 a též v části 3.3.

 • č. 5 – původní dodávka, resp. související závazek, byl již uhrazen, proto se účtuje oprávněná reklamace jako pohledávka za dodavatelem.

Rada
Zajímavou náplň má účet 315, často nazývaný „ostatní” pohledávky, ale nejde o položky účtované ve skupině 37. Většinou se zde účtují obchodní pohledávky, nikoliv související s hlavní činností účetní jednotky (ale není to pravidlem).

K účtování záloh doplňujeme metodickou poznámku také v části 1.2.2.

Skupina 33

V této účtové skupině se setkáme s účtem:

335 – Pohledávky za zaměstnanci

V praxi se účtují nejčastěji s následujícími účetní případy.

Příklad
V účetnictví společnosti Alfa se běžně objevující následující účetní operace.

Č. Text Částka MD D 
1. Poskytnutá záloha zaměstnanci na služební cestu 10 000 335.10 211.10 
2. Poměrná část PHM u referentského vozu 2 000 335.20 648.10 

Pozor!
Jsme limitovaní rozsahem článků. Téma pohledávky je v účetních předpisech řešeno na mnoha místech.

Například si můžeme doplnit, že podle Českého účetního standardu č. 007, metodika účtování inventarizační rozdílů, se účtuje pohledávka za odpovědnou osobou z titulu náhrady manka. Pokud by jím byl zaměstnanec, účtovali bychom operaci MD 335.90/D 648.90.

Skupina 34

Také v této účtové skupině se vykazují pohledávky, které jsou specifické: jde o různé daně (zálohy a přeplatky včetně nadměrného odpočtu DPH) a nároky na dotace.

Používají se účty:

341 – Daň z příjmů

342 – Ostatní přímé daně

343 – Daň z přidané hodnoty

345 – Ostatní daně a poplatky

346 – Dotace ze státního rozpočtu

347 – Ostatní dotace

Rada
U všech těchto účtů je více než vhodné zřízení analytické evidence a podkladem pro určení dne D, tj. okamžiku účetního případu podle ČÚS č. 001, bod 2.4.3, musí být relevantní právní podklady. V mnoha případech se jedná o platně podaná daňová přiznání.

Konkrétní účetní operace jsou zcela jasné, metodicky určené a popsané v jednotlivých článcích, například Daňové přiznání právnické osoby, Silniční daň, Daň z přidané hodnoty nebo Dotace.

Skupina 35

Název této účtové skupiny „Pohledávky za společníky”, uvedený ve Vyhlášce, není přesný. Účtujeme zde totiž daleko více účetních případů, některé jsou velmi specifické, jak dokládají názvy konkrétní účtů podle účtového rozvrhu:

351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

352 – Pohledávky – podstatný vliv

353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál

354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty

355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace

358 – Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

Rada
Příklady včetně účetních operací naleznete mimo jiné v článcích: Základní kapitál, Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity). Podle Českého účetního standardu č. 017 se jedná dále například o pohledávky za společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditních společností.

Skupina 37

Nemá-li účetní jednotka podle metodiky účtování k dispozici některý z výše uvedených účtů třídy 3, používá tuto účtovou skupinu, účty:

371 – Pohledávky z prodeje obchodního závodu

373 – Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací

374 – Pohledávky z pachtu

375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů

378 – Jiné pohledávky

Rada
Setkáváme se zde logicky s metodickým problémem, a to otázkou, kdy je správné zvolit účet skupiny 31 a skupiny 37. Týká se to zejména některých „obchodních” pohledávek.

Co je „jinou” pohledávkou?

Tento zdánlivý rébus řešíme podle Českého účetního standardu č. 017. Patří sem například podle bodu 3.10 tohoto standardu:

 • pohledávky z prodeje obchodního závodu nebo jeho části,

 • další pohledávky z titulu náhrady škody nebo mank,

 • vztahy související s částí daně z přidané hodnoty u záloh aj.

Příklad
V účetnictví společnosti Alfa proto nalezneme na účtové skupině 38 typické účetní operace.

Č. Text Částka MD D 
1. Pohledávka za pojišťovnou 30 000 378.10 648.10 
2. Poměrná část DPH při inkasu přijaté úplaty 2 100 378.30 343.30 

Novela

Problematice záloh a DPH se věnuje stejnojmenný aktualizovaný článek.

Pozor!
Operace č. 1 je standardní, pokud se nejedná o dohadnou položku aktivní, viz skupina 38.

Skupina 38

Účtová skupina vyhrazená časovému rozlišení a dohadným položkám, je významná především v procesu účetní uzávěrky. Využíváme následující účty:

385 – Příjmy příštích období

388 – Dohadné účty aktivní

Příklad
V účetnictví společnosti Alfa se objevily, zcela oprávněně, následující účetní operace.

Č. Text Částka MD D 
1. Pohledávka za pojišťovnou 20 000 388.10 648.90 
2. Poplatky z licencí 2 100 388.10 648.90 

Pozor!
Musíme si vysvětlit rozdíl operací proti předchozímu příkladu:

 • v operaci č. 1 není do konce rozvahového dne pojišťovnou odsouhlasena částka náhrady, a

 • u licencí se jedná o kvalifikovaný odhad, protože nejsou k dispozici všechny relevantní podklady.

Rada
Uvedli jsme také účet 385, který podle ČÚS č. 017, bodu 3.11.5 obsahuje údaje o částkách účetní jednotkou nepřijatých, které časově a věcně souvisí s výnosy běžného účetního období, jak je podrobně vysvětleno v článku Časové rozlišení.

1.2.2 Poznámky k metodice

Pro oblast pohledávek je vhodné si doplnit několik metodických poznámek k analytické evidenci, zálohám a přeúčtování, zápočtům, podrozvahové evidenci a odložené dani.

Analytická evidence

Doplníme si, že účetní jednotka používá, jak vyplývá z příkladů, analytické účty.

Jedná se o aplikaci obecných účetních principů v návaznosti na ČÚS č. 001, část 2.2.

Rada
Analytické účty se zřizují povinně, u pohledávek podle jednotlivých dlužníků a věřitelů, podle časového hlediska, člení se na českou a cizí měnu, pro potřeby sestavení účetní závěrky a samozřejmě pro daňové účely.

Zálohy

Podle Českého účetního standardu č. 017 neúčtujeme o zálohových fakturách. Výjimkou jsou podle bodu 3.3.1 případy pravidelně opakujících se zálohových plateb na služby a nájemné, případně příspěvky vlastníka jednotky.

V takovém případě se mohou v účetnictví objevit operace typu MD 315/D 324.

Přeúčtování

U účtové skupiny 31 jsme zaúčtovali přeúčtování části nájemného.

Metodický postup nalezneme tentokrát v jiném předpise, v ČÚS č. 019, bod 3.1.3, který nabízí dokonce tři různé varianty:

 • nároky zjištěné před zaúčtováním lze zaúčtovat na jednotlivé účty skupiny 3,

 • zaúčtované původně do nákladů se přeúčtují na účty třídy 3 a snížíme náklady,

 • u poskytovaných služeb lze celou částku zaúčtovat do nákladů a následně se přeúčtuje do výnosů.

To znamená, že některý náklad je možné účtovat přímo jako pohledávku (zpravidla účet 315), nebo se odúčtuje dodatečně z nákladů, případě je souvztažně zaúčtováno jako výnos.

Zápočty

Výklad k metodice účtování pohledávek v účtové třídě 3 si doplníme o problematiku zápočtů, se kterými se běžně v účetnictví setkáváme.

Příklad
Navážeme na některé výše uvedené účetní operace z účetnictví společnosti Alfa.

Č. Text Částka MD D 
1.  Zúčtování zálohy na pořízení dlouhodobého majetku  300 000  321.10  052.10  
2.  Zápočet reklamace na další (nový) závazek k dodavateli  15 000  321.10  315.10  
3.  Zúčtování služební cesty zaměstnance  10 000  333.10  335.10  

Pozor!
U všech zápočtů je nutné mít k dispozici odpovídající právní podklady, aby byl také jasný okamžik účetního případu podle ČÚS č. 001.

Vzájemné zúčtování

Podle § 57 PVZÚ je možné ve vybraných situacích provádět tzv. vzájemné zúčtování, a to jak v účetnictví, tak v účetní závěrce. Jedním z takto povolených případů je právě uplatnění dobropisu (doklad k uznané reklamaci).

Podrozvahová evidence

Velkou pozornost je třeba věnovat účtování, které není podvojné a týká se záznamů v podrozvahové evidenci podle § ČÚS č. 001, bodu 2.3. Nejde totiž pouze o účtování v rámci uzávěrkových prací, jak dokládá jednoduchý příklad.

Příklad
Vedení společnosti Beta rozhodlo o účetním (nedaňovém) odpisu pohledávky.

Č. Text Částka MD D 
1.  Účetní odpis pohledávky  100 000  546.90  311.10  
2.  Čerpání účetní opravné položky  100 000  391.91  559.11  
3.  Záznam v operativní evidenci  100 000  75.11  x  

Pozor!
Návaznosti na daň z příjmů uvádíme v kapitole 2.2.

Odložená daňová pohledávka

Na závěr krátce doplňujeme, že se s titulem pohledávka setkáme výjimečně v účtové třídě 0. Nejedná se však v žádném případě o pohledávku, jak ji známe z výše uvedeného výkladu.

Rada
Výkladu této problematiky se věnuje článek Odložená daň a používáme účet 481.

1.3 Účetní závěrka

V rozvaze prezentujeme pohledávky v návaznosti na převodový můstek, resp. Vyhlášku, která stanoví konkrétní pozice, v nichž se zobrazí pohledávky účtované v různých účtových skupinách (1.3.1). Výklad si doplníme o některá specifika, například snížení ocenění prostřednictvím opravných položek a kurzovými rozdíly, doplníme si požadavky pro přílohu (1.3.2).

1.3.1 Rozvaha

Konkrétní obsah jednotlivých řádků rozvahy upravuje příloha č. 1 Vyhlášky. Navážeme na předchozí text a v následující tabulce se seznámíme s převodovým můstkem mezi účtovými skupinami a příslušnými oddíly části aktiv rozvahy (uvádíme pouze vybrané oblasti).

Rozvaha Účtová skupina 
Část  Obsah  
A  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  35  
B.I.5  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  05*  
C.I.5  Poskytnuté zálohy na zásoby  15  
C.II.1  Dlouhodobé pohledávky  3x.**  
C.II.2  Krátkodobé pohledávky  3x.***  

Tabulku si musíme doplnit o následující poznámky:

 • *) Z účtové skupiny 05 poskytnuté zálohy se podle typu uvádí též v části B.II.5 a BII.7.2.

 • **) Pohledávky jsou v části C.II.1 podrobně rozděleny na pět podskupin a poslední z nich, pro pohledávky ostatní, se dále dělí na další čtyři části. Součástí aktiv, jako C.II.1.4 je vykazována odložená daňová pohledávka z účtu MD 481.

 • ***) Také krátkodobé pohledávky jsou rozděleny, ale na čtyři skupiny a poslední na šest podskupin.

Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky

V rozvaze je klíčové členění pohledávek na krátkodobé a dlouhodobé, a to podle §§ 10 a 11 PVZÚ. Kritériem je okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje a mají-li dobu splatnosti delší než jeden rok, jsou dlouhodobými (automaticky se k nim řadí odložená daňová pohledávka).

Příklad
Příklad (1)

Společnosti Alfa zaúčtovala v červnu 2018 následující tři pohledávky.

Č. Text Částka MD D 
1.  Prodej zboží firmě „X” – splatnost 01/2019  100 000  311.10  604.10  
2.  Prodej zboží firmě „Y” – splatnost 11/2019  120 000  311.11  604.10  
3.  Prodej zboží firmě „Z” – splatnost 01/2020  150 000  311.11  604.10  

Účtováno bylo na analytické účty:

311.10 – Pohledávky tuzemské krátkodobé

311.11 – Pohledávky tuzemské dlouhodobé

Pozor!
Převod konečných zůstatků do rozvahy nesmí být automatický!

Příklad
Příklad (2)

Předpokládejme, že k rozvahovému dni 31. 12. 2018 není žádná pohledávka z předchozího příkladu uhrazena (nebo je inkaso částečné). Musíme provést korekci, nejjednodušším způsobem je přeúčtování konečného zůstatku druhé pohledávky z analytického účtu 311.11 na MD 311.10, neboť k rozvahovému dni se již jedná o pohledávku krátkodobou.

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz