Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poplatníci daně právnických osob

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Poplatníci daně právnických osob

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Poplatníci daně z příjmů právnických osob   Právnická osoba.   § 17 ZDP  
Organizační složky státu.  
Podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.  
Podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.  
Fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností  podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření.  
Svěřenský fond podle občanského zákoníku.  
Jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem.  
  Fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.    

Komentář:

Poplatníci jsou daňovými rezidenty ČR, nebo daňovými nerezidenty. Poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří mají na území ČR své sídlo, jsou považováni za daňové rezidenty České republiky a mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (pojem „sídlo” je definován v § 17 ZDP a pozor na to, že se jím rozumí i místo vedení, což je adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, pokud je odlišná od adresy sídla). Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí se provádí podle § 38f ZDP. Poplatníci, kteří na území ČR své sídlo nemají, nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy, jsou považováni za daňové nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR (jejich taxativní výčet je v § 22 ZDP). Kdy je poplatník daně z příjmů právnických osob povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně je od roku 2013 stanoveno v § 39a ZDP.

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou například obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva), spolky, odborové organizace a nadace podle občanského zákoníku, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace, nadace, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby, obce a kraje.

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou také organizační složky státu, kterými jsou například ministerstva a jiné správní úřady státu, soudy a státní zastupitelství.

Obchodní společnost se sídlem na území ČR je povinna podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.

Obchodní společnost, která nemá sídlo na území ČR, jíž vznikla na území ČR stálá provozovna, je povinna podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od vzniku této provozovny.

Příklad

Pokud má firma (např. charakteru akciové společnosti)