dnes je 22.4.2019
Input:

Poplatníci daně z příjmů právnických osob

31.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2.1
Poplatníci daně z příjmů právnických osob

Ing. Miloš Hovorka

Poplatníci daně

Kdo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, je stanoveno v § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Jde např. o osoby vzniklé podle obchodního zákoníku (obchodní společnosti a družstva), osoby vzniklé podle zákona o sdružování občanů (spolky, hnutí, kluby), příspěvkové a rozpočtové organizace.

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou také organizační složky státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (např. ministerstva a jiné správní úřady státu, soudy, státní zastupitelství).

V textu budeme poplatníky daně z příjmů právnických osob dále označovat slovem „poplatníci“.

Změna od 15. července 2011

Novelou ZDP č. 188/2011 Sb., účinnou od 15. 7. 2011, se poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2011 stávají poplatníky daně z příjmů právnických osob i podílové fondy.

I když je však podílovému fondu přiznáno postavení poplatníka pro daňové účely, vzhledem k tomu, že podílovému fondu není podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, přiznána právní subjektivita, nese odpovědnost za něj, včetně povinnosti podat daňové přiznání, i nadále investiční společnost, která podílový fond obhospodařuje. I když je tedy podílový fond pro daňové účely nositelem práv a povinností (je považován za daňový subjekt s vlastní daňovou povinností), práva a povinnosti při správě daně za něj vykonává investiční společnost. Podle § 38 odst. 5 písm. m) ZDP zde totiž platí, že investiční společnost, která obhospodařuje podílové fondy, je povinna podat jako nedílnou součást daňového přiznání i daňová přiznání za jednotlivé podílové fondy a podle § 38o odst. 1 ZDP, že práva a povinnosti podílového fondu při správě daně vykonává investiční společnost, která ho obhospodařuje. Dojde-li v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, vykonává práva a povinnosti převedeného podílového fondu investiční společnost, která podílový fond obhospodařuje k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Neomezená daňová povinnost

Neomezenou daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí, mají poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen „sídlo“).

Poplatníky je třeba upozornit, že zavedením kritéria „místa vedení“ došlo k poskytnutí dalšího nástroje správcům daně v postupu proti daňovým únikům formou spekulací či zastřeného stavu, jejichž podstatou je, že se subjekt formálně právně zaregistrovává v místě jiném a podle jiného právního řádu než v místě, v němž skutečně působí a jehož prostřednictvím jsou generovány zdanitelné příjmy. V souvislosti s touto problematikou bylo ve Finančním zpravodaji č. 1/2001 uveřejněno Sdělení Ministerstva financí čj. 251/122 867/2000, k problematice pojmu „místo vedení“.

Změna od 15. července 2011

Novelou ZDP č.