Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poplatníci

3.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1 Poplatníci

Ing. Miloš Hovorka

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), fyzické osoby.

Rozsah daňové povinnosti   Vysvětlení   Poznámka, ustanovení ZDP  
Poplatníci s neomezenou daňovou povinností   Jde o fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují.
Ti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.  
Tito poplatníci jsou nazýváni daňoví rezidenti České republiky.
§ 2 odst. 2 ZDP
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí se provádí podle § 38f ZDP.
Daňovými rezidenty České republiky mohou být při splnění podmínek § 2 odst. 2 ZDP (a odst. 3, když to mezinárodní smlouva nevylučuje) i fyzické osoby, které nemají státní občanství České republiky a mají státní občanství jiného státu (např. v ČR pracující nebo podnikající a již zde se svou rodinou žijící občané se státním občanstvím Slovenské republiky, Ukrajiny, Vietnamu apod.).  
Poplatníci s omezenou daňovou povinností   Jde o fyzické osoby, které nemají na území ČR bydliště a zároveň se zde ani obvykle nezdržují nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.
Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují. U těchto poplatníků jde o omezenou daňovou povinnost.  
Tito poplatníci jsou nazýváni daňoví nerezidenti.
§ 2 odst. 3 ZDP
Co se považuje za příjmy ze zdrojů na území České republiky je taxativně stanoveno v § 22 ZDP.Seznam platných mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění je zveřejněn na internetové adrese Finanční správy ČR: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv.Na těchto internetových stránkách po kliknutí na příslušný název smlouvy je možno získat i její znění.

Daňovými nerezidenty mohou být při splnění podmínek § 2 odst. 3 ZDP i fyzické osoby, které mají státní občanství České republiky (např. v případě, že tyto osoby nemají bydliště v ČR a zároveň se v ČR ani obvykle nezdržují a mají bydliště v jiných státech, kde pracují).  
Bydliště na území ČR   Bydlištěm na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálým bytem se podle pokynu GFŘ D-22 rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý.
Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy.
Stálý byt nemusí být vždy pouze trvalé bydliště poplatníka.  
Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, děti, rodiče, či zda je byt využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).
§ 2 odst. 4 ZDP  
Poplatníci obvykle se zdržující na území ČR   Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích.   Do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu.
§ 2 odst. 4 ZDP  

Komentář:

Posouzení toho, zda jde o daňového rezidenta České republiky nebo daňového nerezidenta je pro zdaňování příjmů poplatníka a řešení dalších daňových záležitostí s tím spojených stěžejní.

Kdyby byly s určením rezidenství problémy, tak je možno využít ustanovení § 39q ZDP, podle kterého může Ministerstvo financí ve sporných případech rozhodnout o daňovém rezidenství (domicilu) poplatníka.

Protože může v průběhu zdaňovacího období u poplatníka dojít ke změně v rozsahu jeho daňové