dnes je 23.2.2019
Input:

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, zasílání zboží do jiného členského státu

8.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11 Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, zasílání zboží do jiného členského státu

Při pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy EU záleží na tom, kdo komu zboží dodává, a podle toho je určen i režim zdanění.

Pořízení zboží z jiného členského státu

Právní úprava

§ 4 odst. 5, § 11, § 16, § 25, § 40, § 100a odst. 1, § 108 odst. 1 písm. b) ZDPH

Abychom hovořili o pořízení zboží z jiného členského státu ve smyslu zákona o DPH, musí být naplněna podmínka, že zboží dodává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě (která není osvobozenou osobou) tuzemskému plátci a zboží je skutečně odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného.

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz pořizovatele platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Základ daně se stanoví obdobně jako u tuzemských plnění, daň plátce stanoví způsobem „zdola”.

Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu

Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu podléhá pravidlům daným v tomto členském státě. Na přijatý daňový doklad tuzemský plátce další údaje nedoplňuje, daň je doplněna v evidenci pro daňové účely.

Plátce, který pořizuje zboží z jiného členského státu, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států.

Příklad

Tuzemský plátce pořizuje zboží od osoby registrované k dani v Německu. Zboží je dodáno s přepravou. Dne 15. února je zaplacena záloha. Plátce zboží převezme dne 23. března, současně se zbožím je mu přepravcem předán daňový doklad vystavený dne 20. března německým dodavatelem. Datum vystavení daňového dokladu dodavatelem bude shodné s datem platnosti kurzu pro přepočet cizí měny a tento den určí také, v jakém zdaňovacím období bude pořízení zboží zahrnuto do přiznání. Toto platí pouze za předpokladu, že byl daňový doklad vystaven do15. dubna. Pokud by byl daňový doklad vystaven dne 15. dubna a kdykoliv později, plátce již vždy pro přepočet cizí měny použije kurz platný k 15. dubnu. Byl-li daňový doklad vystaven do 31. března, pořízení zboží bude zahrnuto do zdaňovacího období březen či 1. čtvrtletí, pokud později, pak plátce plnění přizná ve zdaňovacím období duben či 2. čtvrtletí. Daň z pořízeného zboží přizná na řádku 3 nebo 4 dle sazby daně, a pokud mu vzniká nárok na odpočet daně, uplatní jej na řádku 43 nebo 44 přiznání.

Dodání zboží do jiného členského státu

Právní úprava

§ 7,§ 13 odst. 2,§ 22, § 28,§ 29,§ 64,§ 102, § 108 odst. 1 písm. k) zákona o DPH

Dodáním zboží do jiného členského státu je ve smyslu zákona o DPH myšlena situace, kdy tuzemský plátce dodává zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

Pokud je zboží dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě, jedná se o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

Dodání zboží do jiného členského státu jiným osobám, pro které pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně (soukromým osobám), je v zákoně o DPH označeno jako zasílání zboží a má svůj specifický režim zdanění (viz dále).

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dodavatele platný ke dni povinnosti přiznat uskutečnění dodání.

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

Daňový doklad musí obsahovat běžné náležitosti dané v § 29 zákona o DPH a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH nebo předpisu Evropské unie, dle kterého jde o osvobozené plnění (např. § 64 zákona o DPH). Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo dodání zboží.

Příklad

Tuzemský plátce dodává zboží osobě registrované k dani v Rakousku. Zboží je dodáno s přepravou. Dne 15. dubna je zaplacena záloha. Zboží je dodáno dne 14. května, daňový doklad je vystaven 20. května. Datum, kdy český plátce vystaví daňový doklad, bude shodné s datem platnosti kurzu pro přepočet cizí měny a tento den určí také, v jakém zdaňovacím období bude dodání zboží zahrnuto do přiznání. Toto bude platit do 15. června. Pokud bude daňový doklad vystaven dne 15. června a kdykoliv později, plátce již vždy pro přepočet cizí měny použije kurz platný k 15. červnu. Vystaví-li daňový doklad do 31. května, dodání zboží bude zahrnuto do zdaňovacího období květen či 2. čtvrtletí, pokud později, pak plnění přizná ve zdaňovacím období červen či 2. čtvrtletí. Plátce dodání zboží uvede na řádku 20 přiznání a rovněž podá souhrnné hlášení, kde plnění uvede s kódem „0”.

Přiznat daň je povinna osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a plátce (dodavatel) přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Pořízení zboží z jiného členského státu s instalací nebo montáží

Právní úprava

§ 7 odst. 3,§ 24,§ 108 odst. 1 písm. c) zákona o DPH

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz pořizovatele platný ke dni povinnosti přiznat daň.

Příklad

Osoba registrovaná k dani na Slovensku dodá tuzemskému plátci počítačové vybavení kanceláří včetně jeho instalace. Dne 22. května je zaplacena záloha, zboží je dodáno a nainstalováno dne 3. června. Tuzemský plátce ke dni 22. května přizná daň z poskytnuté zálohy a ke dni 3. června ze zbývající části úplaty, která náleží jeho dodavateli. Daň bude přiznána na řádku 12 a v případě naplnění podmínek daných zákonem o DPH plátce uplatní na řádku 43 přiznání nárok na odpočet daně.

Dodání zboží do jiného členského státu s instalací nebo montáží

Právní úprava

§ 7 odst. 3,§ 24a zákona o DPH

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dodavatele platný ke dni povinnosti přiznat plnění.

Příklad

Tuzemský plátce dodá osobě registrované k dani v Německu nábytek pro vybavení kanceláří včetně jeho montáže. Dne 2. září je zaplacena záloha, zboží je dodáno a smontováno dne 29. října. Tuzemský plátce ke dni 2. září přizná hodnotu přijaté zálohy a ke dni 29. října zbývající část úplaty, která mu náleží. Plnění bude přiznáno na řádku 26 přiznání, dodání zboží spolu s instalací nebo montáží se neuvádí v souhrnném hlášení.

Přemístění zboží z jiného členského státu

Právní úprava

§ 6c,§ 6g,§ 6f,§ 7,§ 11,§ 16 odst. 4 až 5,§ 25 odst. 2§ 25 odst. 3 zákona o DPH

Zboží může být do tuzemska (např. do skladu) přemístěno osobou registrovanou k dani v jiném členském státě za účelem následného dodání zboží tuzemskému plátci (tento si zboží ze skladu odebírá dle potřeby) nebo zboží osoba registrovaná k dani přemísťuje do tuzemska pro účely uskutečňování svých ekonomických činností v tuzemsku. Zboží si může do tuzemska přemísťovat sám sobě

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz