dnes je 9.5.2021

Input:

Postup v prípade použitia pôvodných cien

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.2 Postup v prípade použitia pôvodných cien

Ing. Jozef Pohlod

Novelou zákona č. 344/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 došlo k zmene a doplneniu pôvodného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v oblasti uplatňovania pôvodných cien v prípade daňovníka zrušeného bez likvidácie. Použitie pôvodných cien pri nepeňažných vkladoch a zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach sa obmedzuje len na použitie cezhraničných transakcií. V prípade zániku daňovníka bez likvidácie medzi tuzemskými obchodnými spoločnosťami v súlade s ustanovením § 52zn ods. 9 zákona o dani z príjmov sa použije ocenenie v reálnych hodnotách.

Vplyv na základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie pri cezhraničnej transakcii

Predmetné ocenenie a vplyv na základ dane sa uplatnia za podmienky, že:

  • právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie je právny nástupca so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

  • majetok a záväzky daňovníka zrušeného bez likvidácie zostávajú funkčne spojené so stálou prevádzkarňou právneho nástupcu umiestnenou na území SR,

  • členský štát EÚ alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom má právny nástupca sídlo, umožňuje ocenenie majetku a záväzkov v pôvodných cenách,

  • právny nástupca ocení majetok a záväzky nadobudnuté právnym nástupníctvom v pôvodných cenách.

Oceňovacie rozdiely a základ dane

Do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, pri použití pôvodných cien prevzatého majetku a záväzkov, sa suma oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení, vykázaná na účte 416, nezahrnuje do základu dane. Uvedený spôsob vychádza zo skutočnosti, že v tomto prípade na účely stanovenia základu dane právny nástupca preberá daňové hodnoty od zrušeného daňovníka v pôvodných cenách.

Opravné položky, rezervy

Ak sú splnené podmienky pre použitie pôvodných cien, pričom ide o zrušenie daňovníka bez likvidácie so sídlom na území SR, potom sa pri ocenení majetku a záväzkov v pôvodných cenách do daňových výdavkov nezahrnujú opravné položky, s výnimkou opravných položiek k pohľadávkam uznaným za daňový výdavok najviac podľa § 20 ZDP, pričom právny nástupca môže pokračovať v tvorbe opravných položiek podľa tohto ustanovenia. Rezervy uznané v základe dane sa zahŕňajú obdobne len v rozsahu podľa § 20 ZDP.

Vplyv na základ dane právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie

Právny nástupca na účely vyčíslenia základu dane preberá majetok a záväzky v pôvodnej cene evidovanej u zaniknutého daňovníka. V uvedenom prípade, na účely vyčíslenia základu dane, je použité ocenenie majetku a záväzkov v pôvodných cenách. Goodwill alebo záporný goodwill sa, obdobne ako do 31. decembra 2009, nezahrnuje do základu dane. Právny nástupca

Nahrávám...
Nahrávám...