dnes je 9.7.2020

Input:

Poukazy

23.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.11 Poukazy

Ing. Martina Matějková

Právní úprava

§ 15 ZDPH – Poukazy

§ 21 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

§ 36 ZDPH – Základ daně ve zvláštních případech

§ 74 ZDPH – Oprava odpočtu daně

§ 79a ZDPH

Komentář

Problematika uplatňování DPH u poukazů nebyla v zákoně o DPH, ani ve směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice 2006/112/ES”), doposud samostatně upravena. Nová pravidla pro uplatňování DPH u poukazů, která se do zákona o DPH provádějí na základě směrnice Rady (EU) 2016/1065, kterou se účinností od 1. 1. 2019 změnila směrnice 2006/112/ES, se promítají do řady zákonných ustanovení zákona o DPH.

Co se rozumí poukazem jako takovým, co je poukazem jednoúčelovým a víceúčelovým, stanoví ustanovení § 15 ZDPH. Ustanovení § 15a ZDPH dále stanoví, jak se postupuje při dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu. Totéž, ale u víceúčelového poukazu, řeší ustanovení § 15b ZDPH. Uskutečnění zdanitelného plnění při převodu jednoúčelového poukazu je vymezeno v § 21 odst. 4 písm. j) ZDPH. Jak se stanoví základ daně při dodání zboží či poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu vyplývá z ustanovení § 36 odst. 7 a 8 ZDPH. Povinnost provedení opravy odpočtu daně při nevyčerpání jednoúčelového poukazu, při jehož pořízení (resp. převodu) si plátce uplatnil nárok na odpočet daně, je vymezena v ustanovení § 74 odst. 3 a 4 ZDPH. Povinnost snížení nároku na odpočet daně u jednoúčelového poukazu, který nebyl do dne předcházejícího dni zrušení registrace plátce vyčerpán (ani převeden), stanoví ustanovení § 79a ZDPH.

§ 15 odst. 1

„Poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí listina

  1. se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a
  2. na níž nebo v jejíž související dokumentaci jsou vedeny tyto údaje:
  3. zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, nebo
  4. osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby.”.

Základním znakem poukazu je skutečnost, že dodavatel zboží či poskytovatel služby mají povinnost jej přijmout jako úplatu (namísto úplaty) za poskytované plnění. Držitel poukazu je oprávněn zboží či službu, na které se poukaz vztahuje, obdržet, aniž by musel splnit jakékoliv další podmínky (vyjma dodržení expirační doby poukazu). Tato skutečnost poukazy odlišuje od různých slevových kuponů či jiných marketingových nástrojů.

Příklad

V obchodě s oděvy zákazník obdržel poukázku ve výši 100 Kč na příští nákup s tím, že jej lze uplatnit pouze tehdy, pokud hodnota tohoto nákupu přesáhne částku 500 Kč.

V daném případě se jedná o slevu, nikoliv o poukaz ve smyslu § 15 ZDPH.

Příklad

Masážní salon vystavuje (převádí) poukazy, které opravňují jejich držitele čerpat službu v podobě olejové masáže v délce 60 minut.

V daném případě se jedná o poukaz ve smyslu § 15 ZDPH.

§ 15 odst. 2

„Jednoúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz, na kterém jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň tyto údaje:

  1. sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a
  2. místo plnění.”.

§ 15 odst. 3

„Víceúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz.”.

Správné určení toho, zda je poukaz poukazem jednoúčelovým či naopak víceúčelovým, je zásadní, a to z důvodu rozdílných pravidel pro uplatňování DPH u jednotlivých typů poukazů. Na základě jednoúčelového poukazu je poskytováno takové plnění, které je v okamžiku vydání tohoto poukazu známo dostatečně určitě. O poskytovaném plnění je v okamžiku vydání jednoúčelového poukazu známo, jaké sazbě DPH podléhá a kde je místo plnění.

Příklad

Hotel vydává poukazy na víkendové pobyty s polopenzí. Na základě těchto poukazů je poskytováno plnění, které je při převodu těchto poukazů na zákazníky známo dostatečně určitě (je známo místo plnění i sazba daně).

V daném případě se jedná o jednoúčelové poukazy.

Poukaz, který nenaplňuje definici jednoúčelového poukazu (u poskytovaného plnění není ke dni převodu poukazu známo, jaké sazbě plnění, na které se poukaz vztahuje, podléhá, popř. není známo, kde je místo poskytovaného plnění), je poukazem víceúčelovým.

Příklad

Lékárna vydává poukazy na odběr zboží v určité nominální hodnotě. V lékárně si lze na základě těchto poukazů vybrat jak zboží podléhající základní sazbě daně, tak zboží podléhající první snížené, ale i zboží podléhající druhé snížené sazbě daně.

V daném případě se jedná o poukaz víceúčelový.

§ 15 odst. 4

„Poukaz je vydán okamžikem, kdy se převede na prvého nabyvatele.”.

Poukaz není vydán v okamžiku, kdy je fyzicky vystaven (vytisknut, vypsán apod.), nýbrž tehdy, když je převeden na prvního nabyvatele (tj. když je poprvé uveden do oběhu).

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu

Podle ustanovení § 15a ZDPH se převod jednoúčelového poukazu pro účely DPH považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod proveden. Pokud převádí vlastním jménem jednoúčelový poukaz osoba povinná k dani, která je plátcem, uplatní při tomto převodu DPH na výstupu. Podle ustanovení § 21 odst. 4 písm. j) ZDPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převodu jednoúčelového poukazu. Pokud by však před tímto dnem byla přijata úplata, vznikla by povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (v případě jednoúčelových poukazů je zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě vždy). Základ daně plátce stanoví podle obecného ustanovení § 36 ZDPH. Výše uvedený postup se uplatní u každého převodu jednoúčelového poukazu, tj. jak u prvního převodu mezi vystavitelem jednoúčelového poukazu a jeho prvním nabyvatelem, tak u všech případných následných převodů (prodejů).

Při čerpání jednoúčelového poukazu je potřeba rozlišovat, zda osoba, která je povinna jednoúčelový poukaz přijmout jako úplatu, tento poukaz vlastním jménem vydala či nikoliv.

§ 15a odst. 2 písm. a)

„Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která tento poukaz vlastním jménem vydala a přijme jej jako úplatu, se pro účely DPH nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby.”.

Příklad