dnes je 29.11.2020

Input:

Povinnosti daňového úradu v prípade zrušenia registrácie pre daň v roku 2020

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.67 Povinnosti daňového úradu v prípade zrušenia registrácie pre daň v roku 2020

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Aké sú možnosti a povinnosti daňového úradu pri zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie, ak nie sú dôvody na registráciu, a to, ak platiteľ nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 predmetného zákona alebo opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou, je činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie (ako napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej