dnes je 22.1.2019
Input:

Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.2 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce

Ing. Růžena Klímová

Všechny změny, které nastávají za trvání pracovněprávního vztahu, je nutné provádět předepsanou formou, zpravidla písemně, s uvedením data jejich účinnosti.

Oznamování změn vůči zdravotní pojišťovně

Hlášení všech změn rozhodných pro vznik a zánik účasti na zdravotním pojištění včetně změn rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné (kategorie pojištěnců státu) a změny zdravotní pojišťovny se provádějí do 8 dnů po vzniku takové skutečnosti. K tomuto účelu se používají závazné kódy stanovené zdravotní pojišťovnou. Pokud je dohodnuto předávání dat na kompatibilním médiu, platí termín dohodnutý se zdravotní pojišťovnou, nejpozději však do 8 dnů po ukončení kalendářního měsíce. Změna jména pojištěnce se oznamuje ve lhůtě do 30 dnů, kdy se o ní zaměstnavatel dozvěděl.

Oznamování změn vůči OSSZ

Dojde-li ke změně údajů uvedených na formuláři „Oznámení o nástupu do zaměstnání”, je zaměstnavatel povinen oznámit tuto změnu do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl, pokud nemá s OSSZ dohodnutou jinou lhůtu pro plnění této povinnosti. Mezi tyto povinnosti patří i změna zdravotní pojišťovny pojištěnce.

Povinnosti v souvislosti s DPN

Zaměstnavatel je povinen přijímat od zaměstnanců doklady o dočasné pracovní neschopnosti, poskytovat v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Pokud DPN trvá více než 14 kalendářních dnů, je povinen doklady předávat spolu s přílohou k žádosti o dávku příslušné OSSZ. Jedná-li se o ošetřování člena rodiny či o nástup ženy na peněžitou pomoc v mateřství, nástup pojištěnce na otcovskou poporodní péči, nástup pojištěnce na dlouhodobé ošetřovné nebo o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, postupuje zaměstnavatel obdobně. Pokud má pojištěnec exekuční srážky, pak v případě dočasné pracovní neschopnosti a peněžité pomoci v mateřství je zaměstnavatel povinen předat OSSZ přehled (pořadí) exekučních srážek, kopii jednotlivých exekučních titulů, výši nezabavitelné částky dlužníka a jakou část z nezabavitelné částky uplatnil zaměstnavatel v měsíci, kdy dochází ke změně plátce.

Potvrzení podle § 42 ZOPSZ

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vystavit do 8 dnů potvrzení o době nemocenského nebo důchodového pojištění.

Komunikace s OSSZ

Podání nebo jiný úkon v oblasti sociálního zabezpečení lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

 1. podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
 2. odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
 3. s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil.

Ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Výplata

Ve výplatní den zaměstnavatel provádí výplatu mezd zaměstnancům spolu s předáním písemného dokladu zaměstnanci, který obsahuje údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách – tzv. výplatní páska. Výplatní pásku je vhodné předávat proti podpisu zaměstnance. Je-li mzda zasílána na účet na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, stačí, aby v den výplaty byla příslušná částka odepsána z účtu zaměstnavatele. Pokud však zaměstnavatel rozhodl s ohledem na vážné provozní důvody, že bude výplata mezd uskutečňována výhradně bezhotovostní formou, pak musí zajistit, aby měl v den výplaty zaměstnanec mzdu k dispozici (buď na účtu, který pro tyto účely zaměstnavateli sdělil, nebo na poště, pokud zaměstnavateli nesdělil číslo účtu pro zasílání mzdy).

S ohledem na povinnost zaměstnavatele stanovit pevný výplatní termín připomínáme, že připadne-li výplatní den na den pracovního klidu nebo den pracovního volna, posouvá se výplatní den na nejbližší předchozí pracovní den, není-li se zaměstnanci (v organizaci, kde není kolektivní smlouva) nebo v kolektivní smlouvě dohodnuto jinak. Zaměstnavatel je však oprávněn stanovit

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz