Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravidla pro rezervy

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Pravidla pro rezervy

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Tvorba rezervy   Tvoří se způsobem a k účelům stanoveným ZoR.   § 3 a 4 ZoR  
Zdaňovací období   Uplatňují se za zdaňovací období, není-li v dalších ustanoveních ZoR určeno jinak.   Zdaňovacím obdobím pro účely ZoR se u právnických osob rozumí zdaňovací období daně z příjmů právnických osob (vymezené v § 21a ZDP), pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.  
Ověření odůvodněnosti tvorby rezervy   Poplatník je povinen v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit odůvodněnost tvorby rezerv a jejich skutečný stav porovnat s výší, kterou může uplatnit podle ZoR v základu daně z příjmů zjištěném podle ZDP.    
Zaúčtování rezerv   Tvorba rezerv uplatněná jako daňový výdaj musí být vždy zaúčtována podle účetních předpisů nebo uvedena v daňové evidenci podle § 7b ZDP.   Poplatník účtující podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství vede ale prokazatelnou evidenci rezerv, jejíž náležitosti jsou v ZoR stanoveny.

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvořená podle § 11a až § 11c ZoR se tvoří nezávisle na účelově shodné rezervě vytvářené podle účetních předpisů a její tvorba není podmíněna jejím zaúčtováním. Poplatník je však povinen vést evidenci vytvořené rezervy, a to minimálně v rozsahu stanoveném pro tvorbu rezerv v účetních předpisech.

Možnost tvořit tuto rezervu je dána s účinností od 1. ledna 2016 zákonem č. 221/2015 Sb., s tím, že ji lze využít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015.

Tvorbu rezerv může jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit také poplatník, který vede jednoduché účetnictví (např. spolek), pokud současně vede prokazatelnou evidenci těchto rezerv, a to maximálně ve výši stanovené touto prokazatelnou evidencí.
Tato možnost je dána s účinností od 1. ledna 2016 zákonem č. 221/2015 Sb., s tím, že ji lze využít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015.  
Tvorba rezerv při přeměně společnosti   Při přeměně obchodní korporace může pokračovat nástupnická obchodní korporace v tvorbě rezerv započaté zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací, a to za podmínek stanovených ZoR.    
Zákaz tvorby rezervy   Rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku.   Co se rozumí hmotným majetkem je stanoveno v § 26 ZDP a co nehmotným majetkem v § 32a ZDP.  
Rezervy nelze vytvářet v průběhu likvidace nebo v průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkurzu.   Výjimka se týká rezerv uvedených v § 10 odst. 2 ZoR (například rezervy na rekultivaci skládky), jejichž peněžní prostředky budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle § 10a ZoR.
Další výjimka je v § 11a odst. 4 ZoR kde platí, že rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů lze tvořit i v průběhu likvidace a v průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu.  
Zůstatek rezerv   Zůstatek rezerv zjištěný na konci období, za které se podává daňové přiznání, se převádí do následujícího období.    
Období zrušení rezerv   Ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.    
Ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.    
Ke dni ukončení pachtu obchodního závodu.    
Ke dni přerušení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost není zahájena do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení.    
Ke dni přerušení pachtu obchodního závodu, pokud tento pacht obchodního závodu není zahájen do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení.