Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.8 Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy

Ing. Peter Horniaček

Nadväzne na zmenu spôsobu odpisovania HM obstaraného na lízing sa upravili aj pravidlá úpravy základu dane pri porušení podmienok lízingu podľa § 2 písm. s) ZDP. Od 1. 1. 2015 sa pri porušení podmienok lízingu upravuje základ dane len o rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predčasné ukončenie lízingu Úprava ZD Daňový výdavok 
Predčasný predaj  § 19 ods. 3 písm. b) ZDP DZC; upozornenie: pri vybranom druhu majetku len do výšky príjmov z predaja 
Škoda (havária, odcudzenie)  § 19 ods. 3 písm. d) ZDP, resp.
§ 19 ods. 3 písm. g) ZDP 
DZC do výšky príjmov z náhrad, alebo DZC pri živelnej pohrome a krádeže neznámym páchateľom  
Predčasný predaj majetku vylúčeného z odpisovania  § 19 ods. 3 písm. e) ZDP VC  

Spoločnosť uzatvorila lízingovú zmluvu na nákladný automobil s dobou trvania lízingu 36 mesiacov. K dodaniu nákladného automobilu prišlo 16. 1. 2016. Dňa 20. 4. 2017 prišlo k totálnej škode na nákladom automobile. Lízingová spoločnosť má nárok na náhradu škody vo výške 5 500 eur, z čoho spoločnosti ako nájomcovi prináleží 300 eur. Ako upraví spoločnosť základ dane pri skončení lízingu v dôsledku