Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Predmet inventarizácie

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.2 Predmet inventarizácie

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ivana Glazelová

Účelom inventarizácie je preukázať, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) zodpovedá skutočnosti. Inventarizovať sa musí všetok majetok a záväzky, ktoré účtovná jednotka vedie v účtovníctve, ako aj majetok a záväzky, ktoré sa v účtovnej jednotke účtujúcej v podvojnom účtovníctve sledujú na podsúvahových účtoch (majetok v prenájme, majetok prijatý do úschovy, zásoby prijaté na spracovanie, vypožičané zásoby a pod.). Inventarizácia zahŕňa ucelený komplex na seba nadväzujúcich prác, ktoré je možno rozdeliť do nasledujúcich dielčich činností a úkonov:

- zistenie skutočného stavu jednotlivých položiek majetku a záväzkov, resp. aktív a pasív vykonaním fyzickej alebo dokladovej inventúry, príp. kombináciou obidvoch a zapísanie zistených skutočností do inventúrnych súpisov,

- porovnanie skutočne zisteného a účtovného stavu jednotlivých položiek majetku a záväzkov a vyčíslenie inventarizačných rozdielov,

- zistenie príčin inventarizačných rozdielov a miery zodpovednosti hmotne zodpovedných pracovníkov,

- rozhodnutie o vyrovnaní inventarizačných rozdielov,

- zúčtovanie inventarizačných rozdielov do účtovníctva,

- posúdenie ocenenia majetku v účtovníctve vo vzťahu k skutočnej úžitkovej hodnote investičného majetku a predajnej príp. úžitkovej cene zásob, ako aj k