dnes je 19.6.2024

Input:

Přefakturace v DPH

16.6.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Přefakturace v DPH

Ing. Jan Ambrož

Úvod

Pojmem "přefakturace v DPH" se rozumí situace, kdy plátce přijatá zdanitelná plnění (nebo osvobozená plnění) převádí, přeúčtovává obchodnímu partnerovi, aniž by řešil režim daně z přidané hodnoty. To znamená, že:

  • neuplatní daň na vstupu (u zdanitelných plnění),

  • neodvádí daň na výstupu anebo nezařazuje tuto přefakturaci mezi plnění osvobozené od daně.

Právní úprava

Zákon o DPH věnuje této problematice jen § 36 odst. 13 ZDPH.

Jde o výjimečné případy, kdy dané plnění není součástí základu DPH, není tedy předmětem daně z přidané hodnoty.

Výklad

Vysvětlíme si principy přefakturace v kapitole první včetně vzorových příkladů a navazující metodiku účtování (evidence) v části druhé.

1. Základní pravidla

Samozřejmě je přáním plátců, aby nemuselo být povinností při uskutečnění plnění odvést DPH na výstupu, což v řadě případů vyhovuje i příjemcům! Právě tuto variantu "přefakturace v DPH" nabízí.

To je možné pouze při splnění zákonem stanovených pravidel:

  • přijata je částka od jiné osoby,

  • je vynaložená jménem a na účet této jiné osoby.

Podmínkou však je, že:

  • přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu, a

  • plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet DPH.

Takové plnění je de facto u plátce průběžnou položkou, ale nemůžeme ji zaměňovat s přenosem daňové povinnosti, u které je plus a mínus v daňovém přiznání k DPH uvedeno. Plnění, která odpovídají daným podmínkám, se vůbec do režimu DPH nezařadí!

Neuvádí se proto v daňovém přiznání, kontrolním hlášení – je zcela vyjmuto z působnosti daně z přidané hodnoty.

Osvobozená a jiná plnění

Zákon o DPH a priori neřeší "typ plnění", jak tomu bylo dříve (kdysi do roku 2008 pro osvobozená plnění).

Jinými slovy, pro uplatnění přefakturace v DPH:

  • neexistují jiná, než výše uvedená omezení, a

  • nenajdeme v zákoně o DPH výjimky.

Advokátní kancelář jménem svého Klienta (pana Nového) vyřizuje různé služby s realitní kanceláří, která prodává nemovitý majetek tomuto klientovi. Plnění, která činí realitní kancelář vůči "jiné osobě" – zde panu Novému, ať už jsou/nejsou zatížena daní z přidané hodnoty, vyřizuje advokátní kancelář jménem a na účet klienta.

Při vyúčtování svých služeb advokátní kancelář zatíží daní z přidané hodnoty pouze "své služby", nikoliv částky přijaté od jiné osoby (zde Klient) na úhradu faktur a daňových dokladů od advokátní kanceláře.

Obdobné služby, jako v předchozím případě, poskytuje Advokátní kancelář ("AK") panu Novotnému. Součástí sjednaných ekonomických podmínek je kalkulace služby, mimo jiné si AK připočítá 10% provizi k fakturám od realitní kanceláře.

Nejsou tak splněny podmínky pro přefakturaci v DPH, které jsou jasně definovány v § 36 odst. 13 ZDPH.

Pozice obchodních partnerů

Pro uplatnění přefakturace v DPH není rozhodující status "dodavatele" a "konečného příjemce", například, jestli jsou nebo nejsou podle výše uvedeného příkladu realitní kancelář a pan Nový plátcem DPH.

V prvém případě není toto tvrzení zcela přesné, protože se musí kontrolovat, že poskytovatel plnění pro pana Nového neuplatnil daň z přidané hodnoty na vstupu – je-li dodavatel plátcem DPH.

Praxe vs. teorie

Musíme v této souvislosti zdůraznit, že mnoho plátců stále postupuje podle metodického návodu, který rozebíráme v dalším textu.

Výše uvedená pravidla platí od roku 2009, byly zrušeny jiné možnosti "přefakturace/přeúčtování v DPH". Obezřetně je třeba přistupovat ke starším publikovaným názorům Finanční správy.

Ministerstvo financí totiž nabídlo na internetových stránkách Informace k § 36 odst. 11 (v tehdejším znění, dnes přečíslováno), č.j. 18/86 193/2008 ze dne 9. prosince 2008 (dále "Informace"). Podle textu této informace se dá dovozovat, že se MF snaží zmírnit dopady tehdejší novely zákona, ale zcela nesystémově jen pro vybraná plnění.

Vybrané služby a zboží

Podle MF může v případě zajištění služeb a zboží (teplo, chlad, plyn, elektřina a voda), jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu nebo nebytového prostoru ("plnění související s nájmem") a které je pronajímatel povinen zajistit pro nájemce, pronajímatel postupovat podle § 36 odst. 11 ZDPH.

Musí dále platit, že ze zákona o DPH, pokud nejde o jeho uskutečněná plnění, a z nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem vyplývá, jaká částka je nájem, který je výnosem nebo příjmem pronajímatele, a jaké částky jsou úhrady za služby související s nájmem zajišťované pronajímatelem pro nájemce, při splnění dalších podmínek.

Doplňme si citaci z uvedené Informace:

  • "Pokud plátce nakoupí vlastním jménem

Nahrávám...
Nahrávám...