dnes je 11.12.2018
Input:

Přehled daňových změn od roku 2018

6.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.25.2
Přehled daňových změn od roku 2018

Ing. Martin Děrgel

VYŠLO V ČÍSLE 25/2017

Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, jsou tak často měněny, v čemž je rekordmanem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP”), který vstoupí do svého 26. roku se 161. novelou. Nejde ale jenom o počet samotných novel – přicházejících v průměru každé 2 měsíce – ale hlavně o rozsah a závažnost jimi přinášených změn. Samozřejmě jinou váhu má tzv. legislativně-technická úprava pouze zpřesňující text, na rozdíl od věcné změny zasahující do letitých daňových pravidel.

Zatímco daně z příjmů ještě jsou prozatím dominantně v moci českých zákonodárců, tak ohledně daně z přidané hodnoty to už dávno neplatí. Rozhodující vliv na právní úpravu této „evropské daně” mají bruselští úředníci, kteří v zájmu sjednocení unijních pravidel citelně omezují legislativní svobodu jednotlivých členských států. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „ZDPH”) vstoupí do 15. roku své existence se 47 novelami, které tedy oproti daním z příjmů přicházejí v průměru „pouze” jednou za 4 měsíce.

Po stručné rekapitulaci všech novel ZDP přijatých v roce 2017 se formou přehledné tabulky zaměříme na významnější novinky použitelné od zdaňovacího období kalendářního roku 2018. Obdobně také na poli DPH, kde ale půjde o přehled změn účinných i použitelných od zdaňovacího období červenec, resp. třetí čtvrtletí 2017.

Novely ZDP přijaté v roce 2017

V roce 2017 bylo přijato 6 novel ZDP, které nabyly účinnosti většinou během roku 2017, některé ale až od ledna 2018. V tomto přehledu je pouze stručně zrekapitulujeme v pořadí, v jakém vyšly ve Sbírce zákonů.

1. novela ZDP 2017  
Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní   Mění 7 zákonůZDP se týká 204 bodů  
Účinnost: 1. červenec 2017 (většina změn ZDP se použije až od roku 2018, 22 přechodných ustanovení)  
 • Této velké daňové novele se budeme podrobněji věnovat v další části formou přehledové tabulky, jelikož naprostá většina změn daní z příjmů se použije až počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2018.

 
2. novela ZDP 2017  
Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   Mění 6 zákonůZDP se týká 1 bod  
Účinnost: 1. leden 2018 (některé změny, jiné než ZDP, již od 1. 10. 2017)  
 • Zvyšuje se daňové zvýhodnění na jedno (první) vyživované dítě v domácnosti z 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně. Zaměstnancům se tak zvýší čistá mzda včetně případného daňového bonusu o 150 Kč měsíčně.

 
3. novela ZDP 2017  
Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění p.p., a další související zákony   Mění 45 zákonůZDP se týkají 2 body  
Účinnost: 1. leden 2018  
 • Jen technické doplnění dokladů, jimiž zaměstnanec prokazuje nárok na odpočet úroku z úvěrů na bydlení, ve vazbě na změnu stavebního zákona, o tzv. společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.

 
4. novela ZDP 2017  
Zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů   Mění 2 zákonyZDP se týkají 3 body  
Účinnost: 18. srpen 2017  
 • Z důvodu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a nadací, byly tyto nové pojmy zařazeny do ZDP po boku „českých” politických stran a nadací. Konkrétně do ustanovení o daňovém odpočtu jim poskytnutých darů a osvobození jimi přijatých členských příspěvků.

 
5. novela ZDP 2017  
Zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   Mění 1 zákonZDP se týkají 2 body  
Účinnost: 1. září 2017 (změny se ale poprvé použijí již pro zdaňovací období kalendářního roku 2017)  
 • Obě změny se týkají odpočtu od základu daně za dary na zdravotnické účely. Daňová hodnota jednoho odběru krve či jejich složek (bez finanční náhrady, kromě cestovného) se zvyšuje z 2 000 Kč na 3 000 Kč. Nově je možný odpočet za odběr krvetvorných buněk, jejichž jeden odběr se daňově oceňuje 20 000 Kč.

 
6. novela ZDP 2017  
Zákon č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.   Mění 2 zákonyZDP se týká 1 bod  
Účinnost: 1. leden 2018  
 • Daňové výdaje § 24 odst. 2 ZDP rozšířil převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod. Oba fondy spravuje Česká kancelář pojistitelů, přičemž první je plněn hlavně z náhrad za nepojištěná vozidla a slouží mj. k náhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly. Druhý fond plní 3 % z pojistného z pojištění odpovědnosti a nově i převod z garančního fondu, slouží zejména k nákupu techniky pro hasiče.

 

Významné novinky ZDP od roku 2018

1. část – Daň z příjmů fyzických osob  
§ 4 ZDP – Osvobození od daně  
Nově se po 5 letech od nabytí osvobozuje příjem z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem, pokud neodpovídá spoluvlastnickým podílům (pak by nebyl předmětem daně). Z ekonomického hlediska jde totiž o obdobu příjmu z prodeje nemovité věci, resp. podílu na ní, který je také osvobozen po 5 letech.  
Příjem z prodeje podílu v s. r. o. nebo družstvu je osvobozen po 5 letech od nabytí. Nově se časový test zkracuje o dobu, po níž zděděný podíl vlastnil příbuzný v řadě přímé nebo manžel. Překážkou osvobození je mimo jiné zvýšení vlastního kapitálu v době kratší než 5 let před prodejem podílu. Nově se toto omezení týká jen vkladů nepeněžitých a nikoli peněžitých – změnu lze použít již pro rok 2017.  
Příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen po 3 letech od nabytí. Nově se časový test zkracuje mimo jiné také o dobu, po níž zděděný cenný papír vlastnil příbuzný v řadě přímé nebo manžel.  
§ 6 ZDP – Příjmy ze závislé činnosti  
Srážkové dani 15 % dosud podléhaly pouze odměny z dohody o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc. Nově se toto zdanění týká obecně všech příjmů ze závislé činnosti, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 2 500 Kč za měsíc. Společnou podmínkou zůstává, že zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.  
Nepeněžní plnění od zaměstnavatele osvobozená od daně se týká nejen použití zdravotnických zařízení, ale obecněji zboží či služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení. A nově také pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, a to nejen od zdravotnických zařízení, proto např. vyhoví i pořízení brýlí v optice. Nově je osvobozen rovněž příspěvek na tištěné knihy.  
Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky od zaměstnavatele je osvobozen od daně jen do úhrnu jistin 300 000 Kč. Nově zákon stanoví, že fiktivní úrok z nadlimitní části jistin se zdaní nejpozději se mzdou za prosinec.  
§ 7 ZDP – Příjmy ze samostatné činnosti  
Absolutní maxima (stropy) paušálních výdajů OSVČ se snižují na polovinu! Rostou jen do příjmu 1 milion Kč, pak se nemění, ovšem i více vydělávající „paušálista” může nadále tyto výdaje využívat – ovšem už pro něj budou méně atraktivní. Nové stropy paušálních výdajů: zemědělci a řemeslníci 800 000 Kč (80 % z příjmů), jiní živnostníci 600 000 Kč (60 %), nájem obchodního majetku 300 000 Kč (30 %) a vše ostatní 400 000 Kč (40 %).  
Z možnosti stanovení daně paušální částkou nově již nejsou vyloučení ani podnikatelé, kteří mající souběžně také příjmy za zaměstnání nebo vlastní zaměstnance. Podmínkou zůstává limit příjmů 5 milionů Kč za rok.  
§ 9 ZDP – Příjmy z nájmu  
Obdobně jako u OSVČ se také u pronajímatelů snižují na polovinu maxima paušálních výdajů! Rostou tedy pouze do příjmu 1 milion Kč, pak se nemění, ale i více vydělávající pronajímatel – „paušálista” může tyto výdaje využívat – budou však pro něj méně atraktivní. Nový strop paušálních výdajů činí 300 000 Kč (30 % z příjmů).  
2. část ZDP – Daň z příjmů právnických osob  
§ 17a ZDP – Veřejně prospěšný poplatník  
Zavádí se legislativní zkratka „rodinná fundace”, nadace či nadační fond sloužící k podpoře zakladatele nebo jeho osob blízkých, která není veřejně prospěšným poplatníkem. Významnější je odbourání dvojího zdanění bezúplatného příjmu rodinné fundace, poprvé na úrovni dané entity a poté při výplatě podpory nebo příspěvku beneficientovi (zpravidla osobě blízké zakladateli). Nově zde platí daňově neutrální režim, jaký se uplatňuje u svěřenských fondů, takže zdaněn – srážkovou daní – bude obvykle pouze plnění ze zisku fundace.  
§ 19 ZDP – Osvobození od daně  
Mateřskou společností” za obdobných podmínek jako obchodní korporace a družstvo, tj. nejméně 10% podíl na základním kapitálu alespoň po 12 měsíců, může být také svěřenský fond, rodinná fundace, obec a svazek obcí. Díky tomu bude i v jejich případě osvobozen podíl na zisku plynoucí z podílu (účasti) i z jeho prodeje.  
§ 20 ZDP – Základ daně a položky snižující základ daně  
Zjednodušuje se podmínka speciálního odpočtu od základu daně veřejně prospěšného poplatníka. Doposud musel příslušnou úsporu na dani do tří let využít ke krytí nákladů v nepodnikatelských ztrátových činnostech, což nebylo možno splnit při vyrovnaném rozpočtu. Nově již postačí, když prostředky z úspory na dani využije ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností, ovšem musí tak učinit hned v následujícím roce.  
3. část ZDP – Společná ustanovení  
§ 21d ZDP – Obecná společná ustanovení o finančním leasingu  
Mění se definice „finančního leasingu” pro účely daní z příjmů, který je tak pevně navázán na hmotný majetek, s výjimkou hmotného majetku vyloučeného z daňového odpisování. Nově „finančním leasingem” zůstává i takový, který je sice ukončen předčasně – dříve, než bylo sjednáno – ovšem až po uplynutí stanovené minimální doby. Nová právní úprava se uplatní u „finančního leasingu”, jehož předmět byl uživateli přenechán 1. 7. 2017 či později.  
§ 24 ZDP – Daňově uznatelné výdaje (náklady)  
Ohledně daňové účinnosti daně z nabytí nemovitých věcí se výslovně doplňuje podmínka – kromě zaplacení – že není součástí ocenění majetku. Nejde o věcnou změnu, ale pouze o posílení právní jistoty poplatníků, kteří v této věci často chybují. Zahrnutí této majetkové daně do ocenění nabývané nemovité věci – a návazně do daňových odpisů – je typické a má tedy přednost před jejím uplatněním jako přímého daňového výdaje.  
Nově lze uplatnit prokázané výdaje na pohonné hmoty také u vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Ekonomicky jde totiž o obdobu finančního leasingu, kdy kupující financuje koupi vozidla úvěrem, kterým zároveň zajistí svůj dluh.  
V daňové evidenci je při postoupení cizí pohledávky (nabyté postoupením) daňovým výdajem její pořizovací cena pouze, byla-li uhrazena; a to s omezením výší příjmů z této pohledávky. Důvodem úpravy je sjednocení okamžiku zdanění příjmu z postoupení pohledávky podle § 23 odst. 13 ZDP (den převodu) a uplatnění výdaje.  
Při odkoupení věci najaté nebo pořizované na finanční leasing nesplňující daňové podmínky bylo dosud nájemné, resp. úplata za užívání daňově účinná jen při splnění testu „minimální kupní ceny” podle § 24 odst. 5 ZDP. Tento princip se zobecňuje na veškeré úplatné nabytí majetku, který předtím byl úplatně užíván, nejde-li o finanční leasing. Vedle testu „minimální kupní ceny” přibyla podmínka zahrnutí majetku do obchodního majetku.  
§ 25 ZDP – Daňově neuznatelné výdaje (náklady)  
Do skupiny daňově vyloučených výdajů z titulu nesmluvních sankcí (penále, pokuty, úroky z prodlení) a úroků z posečkané částky se doplňují peněžité tresty, které mohou být poplatníkům ukládány v rámci trestního řízení.  
U příjmů ze závislé činnosti jsme uvedli, že od roku 2018 je u zaměstnance osvobozeno od daně nepeněžní plnění ve formě příspěvku na tištěné knihy, k čemuž nyní dodáme, že se pro zaměstnavatele nejedná o daňový výdaj.  
Ruší se daňové vyloučení exekučních nákladů, o jejich uznatelnost tak rozhoduje naplnění podmínek obecného ustanovení § 24 odst. 2 písm. p) ZDP, tj. že jde o zákonnou povinnost poplatníka související s jeho „podnikáním”.  
§ 26 až § 32 ZDP – Odpisy hmotného majetku  
U neúčtujícího poplatníka je nově tzv. právo stavby vymezeno jako odpisovaný (jiný) hmotný majetek, jehož roční odpis se rovná podílu vstupní ceny a sjednané doby trvání. Doposud jej daňově uplatňovali podle § 24 odst. 2 písm. zx) ZDP formou obdoby časového rozlišení výdajů, což působilo potíže při převodu práva stavby. Dodejme, že u účetních jednotek se v souladu s § 24 odst. 2 písm. v) ZDP daňově uznávají účetní odpisy práva stavby. Podle speciálního přechodného ustanovení se od roku 2017 zahájí odpisování zbývající části práva stavby.  
Dosud mohl technické zhodnocení odpisovat – kromě vlastníka (odpisovatele) – nájemce a uživatel finančního leasingu. Od 1. 7. 2017 má tuto možnost i podnájemce, resp. osoba, jíž byl přenechán k užívání hmotný majetek. Postupuje se obdobně jako u nájemce, základem je tak písemná smlouva o nenavýšení vstupní ceny u odpisovatele.  
Pokud je stavba A likvidována v souvislosti s výstavbou nové stavby B nebo jeho technickým zhodnocením, je nově součástí vstupní ceny B daňová zůstatková cena A (doposud to byla nelogicky účetní zůstatková cena).  
Zákon nyní výslovně pamatuje na situaci, kdy dojde ke zvýšení spoluvlastnického podílu na daňově odpisovaném hmotném majetku. Nově nabývaný spoluvlastnický podíl se slučuje s dosavadním spoluvlastnickým podílem a poplatník pokračuje ve způsobu odpisování dosavadního hmotného majetku z takto změněné vstupní ceny.  
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz