dnes je 17.2.2019
Input:

Přehled změn v zákoně o DPH 2017

3.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.1500.13
Přehled změn v zákoně o DPH 2017

Ing. Martina Matějková

VYŠLO V ČÍSLE 15/2017

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”), byl opět novelizován. Stalo se tak zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017”). Účinnost zmíněného zákona
č. 170/2017 nastala ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. dne 1. 7. 2017. Účelem tohoto přehledu je poskytnout čtenářům informace
o těch nejvýznamnějších změnách, které byly zmíněnou novelou v zákoně o DPH provedeny. Pro lepší orientaci jsou dále v textu informace uspořádány do dvou sloupců, přičemž v levém sloupci je popsána právní úprava ve znění do 30. 6. 2017 a v pravém sloupci právní úprava účinná od již zmíněného data 1. 7. 2017. V případě, kdy je v dále uvedeném přehledu změn doslovně citován zákon, je text psán kurzívou.

Pro doplnění je důležité zmínit, že změny provedené v zákoně o DPH výše uvedenou novelou nejsou pro rok 2017 změnami v pořadí prvními. Některé změny pro letošní rok byly v zákoně o DPH provedeny již s účinností od 1. 1. 2017. Jednalo se však pouze o drobné změny. Tyto byly provedeny zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření [změny v § 54a ZDPH], dále zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her [změněna ustanovení § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH a § 60 ZDPH], a konečně zákonem č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů [změny v přílohách č. 3 a 3a k zákonu o DPH].

1. Základní pojmy

Právní úprava

 • § 4 zákona o DPH

Do 30. 6. 2017 byl v ustanovení § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH nový dopravní prostředek vymezen mj. jako vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích.   S účinností novely zákona dochází v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice k rozšíření definice nového dopravního prostředku na všechna motorová pozemní vozidla. Nově tedy definice zahrnuje i vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky).  
V ustanovení § 4 odst. 4 písm. c) ZDPH byl obchodní majetek vymezen jako „souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností”.   Dochází ke zpřesnění vymezení obchodního majetku ve smyslu ustálené judikatury SDEU, podle níž je osoba povinná k dani oprávněna určit, zda a popř. jakou část majetkových hodnot zařadí do svého obchodního majetku. Obchodním majetkem jsou „majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností”.  
Dlouhodobý hmotný majetek byl s účinností do 30. 6. 2017 v ZDPH vymezen jako:
 • hmotný majetek podle zákona upravujícího daně z příjmů,

 • odpisovaný nehmotný majetek podle zákona upravujícího daně z příjmů,

 • pozemek, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví, nebo

 • technické zhodnocení podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Pro tento majetek platí specifická pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně (viz korekční mechanismy úpravy odpočtu daně). Tato pravidla se však do účinnosti novely nevztahovala na případy, kdy plátce pořizoval obchodní majetek mající povahu dlouhodobého hmotného majetku, tzv. formou finančního leasingu. To vedlo k nestejnému daňovému zacházení v závislosti na formě pořízení tohoto majetku.  
Pro účely daně z přidané hodnoty se obchodní majetek, který plátce pořizuje formou tzv. finančního leasingu a který má současně znaky dlouhodobého majetku, považuje za jeho dlouhodobý majetek, a to i přesto, že se jedná o zboží, které je plátci přenecháno k užití s ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva. Do ustanovení § 4 odst. 4 písm. d) zákona o DPH se doplňuje, že „hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému majetku bude převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele.”Stejně tak je doplněno, že „pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele.”  

2. Společnost (dříve sdružení)

Právní úprava

 • § 6 a násl., § 13, § 14, § 27 a násl., § 72 a násl., § 94a, § 101, § 102, § 101c § 106b zákona o DPH

Zákon o DPH obsahoval specifickou úpravu týkající se registrace a postupů při správě daně u společnosti. Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnoval obrat dosahovaný touto osobou samostatně mimo společnost a obrat dosahovaný celou společností - § 4a odst. 3 ZDPH.Stal-li se jeden ze společníků společnosti plátcem, podle § 6a ZDPH se plátci stali i ostatní společníci společnosti (i v případě, že jejich obrat byl pod zákonem stanoveným limitem.   S účinností novely zákona o DPH dochází ke zrušení specifické úpravy registrace a postupů při správě daně u společnosti – nově je postupováno podle obecných principů DPH. Nové podmínky jsou postaveny na individuálním působení každého člena (společníka).Ruší se ustanovení § 4a odst. 3 ZDPH, § 6a ZDPH, § 95 ZDPH. Nově společník společnosti při sledování obratu pro účely registrace postupuje podle obecných ustanovení zákona o DPH. Každý společník společnosti, který je osobou povinnou k dani, sleduje obrat pro účely registrace sám za sebe. Pokud některý ze společníků splní podmínky (kritéria) pro zákonnou registraci, neznamená to automaticky, že se ostatní společníci stanou/musí stát plátci. Odpadá registrační povinnost, je možno využít výhodu zůstat neplátcem. Společníci se mohou stát plátci dobrovolně. V rámci jedné společnosti mohou být jednotliví společníci plátci, neplátci i identifikované osoby.  
Ustanovení § 106c ZDPH upravoval zrušení registrace společníka společnosti na žádost.   Ustanovení § 106c ZDPH se ruší. Společník společnosti v daném případě postupuje podle obecných ustanovení zákona o DPH, jako každý jiný plátce (podle § 106b zákona o DPH).  
Plátci, kteří byli společníky téže společnosti, byli povinni podle § 100 odst. 4 ZDPH vést evidenci pro účely DPH za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Tuto evidenci vedl za společnost určený společník, který za společnost plnil všechny povinnosti a uplatňoval práva vyplývající ze zákona o DPH pro ostatní společníky.   Ustanovení § 100 odst. 4 ZDPH, § 101b odst. 2 ZDPH, § 102 odst. 4 ZDPH se ruší. Společník společnosti postupuje podle obecných ustanovení zákona o DPH. V evidenci pro účely DPH vede veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, tedy i těm, které uskutečňuje v rámci společnosti. V daňovém přiznání každý společník společnosti uvádí údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti. V souhrnném hlášení každý společník společnosti uvádí údaje o svých uskutečněných a přijatých plněních. Při vystavování daňových dokladů se na každého společníka, který uskutečňuje ekonomickou činnost v rámci společnosti, vztahuje § 27 a násl. zákona o DPH. Uplatňování daně na výstupu je založeno na samostatném působení každého společníka.  
Ustanovení § 73 odst. 7 ZDPH upravovalo podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně u plátců, kteří uskutečňovali zdanitelná plnění jako společníci společnosti.   Ustanovení § 73 odst. 7 ZDPH se ruší. Společník společnost postupuje podle obecných ustanovení zákona o DPH (§ 72 a násl.).  
Ustanovení § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH vymezovalo, co se považuje za dodání zboží při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti, potažmo ustanovení § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH vymezovalo, co se považovalo za poskytnutí služby při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti.   Tato ustanovení se ruší. V daném případě se postupuje podle obecných ustanovení zákona o DPH (např. § 13 odst. 4 písm. a), § 14 odst. 3 písm. a) zákona o DPH). Společníci společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, mohou podle přechodných ustanovení novely (bod 2) využít přechodné období a postupovat při uplatňování DPH podle této původní právní úpravy, nejdéle do 31. 12. 2018.  

3. Místo plnění

Právní úprava

 • § 10 zákona o DPH

Ustanovení § 10 zákona o DPH stanoví zvláštní pravidlo pro určení místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci.   Do stávajícího znění ustanovení § 10 zákona o DPH se promítá zpřesňující úprava v návaznosti na nová prováděcí opatření, které jsou zavedeny přímo použitelným nařízením Rady (EU) č. 282/2011 s účinností od 1. 1. 2017. V novém odst. 2 je uvedeno, že „Službou vztahující se k nemovité věci se pro účely stanovení místa plnění rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.”Podle č. 31a nařízení Rady (EU) č. 282/2011, se s účinností od 1. 1. 2017 má za to, že služby mají dostatečnou přímou souvislost s nemovitostí:
 1. v případě, že vyplývají z nemovitosti a že daná nemovitost tvoří konstitutivní prvek služby a je pro poskytnutou službu hlavní a zásadní;
 2. v případě, že jsou poskytovány na nemovitosti nebo na ni jsou zaměřeny a jejich cílem je právní nebo fyzická změna uvedené nemovitosti.
Mezi služby související s nemovitostí patří podle čl. 31a nařízení zejména vypracování plánů budovy, práce na pozemku, včetně zemědělských služeb, jako je orba, setí, zavlažování a hnojení, pacht nebo nájem nemovitosti, stavba trvalých staveb na pozemku, jakož i stavební a demoliční práce prováděné na trvalých konstrukcích, jako jsou potrubní systémy pro plyn, vodu, odpadní vodu a podobně, průzkum a posouzení rizika a celistvosti nemovitosti aj. Mezi služby související s nemovitostí naopak podle čl. 31a nařízení nepatří vypracování plánů pro budovu nebo její části, pokud nejsou určeny pro konkrétní parcelu; skladování zboží v nemovitosti, pokud žádná určitá část nemovitosti není určena k výhradnímu užívání příjemcem; reklamní služby, i když zahrnují použití nemovitosti aj.  

4. Povinnost přiznat daň

Právní úprava

 • § 20a, § 21 zákona o DPH

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz