Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Správní delikty (§ 90-92)

13.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.5
Správní delikty (§ 90-92)

JUDr. Anna Janáková

Státní dozor nad plněním povinností zaměstnavatele zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby a poskytovat poskytovateli PLS informace nutné k ochraně zdraví při práci, provádí na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, krajské hygienické stanice (stejně jako doposud u závodní preventivní péče), které za neplnění těchto povinností mohou uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.

Na druhé straně zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, neumožňoval uložení sankcí poskytovateli zdravotních služeb za neplnění podmínek a povinností při poskytování zdravotních služeb (závodních zdravotních služeb), a jejich dodržování bylo proto v praxi nevymahatelné.

Správní delikt poskytovatele PLS

ZSZS stanoví skutkové podstaty správních deliktů, kdy za porušení nebo neplnění povinností stanovených ZSZS lze poskytovateli zdravotních a pracovnělékařských služeb uložit finanční sankce, a dále stanoví podmínky a výši takové sankce. Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu na úseku:

 1. posudkové činnosti, jestliže:

  1. vydá lékařský posudek, k jehož vydání není oprávněn,

  2. nevydá lékařský posudek ve stanovené lhůtě,

  3. nepostoupí návrh na přezkoumání lékařského posudku ve stanovené lhůtě,

  4. nepředloží příslušnému správnímu orgánu na základě jeho výzvy doplněné podklady nebo nedodrží určenou lhůtu.

Za uvedené správní delikty může být vyměřena v případě uvedeném pod bodem 1 pokuta ve výši až 300 tisíc Kč, v případech uvedených pod body 2, 3 a 4 pokuty až do výše 200 tisíc Kč;

 1. b) poskytování pracovnělékařských služeb, jestliže nesplní svou povinnost:
  1. oznamovat zaměstnavateli zjištěné