Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

Příloha v účetní závěrce

12.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.17
Příloha v účetní závěrce

prof. Ing. Libuše Műllerová

 

Příloha v účetní závěrce

 

 

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti přílohy v účetní závěrce 

 

 

 

Právní předpisy

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

- § 18 - Účetní závěrka

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

- § 3 a 4 - Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky

- § 39 - Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce

 

 

Komentář

 

Příloha podává podrobnější informace o účetní jednotce a vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní předpisy nepředepisují formální stránku přílohy, sestavuje se ve formě tabulek nebo popisným způsobem (zpravidla kombinací obou způsobů) zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Informace v příloze vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje se uvádějí v celých tisících Kč, pokud se vykazující účetní jednotka v jednotlivých případech nerozhodne jinak.

 

Stejně jako účetní výkazy, i příloha se může sestavovat v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu sestavují přílohu účetní jednotky, které nemají ze zákona povinnost auditu, s výjimkou akciových společností, které sestavují přílohu v plném rozsahu vždy. Vedle údajů za sledované účetní období se v příloze uvádějí srovnatelné údaje za minulé účetní období.

 

Po obsahové stránce je možné přílohu rozdělit do několika částí. V první části přílohy se uvedou obecné údaje o účetní jednotce (společné pro plný i zjednodušený rozsah). Z této části by si měl uživatel přílohy učinit obrázek o velikosti účetní jednotky, o předmětu její činnosti a její organizační struktuře, údaje o fyzických nebo právnických osobách, které mají na této účetní jednotce podstatný nebo rozhodující vliv, o statutárních a dozorčích orgánech, změnách v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období, o průměrném počtu zaměstnanců a o dalších nezbytných a účetní jednotku charakterizujících skutečnostech.

 

V další části přílohy se uvádějí informace o aplikaci obecných účetních zásad a účetních metod (společné pro plný i zjednodušený rozsah). Zde se uvádějí informace o způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Dále způsob stanovení opravných položek, způsob uplatněný při přepočtu cizí měny, oceňovací model při použití oceňování reálnou hodnotou a změny reálné hodnoty, pokud účetní jednotka toto ocenění používá.