Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příloha v účetní závěrce

9.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.17
Příloha v účetní závěrce

prof. Ing. Libuše Müllerová, Ing. Tomáš Bartoš

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti přílohy v účetní závěrce (excel)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 18 ZoÚ – Účetní závěrka

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  • § 3 a § 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky

  • § 39 – Základní informace v příloze v účetní závěrce

  • § 39a – Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních jednotek a mikro účetních jednotek

  • § 39b – Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní jednotky

  • § 39c – Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky

Komentář:

V příloze uvádí účetní jednotka informace, které doplňují a zpřesňují údaje uvedené v účetních výkazech nebo údaje, které účetní výkazy neobsahují, avšak z hlediska uživatelů účetní závěrky jsou významné. Stejně tak, jako u výkazů, i obsah a rozsah přílohy ovlivnila kategorizace účetních jednotek. Podle zařazení do příslušné kategorie sestavují účetní jednotky přílohu v plném nebo ve zkráceném rozsahu.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. upravuje plný nebo zkrácený rozsah přílohy v § 39 v závislosti na kategorizaci účetních jednotek následovně:

Přehledně je možné vazbu na plný nebo zkrácený rozsah přílohy v účetní závěrce v závislosti na kategorii účetních jednotek vyjádřit následovně:

Kategorie účetní jednotky Vyhláška č. 500/2002 Sb. Rozsah přílohy
Mikro bez auditu § 39 Zkrácený rozsah
auditovaná § 39 + § 39a Plný rozsah
Malá bez auditu § 39 Zkrácený rozsah
auditovaná § 39 + § 39a Plný rozsah
Střední § 39 + § 39b Plný rozsah
Velká § 39 + § 39b + § 39c Plný rozsah
  • Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v těchto výkazech.

  • Příloha se sestavuje ve formě tabulek nebo popisným způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.

  • Vedle údajů za sledované účetní období se v příloze uvádějí srovnatelné údaje za minulé účetní období.

Po obsahové stránce je možné přílohu, která je společná všem kategoriím účetních jednotek (§ 39), rozdělit do několika částí. V první části přílohy se uvedou obecné údaje o účetní jednotce. Z této části by si měl uživatel přílohy učinit obrázek o názvu obchodní firmy a jejím sídle, o velikosti účetní jednotky, o její právní formě, případně informaci o tom, že je účetní jednotka v likvidaci, o předmětu její činnosti a její organizační struktuře. Dále pak informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách o průměrném počtu zaměstnanců a o dalších nezbytných a účetní jednotku charakterizujících skutečnostech.

V další části přílohy se uvádějí informace o aplikaci obecných účetních zásad a účetních metod. Zde se uvádějí informace o způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku