Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rezerva na opravy hmotného majetku

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1 Rezerva na opravy hmotného majetku

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku   Lze ji vytvářet na opravy hmotného majetku, jehož doba odpisování stanovená ZDP je pět a více let.
§ 7 ZoR  
Co se rozumí hmotným majetkem je stanoveno v § 26 ZDP.
Za opravy se nepovažuje technické zhodnocení podle § 33 ZDP!  
Kdy ji nelze tvořit   V případech hmotného majetku:
  • který je určen k likvidaci,

  • u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,

  • u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok,

  • k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkurzu podle insolvenčního zákona.

 
 
Kdo ji může tvořit   Poplatníci daně z příjmů, kteří:    
  • mají k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu, jsou státní organizací příslušnou hospodařit nebo s právem hospodařit s majetkem státu, jsou příspěvkovou organizací územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření, jsou dobrovolným svazkem obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí, jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je, nebo jsou svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud tuto rezervu nevytváří níže uvedený pachtýř,

 
 
  • jsou pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, přičemž k opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni,

 
 
  • procházejí reorganizací nebo oddlužením podle insolvenčního zákona a jejichž vlastnické právo k hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno.

 
 
Příklad

Obchodní korporace se rozhodla v roce 2018 tvořit rezervu na opravu počítače, který pořídila za 100 000 Kč. Je její