dnes je 17.2.2019
Input:

Rezervy ostatní

15.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy ostatní

Ing. Martin Veselý

V textu se budeme zabývat účetními náklady na tvorbu takových rezerv, které nejsou tvořeny v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Náklady na tvorbu takových rezerv nejsou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. i) ZDP daňově uznatelné.

Právní úprava

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP), zejména § 24 odst. 2 písm. i) ZDP

 • Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví (dále ZÚ), zejména § 26 odst. 3 ZÚ

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (dále PVZÚ), zejména §§ 16, 27, 31 a 57 PVZÚ

 • Český účetní standard pro podnikatele č. 004 – Rezervy

Účetní zásady, daňová účinnost

Podle obecných účetních zásad vytvářejí účetní jednotky rezervy k pokrytí budoucích závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně dána a u nichž je k rozvahovému dni pravděpodobné nebo jisté, že nastanou, ale není známa přesná výše nebo datum, k němuž tyto závazky či náklady vzniknou. Výše rezervy by měla být vždy kvalifikovaně (co nejlépe) odhadnuta.

Tvorba rezerv je tedy obecně a primárně podmíněna především účetními zásadami a jejich případné důsledky do daňového základu jsou až druhotné. Pokud jde o daňovou účinnost rezerv, ta je podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP podmíněna souladem se zákonem o rezervách. Rezervy tak z hlediska daňových důsledků členíme na:

 • zákonné rezervy, tj. rezervy, jejichž tvorba a použití jsou stanoveny zákonem o rezervách a zohledněny zákonem o daních z příjmů (blíže viz text Rezervy zákonné),

 • ostatní rezervy, tj. rezervy, jejichž tvorba a použití nejsou zohledněny zákonem o daních z příjmů a o nichž si rozhoduje účetní jednotka sama.

Tvorba a čerpání rezerv

Jak již bylo uvedeno, o tvorbě a použití ostatních (tj. jiných než zákonných) rezerv si rozhoduje účetní jednotka sama. To znamená, že ve svém interním předpisu (směrnici, příkazu apod.) stanoví:

 • tituly pro tvorbu rezerv (jaké rezervy bude tvořit – např. na daň z příjmů, na záruční opravy, na nevybranou dovolenou),

 • výši rezerv,

 • způsob jejich vytváření a čerpání (používání).

Rezervy se vytvářejí buď procentem z určeného základu (třeba rezerva na garanční opravy určitým procentem z tržeb), nebo v absolutní částce. Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost se účtuje ve prospěch nákladů. Jedná-li se o závazky v cizí měně, vytvářejí se i rezervy v příslušné měně. Účetní rezervy se čerpají v souladu s předpisy účetní jednotky.

Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci (obvykle v rámci sestavování účetní závěrky) se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

Účtování

Především je třeba si uvědomit, že rezervy jsou považovány za cizí zdroje účetní jednotky (vzhledem k tomu, že mají charakter budoucích závazků jiným subjektům). Najdeme je tedy v pasivech rozvahy podnikatelských subjektů v položce B. Rezervy, která obsahuje čtyři podpoložky:

 • B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky

 • B.2. Rezerva na daň z příjmů

 • B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

 • B.4. Ostatní rezervy

Účetní jednotka tedy přiřadí příslušné analytické účty, které pro účtování rezerv používá, do uvedených podpoložek pasivní strany rozvahy.

Příklad
Akciová společnost má v kolektivní smlouvě sjednanou výplatu 20 000 Kč zaměstnancům, kteří odejdou do starobního důchodu, a 10 000 Kč zaměstnancům, kteří odejdou do předčasného důchodu, jestliže u společnosti odpracovali alespoň 15 let. K 31. 12. 201X personální oddělení odhadlo výši těchto budoucích závazků na 350 000 Kč; v této výši vytvořená účetní rezerva se v rozvaze objeví jako součást položky B.1.

Vzorové účty

Směrná účtová osnova, uvedená v příloze č. 4 k PVZÚ, pro účtování rezerv používá účetní skupiny 45 – Rezervy, 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti a 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti. Rezervu na daň z příjmů účtujeme ve skupině 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. Pro účtování rezerv, které nepatří mezi zákonné, lze doporučit v účtovém rozvrhu vytvořit tyto účty (tyto účty také používáme ve vzorových příkladech):

452 – Rezerva na důchody a jiné podobné závazky

453 – Rezerva na daň z příjmů

459 – Ostatní rezervy

554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv

574 – Tvorba a zúčtování rezerv ve finanční oblasti

599 – Tvorba rezervy na daň z příjmů

Tvorba

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz