dnes je 10.12.2018
Input:

Rezervy

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy

Ing. Jan Ambrož

V tomto textu rozebíráme vybrané oblasti účtování rezerv s tím, že současně upozorňujeme na souvislosti daňové, tj. kdy je tvorba rezervy daňově účinným nákladem.

Právní úprava

Právní úprava

Základní informace o rezervách obsahují:

 • Účetní předpisy: zákon o účetnictví (§ 26 odst. 3 ZoÚoceňování v účetnictví), Vyhláška (dále PVZÚ) v mnoha ustanoveních (mj. § 57 PVZÚ k postupu tvorby a použití rezerv), Český účetní standard č. 004.

 • Daňovou účinnost řeší § 24 odst. 2 písm. i) ZDP a k dispozici je speciální norma Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR).

Výklad

Postupně se seznámíme s účetními pravidly (A) a přístupem daňovým (B).

Rada
Tzv. daňovým rezervám, které účetní jednotky, resp. poplatníky nejvíce zajímají, konkrétně rezervám - na opravy hmotného majetku, se věnujeme jednak v samostatném článku, ale též v kapitole B2.

(A) ÚČETNICTVÍ

Vysvětlíme si základní princip účetní rezervy (A1), obecné metody účtování (A2), účetní operace (A3) a typy rezerv (A4).

(A1) Princip

Účetní pohled na tvorbu a čerpání rezerv vychází ze zásady, že rezerva představuje účetní jednotkou vytvořený zdroj na krytí budoucích závazků nebo výdajů ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 ZoÚ.

Rezerva podle zákona o účetnictví souvisí s uplatněním oceňování v účetnictví a jedná se například o rezervy na rizika a ztráty, na daň z příjmů, na důchody a podobné závazky (viz A4).

Titul

Důvod tvorby rezervy musí být podle zákona o účetnictví jasný – jde o identifikaci budoucích závazků nebo nákladů:

 • „…jejich povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo je jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik vzniku.”

Pozor!
Provádí se co nejpřesnější kvalifikovaný odhad částky k vypořádání nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání. Nejedná se však o dohadné položky pasivní.

Doplňme si další zásady pro účetní rezervy:

 • ocenění, které provádíme k rozvahovému dni,

 • neupravují se hodnoty aktiv.

Účetní závěrka

Výše uvedený odkaz na oceňování v účetnictví není náhodný. V účetní závěrce je povinností uvést údaje hodnověrné, a to mimo jiné o finanční situaci účetní jednotky.

Výjimku představují pouze účetní jednotky, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, uplatňují princip účetních rezerv v souladu s obecnými účetními metodami.

Pozor!
Účetní jednotky, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 ZoÚ, nemusí o účetních rezervách účtovat [§ 13a odst. 1 písm. d)].

V některých případech sestavení mezitímních účetních závěrek se podle § 19 odst. 3 zákona o účetnictví také nemusí aplikovat § 25 odst. 3 pro oceňování, na který se právě odkazuje ustanovení § 26 odst. 3.

Rada
Zákon o účetnictví výslovně respektuje jiné rezervy, pokud jsou tvořeny podle zvláštních právních předpisů, viz zákon o rezervách.

Odložená daň

Podle typu rezervy může mít hodnota rezervy vliv také na odloženou daň. V zásadě jde o titul pro odloženou daňovou pohledávku, jde-li o účetní rezervu na budoucí daňové náklady.

Příloha v účetní závěrce

Základní informace o tvorbě a vykazování rezerv, ať už účetních nebo daňových, je třeba uvést v příloze v účetní závěrce. Týká se to zejména případů, kdy dochází ke kompenzaci při vykazování rezervy na daň z příjmů (A4.2).

MÚS

Mezinárodní účetní standardy obsahují jiná pravidla, přístupy k rezervám, a tak často vznikají rozdíly při transformaci příslušných účetních závěrek.

(A2) Obecné metody účtování

Rezervy nelze tvořit podle vůle účetní jednotky. Podkladem kalkulace je „titul”, tj. budoucí závazek nebo výdaj, jak vyplývá z výše uvedených principů podle zákona o účetnictví.

Novela 2016/2017

To znamená, že je znám účel, je pravděpodobné, že nastane. Vyhláška v § 57 PVZÚ již neuvádí další specifika a odvolává se právě na § 26 ZoÚ.

Obecná metodika

Rezervy metodicky členíme na ty, které jsou s určením obecným (např. na citovaná rizika či ztráty při podnikání), nebo s určením účelovým (třeba na opravy hmotného majetku) – více viz část A4. Jejich výše je závislá na konkrétní kalkulaci, zpravidla je stanovena procentem z určeného základu nebo v absolutní částce.

Rezervy účtujeme:

 • tvorbu na vrub nákladů,

 • čerpání, tj. jejich použití, ve prospěch nákladů, a to podle typu rezervy (viz dále).

Pozor!
Nepoužívají se účty třídy 6. Další pravidla vyplývají z povahy účetních rezerv:

 • Zůstatky převádíme do dalšího účetního období.

 • Z charakteru rezerv vyplývá, že nesmějí mít aktivní zůstatek.

 • Rezervy také netvoříme na tituly, na které jsou účtovány opravné položky, nepoužívají se ke korekci ocenění výše aktiv.

Rada
Analytické účty se vedou podle jednotlivých rezerv.

Směrnice

Je povinností účetní jednotky provádět dokladové inventury rezerv, při kterých se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Nezbytné je též, aby účetní jednotka ve svém předpisu – směrnici – určila postupy účtování, způsob tvorby a použití rezerv. Tuto povinnost stanoví ČÚS č. 004 v bodě 2.2.

Inventarizace

Podle výsledku povinné inventarizace účetních rezerv se v účetní závěrce upraví hodnota povinně vykazované rezervy.

Příklad
V praxi se může stát, že v některých případech vznikne povinnost zrušení rezerv; například když byl majetek prodán.

Pozor!
Při tvorbě rezerv bude vždy záležet na seriózním uvážení vedení účetní jednotky, zda nastala uvedená skutečnost, a je nutné vytvořit potřebný zdroj (zvýšit pasiva společnosti). Zcela jiný je přístup daňový (viz dále).

Rada
Výjimku představuje podle § 57 odst. 2 PVZÚ situace, když účetní jednotka využívá metodu komponentního odpisování podle § 56a Vyhlášky. V takovém případě se neúčtuje o rezervě na opravu hmotného majetku.

(A3) Účetní operace

Na následujícím schématu je vyjádřeno, jak se promítne v účetnictví a následně ve výkazech tvorba a čerpání rezervy s vazbou na základ daně z příjmů:

Vztah k dani z příjmů

Výše uvedené účetní operace, které mohou, ale nemusí být daňově účinné, jak je rozebráno ve druhé kapitole (kdy jde o tzv. „daňové” nebo „zákonné” rezervy).

Postup účtování

Řídíme se Českým účetním standardem č. 004. O tvorbě rezerv se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 - Rezervy se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů účtové skupiny:

 • 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti, pokud se týkají provozní činnosti,

 • 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční činnosti, jestliže jde o finanční činnosti,

 • 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů, pokud se týkají rezervy na daň z příjmů.

Novela 2017

Tento Český účetní standard byl novelizován, například v návaznosti na změnu obsahu účtové skupiny 58 bylo zrušeno účtování rezervy na restrukturalizaci na tuto účtovou skupinu.

A byly také vypuštěny některé původní body, například 3.3, v němž se řešila metodika rezervy na restrukturalizace.

Rada
Výše rezervy

Její hodnotu stanovíme zpravidla kvalifikovaným odhadem, podle bodu 3.2 ČÚS č. 004 se vytvářejí procentem z určeného základu nebo v absolutní částce, není-li třeba jinou normou stanoveno jinak.

Vykazování v rozvaze

Je nutné postupovat podle Vyhlášky, a to ustanovení § 3, § 3a a § 4.

Novela 2017

K dispozici máme též nové texty v § 27 Vyhlášky pro rezervy v provozní oblasti a v § 31 pro rezervy ve finanční oblasti.

(A4) Typy účetních rezerv

Jejich přehled uvádí § 16 Vyhlášky a také Český účetní standard č. 004. Rozeznáváme účetní rezervy:

 • na důchody a podobné závazky (A4.1),

 • na daň z příjmů (A4.2),

 • další tvořené podle zvláštních právních předpisů (A4.3), a

 • ostatní (A4.4).

(A4.1) Rezerva na důchody a obdobné závazky

Zpravidla se jedná o povinnost účetní jednotky vyplácet zaměstnancům důchody nebo obdobné požitky, pokud je takto upraveno smlouvou nebo právním předpisem.

Rezerva na důchody

Tato rezerva se v českém účetnictví zatím příliš nevyskytuje, protože se může vykazovat pouze za podmínky, že je povinností účetní jednotky podle zvláštních předpisů vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené jí smlouvou nebo právním předpisem.

(A4.2) Rezerva na daň z příjmů

Účtuje se k okamžiku sestavení účetní závěrky, pokud předchází okamžiku řádného vyčíslení daně. Zaúčtuje se kvalifikovaný odhad a není tato rezerva doménou pouze účetních jednotek s povinným auditem účetní závěrky.

Metodika a novely

Daná metodika zohledňuje fakt, že účetní jednotka může evidovat již zaplacené zálohy na budoucí daňovou povinnost. Proto byly také dříve upraveny texty §§ 11 a 16 Vyhlášky.

Výše rezervy

Vychází se z odborné kalkulace, ale je logické, že zpravidla je skutečná daňová povinnost, zjištěná dodatečně, jiná.

Příklad
Příklad (1)

Společnost Alfa v rámci uzávěrkových prací zaúčtovala rezervu na daň z příjmů (nebyly hrazeny žádné zálohy).

2017

Č.  Operace  Kč  MD   
1.  Tvorba rezervy na daň  290 000  599  453  

2018

V následujícím účetním období se zaúčtuje konkrétní daňová povinnost a zruší se původní rezerva:

Č.  Operace  Kč  MD   
1.  Zúčtování daňové povinnosti  280 000  591  341  
2.  Čerpání (rozpuštění) rezervy  290 000  453  599  

Pozor!
Platí, že výše rezervy na daň z příjmů (je-li účetní závěrka sestavena před konečným zjištěním její výše) je vykazována se zohledněním uhrazených záloh.

Příklad
Příklad (2)

Pokud by v předchozím příkladu byla hodnota uhrazených záloh ve výši 200 000 Kč, rezerva na daň z příjmů by sice byla 290 000 Kč:

 • zaúčtována a vyjádřena ve výkazu zisku a ztrát,

 • v rozvaze by byla kompenzována (nebyla by vykázána v plné výši).

Rada
Uvedený postup lze dovodit z § 11 odst. 5 Vyhlášky: zaúčtuje se celá výše rezervy (očekávaná hodnota daně z příjmů), ale provede se „kompenzace” pro vykazování v rozvaze.

To znamená podle § 16 odst. 3 Vyhlášky, že se vykáže v části B.2 Rezerva na daň z příjmů částka vytvořené rezervy snížená o uhrazené zálohy na daň z příjmů, jsou-li nižší než očekávaná daň.

Příklad
Příklad (3)

Představme si, že zálohy na daň z příjmů jsou ve výši 400 000 Kč, odhad daně je 290 000 Kč. V takovém případě by se zaúčtovala částka 290 000 Kč, ale:

 • na řádku C.II.2.4.3 Stát - daňové pohledávky by se vykazovala jen hodnota 110 000 Kč (Vyhláška § 11 odst. 5),

 • v položce B.2. Rezerva na daň z příjmů bude nulová hodnota (Vyhláška § 16 odst. 3).

Novela 2017 (2016)

Struktura výkazů byla v posledním období ve Vyhlášce novelizována (přečíslování aj.).

Rada
Povinností je v takových případech situaci popsat v příloze v účetní závěrce. Provedená kompenzace je plně v souladu s aktualizovaným zněním § 58 Vyhlášky upravující tzv. vzájemné zúčtování.

(A4.3) Rezervy tvořené podle zvláštních právních předpisů

V běžné praxi se setkáme zejména s daňovými rezervami, kterým se věnujeme v části druhé (B).

Rada
Metodika účtování je standardní podle výše uvedených obecných pravidel.

(A4.4) Ostatní rezervy

Typickým příkladem budiž rezervy na budoucí rizika třeba spojená s povinnými výdaji na garanční opravy, na právní spory apod.

Příklad
Akciová společnost vyrábí komponenty pro automobilový průmysl. Produkty jsou podrobeny ve výrobním cyklu přísné kvalitativní kontrole, nicméně zákazník uplatňuje oprávněné reklamace. Na základě analýzy vícenákladů na odstranění reklamací v garanční lhůtě - tj. na účet výrobce, je pravidelně v účetní závěrce zaúčtována rezerva na garance účetní operací MD 554/D

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz