Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rodičovský příspěvek

13.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2.2 Rodičovský příspěvek

JUDr. Michaela Kepková

Podmínky nároku

Od roku 2012 je zásadně změněna konstrukce rodičovského příspěvku. Nárok na dávku má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku tohoto nejmladšího dítěte. Na dítě starší 4 let se rodičovský příspěvek v žádném případě od roku 2012 již neposkytuje.

Podmínka péče po celý kalendářní měsíc

ZSSP výslovně stanoví situace, kdy se podmínka péče po celý kalendářní měsíc považuje za splněnou, i když tomu tak fakticky není. Jedná se např. o kalendářní měsíc, v němž se dítě narodilo nebo dítě dovršilo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek, rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu apod.

Rodič pobírající rodičovský příspěvek může být výdělečně činný bez omezení (jeho příjmy se nesledují), avšak po dobu své výdělečné činnosti musí péči o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek zajistit jinou zletilou osobou.

Umístění dítěte v předškolním zařízení

Rodičovský příspěvek náleží i tehdy, je-li dítě mladší 2 let zakládající nárok na dávku po omezenou dobu umístěno v zařízení pro děti předškolního věku.

Dávka náleží rodiči, jestliže dítě, které nedosáhlo 2 let věku:

  1. navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci;

  2. je zdravotně postižené a pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin denně;
  3. pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně;
  4. jehož oba rodiče (nebo osamělý rodič) mají stupeň závislosti na pomoci jiné osoby III. nebo IV. podle zákona o sociálních službách, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně.

U dětí starších 2 let se docházka do jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení nesleduje.

Podmínka bydliště

Podmínku trvalého pobytu a bydliště musí splnit oprávněná osoba (rodič) i dítě, které zakládá nárok na dávku.

Výše dávky

Výši rodičovského příspěvku volí rodič, který uplatňuje nárok na rodičovský příspěvek. Výše rodičovského příspěvku je závislá na výši denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem dítěte nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Pokud lze oběma rodičům stanovit uvedený vyměřovací základ, vychází se z toho, který je vyšší.

Výši rodičovského příspěvku až do částky 11 500 Kč měsíčně může volit rodič, jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, přitom zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout tuto stanovenou částku vyměřovacího základu.

Výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně může volit rodič, jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7 600 Kč. Stejně se postupuje v případech, kdy vyměřovací základ nelze stanovit jen proto, že během pobírání rodičovského příspěvku na starší dítě uběhla podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na mladší dítě bezprostředně navazuje na předchozí nárok na tuto dávku.

Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně a vždy musí být provedena písemně. Měnit výši rodičovského příspěvku může rodič po třech po sobě jdoucích kalendářních měsících, a to i v případě změny oprávněné osoby.

Pokud nelze ani jednomu z rodičů stanovit denní vyměřovací základ podle zákona o nemocenském pojištění, náleží rodičovský příspěvek v částce 7 600 Kč měsíčně do 9. měsíce věku dítěte, které zakládá nárok na dávku, a poté až do 4 let věku dítěte v částce 3 800 Kč měsíčně. Rodič v tomto případě nemůže volit výši rodičovského příspěvku.

Jestliže má