Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazby daně z příjmů právnických osob

22.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4 Sazby daně z příjmů právnických osob

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Sazba daně z příjmů právnických osob   Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.   Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně.
§ 21 ZDP  
5 % u základního investičního fondu.   Co se rozumí základním investičním fondem je stanoveno v § 17b ZDP. U poplatníka, který je pouze část zdaňovacího období základním investičním fondem, se použije tato sazba jen na část základu daně připadající na část zdaňovacího období, ve které byl základním investičním fondem, stanovenou podle § 20a ZDP.  
0 % u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění.    
15 % ze samostatného základu daně.   Tato sazba daně se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20b ZDP, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů, do něhož se zahrnují od daně neosvobozené příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí (dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění).
Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku lze snížit o nabývací podíl na obchodní korporaci.  
19 % v ostatních případech, než je výše uvedeno.    

Komentář:

§ 21 ZDP jsou stanoveny sazby daně z příjmů právnických osob a k jakému základu daně se vztahují.

Příklad

S. r. o. obchodující se zbožím vykázala za zdaňovací období 2018 základ daně ve výši 1 255 325 Kč. Eviduje u sebe dosud neuplatněnou daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období ve výši 155 200 Kč a v roce 2018 poskytla škole peněžní dar ve výši 10 000 Kč na financování vzdělávání. Slevy na dani v tomto roce neuplatňuje. Jaká bude sazba a výše daně?

Sazba daně za zdaňovací období 2018 bude pro tuto s. r. o. činit 19 %, a pokud si v daňovém přiznání za zdaňovací období 2018