dnes je 7.7.2020

Input:

Sestavení konsolidované účetní závěrky

24.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.26
Sestavení konsolidované účetní závěrky

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 22, § 22a, § 22aa, § 22b, § 23 ZoÚ – Konsolidovaná účetní závěrka

  • § 23a ZoÚ – použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci

  • § 37 odst. 1 ZoÚ – Sankce

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  • § 63 až § 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Metody konsolidace, uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky

České účetní standardy pro podnikatele

  • ČÚS č. 020 – Konsolidace

Komentář:

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje za skupinu majetkově propojených podniků (ekonomické seskupení účetních jednotek, včetně zahraničních podniků), které tvoří konsolidační celek. Povinnost jejího sestavení má obchodní společnost (tzv. konsolidující účetní jednotka), pokud je ovládající osobou. Povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky má účetní jednotka bez ohledu na její sídlo, pokud je ovládanou osobou, osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává společný vliv nebo ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv. Tato závěrka slouží k informování akcionářů a společníků účetní jednotky, která kontroluje nebo uplatňuje podstatný vliv na podnikatelskou činnost jiných účetních jednotek, případně zahraničních podniků. Neslouží pro účely daňové ani pro účely rozdělování výsledků hospodaření.

Zákon dále podrobně uvádí pravidla, kdy konsolidující účetní jednotka nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku

Konsolidující účetní jednotka je povinna vymezit konsolidační celek a včas sdělit konsolidovaným účetním jednotkám zahrnutým do konsolidačního celku, že budou konsolidovány. Dále pak vyhlásit a stanovit konsolidační pravidla, podle kterých mají upravit předkládané údaje. Účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku jsou pak povinny poskytnout svoji účetní závěrku a veškeré ostatní dokumenty potřebné pro sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotce. Konsolidační pravidla obsahují zejména:

  • způsoby oceňování majetku a závazků,

  • požadavky na údaje a termíny jejich předložení.

Konsolidující účetní jednotka je povinna vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu a zajistit její ověření auditorem. Konsolidovaná výroční zpráva, obsahující konsolidovanou účetní závěrku a zprávu auditora, se zveřejňuje podle stejných pravidel, jako řádné účetní závěrky.