Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sestavení přehledu o peněžních tocích

16.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.20
Sestavení přehledu o peněžních tocích

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

  • § 18 ZoÚ – Účetní závěrka

  • § 19 ZoÚ – Rozvahový den

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  • § 40 až § 43 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích

České účetní standardy pro podnikatele

  • ČÚS č. 023 – Přehled o peněžních tocích

Komentář:

Přehled o peněžních tocích sestavují obchodní společnosti s výjimkou bank, pojišťoven a penzijních společností. Dále pak nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích malé a mikro účetní jednotky. Naopak vybrané účetní jednotky (viz § 1 odst. 3 ZoÚ) sestavují přehled o peněžních tocích vždy, pokud mají zákonnou povinnost auditu.

Přehled o peněžních tocích podává informaci o tom, jaký je stav peněžních prostředků na počátku a na konci účetního období a jak se jednotlivé činnosti účetní jednotky podílely na přítoku (či odčerpání) peněžních prostředků. Výkaz je důležitou doplňkovou informací k výkazu zisku a ztráty, neboť vykazovaný zisk ještě nemusí znamenat dostatek peněžních prostředků a naopak vykazovaná ztráta jejich nedostatek.

Za peněžní prostředky se povazují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání běžného účtu a případně peníze na cestě. Do peněžních prostředků mohou být zahrnuty i peněžní ekvivalenty, kterými se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků (např. dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu). V příloze účetní jednotka uvede, co zahrnuje do peněžních prostředků a případně, co do peněžních ekvivalentů.

Přehled o peněžních tocích má následující