Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Slevy na dani FO

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5 Slevy na dani FO

Ing. Miloš Hovorka

Poplatníkům fyzickým osobám se daň vypočtená podle § 16 ZDP, tj. ve výši 15 % ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně podle § 15 ZDP a odčitatelné položky od základu daně podle § 34 ZDP, případně snížená o slevy na dani podle § 35, 35a nebo § 35b ZDP snižuje o slevy na dani podle § 35ba ZDP.

Výše slevy   Druh slevy   Poznámka, ustanovení ZDP  
24 840 Kč   Základní sleva na poplatníka.
Sleva snižuje daň u všech poplatníků daně z příjmů fyzických osob.
Sleva se nekrátí, za zdaňovací období se uplatní v plné výši i v případě, kdy poplatník dosáhl zdanitelných příjmů např. pouze v jednom měsíci.  
§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP
 
24 840 Kč   Na manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující ročně 68 000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek, tj. na 49 680 Kč.   Společně hospodařící domácností se podle § 21e odst. 4 ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP  
2 520 Kč   Základní sleva na invaliditu, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.   § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP  
5 040 Kč   Rozšířená sleva na invaliditu, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.   § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP  
16 140 Kč   Na držitele průkazu ZTP/P.   § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP  
4 020 Kč   Na studenta a to po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.   Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.
§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP  
Za každé vyživované dítě až do výše minimální mzdy (pro rok 2018 až do výše 12 200 Kč)   Sleva za umístění dítěte.   § 35ba odst. 1 písm. g) v návaznosti na § 35bb ZDP.
Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako daňový výdaj podle § 24 ZDP.
Slevu lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud nejde o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.Pro účely ZDP se předškolním zařízením rozumí:
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou:
1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
2. mateřskou školou podle školského zákona.  
5 000 Kč, ale přitom nejvýše částka ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka   Sleva na evidenci tržeb.   § 35ba odst. 1 písm. h) v návaznosti na § 35bc ZDP
Lze ji uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.  

Komentář:

Co se nezahrnuje do vlastního příjmu manžela?

 • dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, pohřebné),

 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

 • dávky osobám se zdravotním postižením,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,

 • příspěvek na péči,

 • sociální služby,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.