dnes je 24.8.2019
Input:

Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné

11.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné

Ing. Růžena Klímová

Slevu za umístění dítěte si mohou uplatnit rodiče, pokud vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.

Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí

  1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
    • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

    • mateřskou školou podle školského zákona.

Sleva za umístění dítě se v žádném případě netýká případných poplatků, které platí rodiče za plavecké kurzy, jazykové kurzy a další kroužky, které jsou organizovány mateřskou školkou.

Sleva za umístění dítěte je formou slevy na dani a odečítá se z vypočtené roční daně. Sleva se uplatní buď v rámci ročního zúčtování, nebo v rámci daňového přiznání. Podmínkou pro uplatnění slevy za umístění dítěte je společná domácnost.

Maximální výše slevy na jedno dítě činí v roce 2015 až 9 200 Kč, v roce 2016 až 9 900 Kč. Poplatník, který chce slevu uplatnit, musí vyplnit Přílohu k Prohlášení poplatníka.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě není touto novou daňovou slevou nijak omezeno, tzn., že jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění.

Slevu za umístění dítěte nelze uplatnit v průběhu kalendářního roku. Nárok na slevu a její výši musí poplatník prokázat. Na žádost rodiče vystaví předškolní zařízení potvrzení o výši vynaložené částky ve zdaňovacím období, které se předloží do mzdové účtárny v rámci žádosti o provedení ročního zúčtování nebo se doklad přiloží k daňovému přiznání.

Není podstatné, navštěvuje-li dítě předškolní zařízení po celý kalendářní rok nebo jen po určitou část roku. Rozhodující je výše nákladů na umístění dítěte v předškolním zařízení.

Na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě, kde se setkáváme s daňovým bonusem (tzv. negativní daň), se sleva za umístění dítěte uplatní jen do výše daňové povinnosti poplatníka. Znamená to, že při nízkém příjmu, kdy má poplatník nižší daňovou povinnost, se uplatní sleva jen do nuly.

Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů/poplatníků a nelze ji mezi ně rozdělit. Za určitých okolností může uplatnit slevu jeden z prarodičů, pokud s nimi dítě žije v péči nahrazující péči rodičů.

I osoby výdělečně činné mohou uplatnit slevu za umístění dítěte, i když třeba daňové zvýhodnění uplatnit nemohou z důvodu, že uplatňují výdaje paušálem. Slevu však nemůže uplatnit osoba výdělečně činná, která si výdaje za předškolní zařízení uplatní jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 24 ZDP.

Způsob prokazování nároku na slevu za umístění dítěte

Nárok se prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Není potřeba dokládat potvrzení od zaměstnavatele druhého poplatníka, že sleva za umístění není u jeho zaměstnavatele uplatněna, protože v Příloze k Prohlášení poplatníka, které musí vyplnit, poplatník prohlašuje: „Současně prohlašuji, že na výše uvedené dítě (děti) za zdaňovací období …… neuplatňuje slevu za umístění vyživovaného dítěte jiný poplatník, žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.”

Priklad

Příklad 1 – rozdělení si uplatnění slevy mezi dva poplatníky

Ve společně hospodařící domácnosti žijí rodiče se dvěma dětmi, které navštěvují mateřskou školku. Oba rodiče jsou zaměstnáni. Je možné, aby slevu za umístění jednoho dítěte uplatnila matka a za umístění druhého dítě otec?

Tuto možnost ZDP připouští. Není však možné, aby se sleva za umístění na jedno dítě rozdělila mezi dva poplatníky. Pokud je však v domácnosti více dětí, lze na každé dítě uplatnit slevu za umístění jen jednou a z hlediska toho, u koho bude sleva za umístění uplatněna, záleží na dohodě poplatníků. V daném případě jsou v domácnosti dvě děti a slevu lze uplatnit takto: sleva za umístění jednoho dítěte se uplatní u matky, za druhé dítě u otce, nebo za obě děti u matky, nebo za obě děti u otce.

Priklad

Příklad 2 – potvrzení z více mateřských škol u jednoho dítěte

V rámci jednoho