dnes je 18.11.2018
Input:

Společnost - Sdružení bez právní subjektivity

16.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost – Sdružení bez právní subjektivity

Ing. Jan Ambrož

Cílem tohoto článku je popsat základní charakteristiky sdružení, oblíbené formy podnikání fyzických osob, které byly dříve upraveny v §§ 829 až 841 ObčZ, od roku 2014 v ustanovení Nového občanského zákoníku („NOZ”). Podle § 2716 NOZ aj. je zajištěna kontinuita a osoby se mohou dohodnout, „sdružit” za společným cílem.

Rada
V dalším textu používáme pojmy, které jsou běžné, tj.

 • účastník Sdružení (nově se jedná o společníka Společnosti),

 • účast ve Sdružení (tj. členství ve Společnosti), a

 • Sdružení (jde o Společnost).

Účetnictví a daně

Obě základní daňové normy, zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty, obsahují specifická ustanovení týkající se sdružení. V účetních předpisech je zvláštností podstatně méně, i když také existují.

Postupně si rozebereme vlivy daňové a účetní. V samostatném článku Společnost - Sdružení bez právní subjektivity - DPH popisujeme specifika platná pro daň z přidané hodnoty.

Charakteristika

Sdružení není klasickou právnickou osobou (třeba obchodní korporací) a jejím účastníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Nadále nemá Sdružení – tedy Společnost – právní subjektivitu.

Pozor!
Jak vyplývá z dalšího výkladu, pro daňové účely je více než vhodné uzavírat tyto smlouvy písemně. Navíc podle NOZ, je-li sjednáno sdružení majetku, aby bylo platné, požaduje se podepsaný soupis takového majetku.

Doporučujeme proto ověřit s odborníky (právníky), zda jsou splněny všechny právní podmínky existence sdružení (společnosti) podle NOZ. Například je nyní zvýrazněn osobnostní prvek „činnosti” pro sdružení aj.

Na straně druhé je potřebná kontinuita zajištěna přechodnými ustanoveními Nového občanského zákoníku. Přesto se obecně doporučuje zpracování vhodného dodatku ke stávajícím smlouvám, aby bylo množné využít prostor daný NOZ.

V dalším textu se jen krátce zmiňujeme o některých právních aspektech fungování sdružení.

Jednání za sdružení

Veškeré právní úkony činí některý z účastníků sdružení, i když jedná v rámci činnosti sdružení, tedy de facto i jménem ostatních účastníků.

Rada
Používá se nově pojem „správce”, kterým může být i třetí strana. V praxi je třeba vždy důsledně označit, že daný právní úkon byl učiněn za celé sdružení (např. připojením dodatku „za sdružení X”, „jako účastník sdružení X” k podpisu apod.).

Povinnosti správce

Pověřený účastník sdružení – tj. správce společnosti – je povinen vést řádnou agendu, rozumí se tím mimo jiné vedení účtů, přehledu o majetku a samozřejmě všech údajů potřebných pro účetnictví a daně. Aby mohli ostatní účastníci splnit své daňové povinnosti, musí od správce včas získat údaje nutné pro jejich zpracování daňových přiznání.

Majetkoprávní vztahy

Zákon nechává účastníkům sdružení v mnoha majetkových otázkách poměrně volnou ruku. Uvedené platí nejen pro „vklady”, majetkové vztahy (spoluvlastnictví), ale též pro nárok na „podíl na zisku”.

„Vklad” do sdružení

Jednou z povinností každého účastníka sdružení je poskytnutí majetkových hodnot, s nimiž bude sdružení v rámci své činnosti nakládat. Může jít o peníze nebo jiné věci, tedy jakýkoli movitý a nemovitý majetek, zásoby apod.

Příklad
Pokud účastník sdružení „vloží” do sdružení věci tzv. jednotlivě určené (třeba osobní automobil) pro společnou činnost, je stále v jeho výlučném vlastnictví. Ostatní účastníci mají právo jeho bezplatného užívání.

Rada
Důležitá je skutečnost, že poskytnutí těchto majetkových hodnot není vkladem do společnosti ve smyslu složení základního kapitálu u obchodní společnosti. Může jít o majetek určený druhově nebo individuálně.

Nový majetek

Majetek, který je nabyt činností sdružení, je od okamžiku nabytí v podílovém spoluvlastnictví účastníků sdružení, přičemž podíly na tomto majetku jsou dány smlouvou; pokud smlouva neupravuje velikost podílů, všichni účastníci mají na takto nabytém majetku stejný podíl.

Daňové řízení

Absence právní subjektivity způsobuje, že účastníky daňového řízení jsou vždy jednotliví účastníci, ne samo sdružení. To je třeba mít napaměti při činění veškerých právních úkonů vůči správci daně, též například při zastupování v daňovém řízení.

Daň z příjmů FO

Poplatníky daně z příjmů jsou jednotliví účastníci sdružení. Zákon o daních z příjmů řeší zahrnutí „daňového výsledku” sdružení speciálním ustanovením v § 12 ZDP pouze pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to pro kategorii zdanění příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Princip

Podíl na příjmech a výdajích dosažených v rámci sdružení se rozdělí mezi účastníky a zahrne se do jejich základu daně z příjmů fyzických osob na individuálně podávaném daňovém přiznání.

Příklad
Pánové Novák a Kolář uzavřeli sdružení „A plus B”. Vzhledem k různému rozsahu aktivit se dohodli, že pan Novák se podílí na příjmech a výdajích 80 %, pan Kolář ve výši 20 %.

Za zdaňovací období 2014 pověřený účastník sdružení, pan Novák, předložil „vyúčtování” za sdružení:

Položka  Celkem  Novák  Kolář  
Výdaje  600 000  480 000  120 000  
Příjmy  900 000  720 000  180 000  

Pan Novák vykazuje z podnikání sdružení plus 240 000 Kč, pan Kolář 60 000 Kč. Stejným způsobem se rozdělí také případná ztráta, společně pořízený majetek atd.

Připomínáme, že pověřený účastník sdružení má povinnost ostatním sdělit další údaje týkající se základu daně, například o výši odpisů, nedaňových nákladů aj.

Pozor!
Význam má skutečnost, jakým způsobem jsou příjmy/výdaje rozdělovány. Platí obecná zásada, že pokud není ve smlouvě o sdružení stanoveno jinak, příjmy a výdaje se mezi účastníky sdružení rozdělí rovným dílem. V pokynu D-6 daňový správce potvrzuje, že rozdělením „rovným dílem” se rozumí nikoli to, že podíl všech účastníků na příjmech a na výdajích bude stejný – stačí, že poměr rozdělení příjmů mezi účastníky je stejný jako poměr rozdělení výdajů.

Toto ustanovení je velmi důležité. V případě, že smlouva o sdružení stanovuje rozdělení příjmů a výdajů jinak, nelze pro účely daně z příjmů u žádného z účastníků sdružení uplatnit paušální výdaje.

„Evidence”

Skutečnost, jak jsou evidovány příjmy a výdaje ve sdružení, je velmi podstatná. Připomínáme, že v případech, kdy je rozdělováno „rovným dílem”, je možné podle § 12 ZDP uplatňovat paušální výdaje.

Příklad
Pánové Nováček, Novotný a Kovařík ve svém sdružení rozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. Proto mohou všichni účastníci uplatňovat systém paušálních výdajů.

Daňová pozice účastníků

Jaký dílčí základ daně vykáže ve svém daňovém přiznání každý z účastníků, je velmi individuální záležitost, jak potvrzují další příklady.

Příklad
Pan Novák má další podnikatelské aktivity, ze kterých vykázal „ztrátu” 200 000 Kč. Jeho dílčí základ z podnikání podle § 7 ZDP tak bude činit jen plus 40 000 Kč. Eviduje daňové ztráty z předchozích let ve výši 50 000 Kč, proto je „konečný” základ daně bude nulový.

Příklad
Pan Kolář má ze sdružení plus („zisk”) jen 60 000 Kč, z vlastního podnikání plus 20 000 Kč. Dílčí základ daně tak činí 80 000 Kč.

Dar

Dohodnutým poměrem se rozdělují také jiné částky, například odčitatelné položky. Jako příklad lze uvést dar poskytnutý z prostředků sdružení.

Pozor!
Komplikovanější tak může být stanovení zisku/ztráty, resp. položky vstupující do dílčího základu daně u fyzické osoby. U právnických osob se výsledek sdružení přeúčtuje a následně se provedou standardní daňové úpravy. Samozřejmě i poplatníci daně z příjmů fyzických osob mohou vést účetnictví.

Daň z příjmů PO

Pro právnickou osobu bude nutné aplikovat obecná ustanovení vymezení předmětu daně z příjmů.

Účetnictví

Zobrazit věrně v účetnictví podmínky dohodnuté ve smlouvě o sdružení není snadné. V předchozích letech se jako částečný návod účetním jednotkám používalo sdělení MF publikované ve Finančním

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz