dnes je 17.12.2018
Input:

Společnost - Sdružení bez právní subjektivity

7.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost – Sdružení bez právní subjektivity

Ing. Jan Ambrož

Cílem tohoto článku je popsat základní charakteristiky sdružení, oblíbené formy podnikání zejména fyzických osob, které byly dříve upraveny v §§ 829 až 841 ObčZ, od roku 2014 v ustanovení nového občanského zákoníku („NOZ”). Podle § 2716 a násl. NOZ aj. je zajištěna kontinuita a osoby se mohou dohodnout, „sdružit” za společným cílem.

Rada
V dalším textu používáme pojmy, které jsou nyní platné a nahradily původní:

 • společnost (dříve sdružení),

 • společník (dosud účastník sdružení),

Právní úprava

Právní úprava

V daňových a účetních předpisech nenalezneme mnoho specifických ustanovení týkajících se společnosti s výjimkou zákona o dani z přidané hodnoty.

V zákoně o daních z příjmů je zásadní § 12 ZDP pro fyzické osoby, který stanoví podmínky pro vyžití optimalizace formou paušálních výdajů.

Zákon o dani z přidané hodnoty obsahoval více než deset speciálních ustanovení, která však byla novelou s účinností od 1. 7. 2017 vypuštěna. Fungování původního a nového modelu je popsána v článku Společnost - Sdružení bez právní subjektivity DPH.

V účetnictví je zmíněna tato problematika v úvodním § 1 ZoÚ, zákona o účetnictví (povinnost všech společníků účtovat) a jen několik metodických návodů obsahuje Vyhláška a České účetní standardy.

Výklad

V úvodu si zdůrazníme několik právních předpokladů vzniku a fungování společnosti (A). Dále se budeme věnovat návaznostem na daň z příjmů (B) a účetnictví (C). Otázky související se změnami ve společnosti rozebíráme stručně v závěrečné kapitole (D).

Jak je uvedeno výše, složitou oblast fungování společnosti v DPH, resp. jejich společníků, je náplní samostatného článku.

(A) Charakteristika společnosti

Společnost nemá právní subjektivitu, není klasickou právnickou osobou (třeba obchodní korporací) a jejími společníky může být jak fyzická, tak i právnická osoba.

Pozor!
Jak vyplývá z dalšího výkladu, pro daňové účely je více než vhodné uzavírat při vzniku společnosti písemné smlouvy. Navíc podle NOZ, je-li sjednáno sdružení majetku, aby bylo platné, požaduje se podepsaný soupis takového majetku. Nový občanský zákoník, přestože není povinností při vzniku sepsání smlouvy jako takové, na několika místech používá výraz „společenská smlouva”. Tento pojem je zavádějící, neboť se tento dokument neukládá například do obchodního rejstříku.

Doporučujeme proto ověřit s odborníky (právníky), zda jsou splněny všechny právní podmínky existence společnosti podle NOZ.

Jednání za společnost

Veškeré právní úkony činí některý z účastníků společnosti, i když jedná v rámci činnosti společnosti, stává se příkazníkem. Vystupuje jménem ostatních účastníků.

Pozor!
Rozumné je zvolit si název společnosti, na který se při jednáních společník odvolává, aby bylo zřejmé, jestli jedná jménem svým „na sebe” nebo jménem společnosti.

Příklad
Pánové Adamec a Brabec založili společnost „A plus B”. Oba mají také své vlastní podnikatelské aktivity: jednají-li za společnost, používají její název. Zamezí se tím spekulacím a problémům s určením typu jednání ve vztahu k nově v NOZ popsanému zákazu konkurence.

Správce

Používá se podle NOZ pojem „správce”, kterým může být kterýkoliv ze společníků (lze pověřit též jiný subjekt).

Povinnosti správce

Pověřený společník – tj. správce společnosti – je povinen vést řádnou agendu, kterou je mimo jiné vedení účtů, přehledu o majetku a samozřejmě všech údajů potřebných pro účetnictví a daně. Aby mohli ostatní účastníci splnit své daňové povinnosti, musí od správce včas získat údaje nutné pro zpracování jejich daňových přiznání.

Příklad
Správcem společnosti A plus B je pan Adamec. Musí například nejpozději do konce února předat panu Brabcovi podklady o výsledcích společnosti za předchozí kalendářní rok. Tento termín je přímo stanoven novým občanským zákoníkem.

Majetkoprávní vztahy

NOZ nechává společníkům v mnoha majetkových otázkách poměrně volnou ruku. Uvedené platí nejen pro „vklady” (příspěvky), majetkové vztahy (spoluvlastnictví), ale též pro nárok na „podíl” na zisku nebo ztrátě.

Příklad
Ve smlouvě se pánové Adamec a Brabec dohodli, že se na zisku/ztrátě a nově nabytém majetku podílejí: 60 % pan Adamec a 40 % pan Brabec.

Rada
Kdyby smlouva neobsahovala stanovení poměrů, má se za to, že jsou shodné.

„Vklad” do sdružení

Jednou z povinností každého účastníka sdružení je podílet se na činnosti společnosti. Nemusí se jednat jen o vklad majetkový (individuálně nebo druhově určený). Přispívat může společník také „jen” svou činností.

Příklad
Pokud společník „vloží” do společnosti tzv. individuálně jednotlivě určené (třeba osobní automobil), je stále v jeho výlučném vlastnictví. Ostatní účastníci mají právo jeho bezplatného užívání („požívání”).

Příklad
Společníci pánové Adamec a Brabec vložili do své nové společnosti věci druhově určené, finanční prostředky a zásoby, a to ve stejném poměru, v jakém se podílejí na výsledcích společnosti.

Nový majetek

Majetek, který je nabyt činností sdružení, je od okamžiku nabytí ve spoluvlastnictví společníků, podíly na tomto majetku jsou dány smlouvou. Jestliže smlouva neupravuje velikost podílů, všichni účastníci mají na takto nabytém majetku stejný podíl.

Daňové řízení aj.

Absence právní subjektivity způsobuje, že účastníky daňového řízení jsou vždy jednotliví společníci. To je třeba mít na paměti při činění veškerých právních úkonů vůči správci daně, například při zastupování v daňovém řízení.

Příklad
Správcem je panem Adamec, bude-li mít Finanční úřad připomínky k některé položce týkající se společnosti v daňovém přiznání k DPH, obrátí se na něj. On uvedl jakožto správce tyto údaje ve svém daňovém přiznání.

(B) Daň z příjmů

Poplatníky daně z příjmů jsou jednotliví společníci. Zákon o daních z příjmů řeší zahrnutí „daňového výsledku” společnosti speciálním ustanovením v § 12 ZDP pouze pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Právnická osoba, je-li společníkem společnosti, zařadí výsledek společnosti do svého základu daně.

Rada
Komplikované je určení daňové povinnosti pouze u fyzické osoby, které se budeme věnovat v dalším výkladu.

Princip

Podíl na příjmech a výdajích dosažených v rámci společnosti se rozdělí mezi společníky a převede se do jejich dílčích základu daně z příjmů fyzických osob na jimi individuálně podávaném daňovém přiznání.

Příklad
Správce pan Adamec připravil vyúčtování za kalendářní rok 2016. Pro zjednodušení uvádíme jen základní údaje o příjmech a výdajích.

Položka  Celkem  Adamec Brabec  
Příjmy  900 000  540 000  360 000  
Výdaje  600 000  360 000  240 000  

Pozor!
Připomínáme, že pověřený správce má povinnost ostatním společníkům sdělit další údaje týkající se základu daně „společnosti”, který ale neexistuje a převádí se mezi společníky. Může se jedna o nedaňové náklady, odpisy, nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, slevy na dani aj.

Příklad
Společnost A plus B dala ze společných prostředků

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz