dnes je 22.2.2019
Input:

Srážková daň vybíraná z příjmů daňového nerezidenta

31.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážková daň vybíraná z příjmů daňového nerezidenta

Ing. Pavel Kyselák, Jaroslava Pfeilerová

Zahraniční osoby (daňoví nerezidenti) podléhají v ČR zdanění pouze z příjmů, které jsou vymezeny v § 22 ZDP. Mnohé zahraniční osoby se však na území ČR vůbec nezdržují a vybrání daně z jejich příjmů je problematické. Z toho důvodu tuzemský daňový zákon stanoví, že povinnosti plátce daně mají v ČR tuzemské osoby, které příslušnou úhradu ve prospěch zahraniční osoby vyplácejí. Jedná se o povinnost z příjmů nerezidenta:

 • srazit srážkovou daň podle § 38d ZDP, nebo

 • provést zajištění daně podle § 38e ZDP.

V příspěvku se zabýváme povinností plátce srazit ze zdanitelných příjmů nerezidenta srážkovou daň. Pokud je příjem nerezidenta vymezen v § 22 ZDP a současně je uveden v § 36 ZDP, podléhá srážkové dani, viz následující tabulka:

Zdanitelné příjmy
nerezidenta dle
§ 22 ZDP 
 
Druh zdanitelného příjmu  Sazby daně z příjmů nerezidenta – § 36 ZDP  
   
§ 22 odst. 1 písm. c)   Příjmy ze služeb (mimo stavebně montážních projektů), obchodního, technického a jiného poradenství a zprostředkování poskytovaných na území ČR   § 36 odst. 1 písm. a) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. f) bod 1   Příjmy z nezávislé činnosti architekta, lékaře, vědce, inženýra, daňového či účetního poradce, právníka a učitele   § 36 odst. 1 písm. a) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. f) bod 2   Příjmy z osobně vykonávané činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob   § 36 odst. 1 písm. a) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 1   Náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, software, know-how   § 36 odst. 1 písm. a) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 2   Náhrady za poskytnutá práva na užití, autorská práva (a to i když příjem od jednoho plátce přesáhne v kalendářním měsíci částku 7 000 Kč)   § 36 odst. 1 písm. a) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3   Podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních společností, daňově neuznatelné finanční výdaje z úvěrů a půjček   § 36 odst. 1 písm. b) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 4   Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček   § 36 odst. 1 písm. b) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 5   Příjmy z užívání movité věci umístěné na území ČR:
 • - operativní pronájem [§ 36 odst. 1 písm. a) bod 2 ZDP]
 • - finanční pronájem [§ 36 odst. 1 písm. d) ZDP] 
 
§ 36 odst. 1 písm. a) bod 2
sazba daně – 15 %
§ 36 odst. 1 písm. d)
sazba daně – 5 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 6   Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob   § 36 odst. 1 písm. a) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 8   Výhry z hazardních her, výhry fyzických osob v loteriích, sázkách, z reklamních, sportovních a veřejných soutěží   § 36 odst. 2 písm. k)
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 12   Sankce ze závazkových vztahů   § 36 odst. 1 písm. a) bod 1
sazba daně – 15 %   
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 13  Příjmy ze svěřenského fondu  § 36 odst. 1 písm. a)
sazba daně 15 %  
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 14 písm. h), písm. i)  Bezúplatné příjmy  § 36 odst. 1 písm. a)
sazba daně 15 %  

V případě, že ČR uzavřela se státem nerezidenta smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je nutné porovnat postup zdaňování podle českých zákonů a podle příslušné smlouvy. Pro zdanění se použije postup, který je pro nerezidenta výhodnější. Sazby daně uvedené ve smlouvách jsou ve většině případu nižší, než jaké stanoví tuzemský daňový zákon. Plátce proto musí správci daně prokázat oprávněnost sražení daně nižší sazbou, protože smlouvy o zamezení dvojího zdanění se vztahují pouze na rezidenty smluvních států. Z toho důvodu plátcům doporučuji, aby si od svého zahraničního partnera vyžádali doklad o jeho daňové rezidenci v příslušném smluvním státě a měli k dispozici i další důkazní prostředky, aby mohli správci daně při případné kontrole prokázat, že jejich zahraniční partner je skutečným vlastníkem předmětného příjmu a že daný příjem je podle daňového práva příslušného smluvního státu považován za příjem tohoto zahraničního partnera. Na základě takových důkazních prostředků může plátce bez obav srazit daň nižší sazbou uvedenou ve smlouvě.

Vyšší sazba daně podle ust. § 36 ost. 1 písm. c) ZDP

Vzhledem k tomu, že se ČR snaží zamezit daňovým únikům mimo jiné tím, že řeší zdaňování příjmů, které od nás plynou do tzv. daňových rájů, je od 1. 1. 2013 pro příjmy uvedené v ust. § 36 odst. 1 písm. a) a písm. b) ZDP stanovena sazba daně ve výši 35 % pro poplatníky, kteří nejsou daňovými rezidenty:

 • jiného členského státu Evropské unie,

 • státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (Island, Norsko, Lichtenštejnsko),

 • státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daně z příjmů (např. Kajmanské ostrovy, Bermudy, ostrov Man, Andorrské knížectví, Britské Panenské ostrovy).

Příklad
Příjem nerezidenta, který podléhá srážkové dani

Tuzemská společnost si na základě nájemní smlouvy pronajala stroje od svého obchodního partnera, který je daňovým rezidentem Nizozemského království.

 • Zákon o daních z příjmů stanoví, že příjmy za užívání movité věci umístěné na území ČR jsou zdanitelnými příjmy nerezidenta, které podléhají srážkové dani ve výši 15 %.

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi ČR a Nizozemským královstvím č. 138/1974 Sb., v článku 12 stanoví, že tento příjem v ČR podléhá dani ve výši 5 %.

Tuzemská společnost pro zdanění v ČR využila výhodnější sazbu a z příjmu nerezidenta srazila daň ve výši 5 %. Osoba z Nizozemského království předložila českému plátci doklad o daňovém domicilu, kterým zahraniční daňový úřad potvrdil její rezidentství v Nizozemí.

Tento doklad si tuzemský plátce vyžádal z toho důvodu, aby správci daně při daňové kontrole prokázal oprávněnost aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Skutečnost, že zahraniční obchodní partner je skutečným vlastníkem vypláceného příjmu, může tuzemská společnost prokázat nájemní smlouvou. Pokud by česká firma neměla jistotu, že se jedná o rezidenta smluvního státu nebo pokud by z nájemní smlouvy jednoznačně neplynulo, že zahraniční obchodní partner je skutečným vlastníkem vypláceného příjmu, srazila by vyšší sazbu daně stanovenou tuzemským zákonem o daních z příjmů (15 %).

Výpočet základu daně a daně

Základ daně pro srážkovou daň nelze snižovat o nezdanitelné částky a odčitatelné položky a zaokrouhluje se na celé koruny dolů (s výjimkou dividendového příjmu z akcie a podílového listu, u něhož se základ daně zaokrouhluje na celé haléře dolů).

Daň se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Výjimku tvoří dividendové příjmy z akcií a podílových fondů, kde se zaokrouhlí na celé koruny dolů až celková částka daně sražená plátcem ze všech dividendových příjmů plynoucích od jedné osoby.

Lhůty pro provedení srážky z příjmů nerezidenta

Zákon o daních z příjmů stanoví termíny, ve kterých je plátce povinen z příjmů nerezidenta srazit daň, která náleží ČR. Nejčastěji tato povinnost vzniká při výplatě, připsání náhrady ve prospěch nerezidenta, avšak nejpozději v den, kdy o závazku účtuje v souladu se zákonem o účetnictví. 

Odvod srážkové daně

Plátci, který ve správném termínu srazí z příjmů nerezidenta daň, stanoví zákon o daních z příjmů v § 38d odst. 3 ZDP povinnost sraženou daň odvést do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl povinen srážku provést. Příslušnou částku je nutné odvést správci daně místně příslušnému plátci na speciální účty s předčíslím:

 • 7720 – pokud je srážka provedena z příjmů nerezidenta (poplatníka), který je fyzickou osobou,

 • 7712 – pokud je srážka provedena z příjmů nerezidenta (poplatníka), který je právnickou osobou.

O provedení srážky daně z příjmů nerezidenta je plátce povinen informovat správce daně na tiskopise vydaném MF, který si lze vyzvednout u místně příslušného správce daně, nebo je možné využít internetových stránek České daňové správy.

Navýšení daně (brutace)

Pokud plátce neprovede srážku daně, a to ani dodatečně, bude provedena tzv. brutace. V tomto případě je základem daně pro výpočet srážkové daně částka odpovídající součtu příjmů vyplacených zahraniční osobě a daně, která z nich měla být sražena (viz následující příklad).

Poznámka:

Vzorec, který se používá pro výpočet zvýšeného základu daně: Příjem x 100 se vydělí rozdílem částky 100 a sazbou daně, která měla být použita.

Potvrzení o sražení daně

Na žádost daňového nerezidenta vydá správce daně „Potvrzení o sražení daně” (tiskopis 25 5231 MFin). Na základě tohoto dokladu si může nerezident započítat daň sraženou v ČR na daňovou povinnost ve státě, kde je daňovým rezidentem. V praxi se často setkáváme s postupem, kdy o vydání příslušného potvrzení poplatník žádá prostřednictvím plátce.

Možnost daňového nerezidenta podat v ČR daňové přiznání na příjmy zdaněné srážkovou daní

Do konce roku 2008 bylo provedení srážky z příjmů nerezidenta konečným zdaněním. Od r. 2009 mohou daňoví rezidenti členských států EU a EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) dobrovolně podat v ČR daňové přiznání z následujících příjmů uvedených v ust. § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f), g) (v bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14) h), i) ZDP.

Tyto příjmy, které zdanil plátce při jejich výplatě srážkovou daní, uvede nerezident ve vlastním daňovém přiznání.

Při zjištění základu daně si může nerezident vybrat, zda bude vycházet z účetnictví, z daňové evidence nebo pouze ze záznamu o příjmech a výdajích. Uplatněné náklady musí být v souladu s českými daňovými zákony.

Pokud je nerezident fyzická osoba, může využít také možnost uplatnění výdajů procentem z příjmů (s výjimkou odměn členů statutárních orgánů a příjmů úrokového charakteru).

Daň sražená plátcem může být nerezidentem započtena na celkovou daň. K prokázání výše příjmů a sražené daně bude správcem daně požadováno předložení tiskopisu č. 25 5231 MFin 5231 – Potvrzení o sražení daně. Po podání daňového přiznání nerezidentům ve většině případů vznikne přeplatek na dani, který bude na základě žádosti správcem daně vrácen (viz příklad 4).

Osvobození příjmů z licenčních poplatků

S účinností od 1. 1. 2011 jsou při splnění stanovených podmínek příjmy z licenčních poplatků plynoucí rezidentovi členského státu EU, Švýcarska, Norska nebo Islandu v ČR osvobozeny od daně z příjmů právnických osob.

Pro možnost osvobození od daně z příjmů musí být splněny následující podmínky:

1.   plátce a příjemce licenčních poplatků jsou přímo kapitálově spojené osoby, a to nejméně 24 měsíců,   
2.   příjemce licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem,   
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz