Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spotreba PHL, Príklady

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.8.1 Spotreba PHL, Príklady

Ing. Vladimír Bartoš; Ing. Ján Mintál

Pri odpočítaní DPH z pohonných látok (ďalej len: „PHL”) sa postupuje z ustanovení § 49 ZDPH a § 51 ZDPH, pričom platiteľ dane je povinný zohľadniť možnosť odpočítania dane v závislosti od:

  • rozsahu používania automobilu na podnikateľské a súkromné účely,

  • možnosti aplikácie paušalizácie daňových výdavkov na pohonné látky podľa § 19 ods. 2, písm. l) bod 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len: „ZDP”).

Platiteľ dane nemôže odpočítať DPH z PHL v plnej výške, ak:

a) použije pohonné látky pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, ktoré sú od dane oslobodené podľa § 28 ZDPH§ 42 ZDPH, odpočíta si daň pomerným spôsobom podľa § 50 ZDPH,

b) uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania, a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy pohonných látok len do výšky paušálnych výdavkov vo výške 80 %,

Platiteľ dane si uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky formou paušálnych výdavkov do výšky 80 % z preukázateľného nákupu. V mesiaci marec 2017 si preukázateľne kúpil pohonné látky vo výške 100 EUR bez DPH, DPH vo výške 40 EUR. V súvislosti s aplikáciou paušálnych výdavkov spotreboval pohonné látky za 80 EUR bez DPH.

Pre účely dane z príjmov si platiteľ nemusí viesť evidenciu o vykonaných jazdách a môže si uplatniť do daňových výdavkov 80 % z nákupu, t. j. 80 EUR, má nárok na odpočítanie DPH vo výške 20 % zo sumy 80 EUR, t. j. 16 EUR.

c) použije pohonné