Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spotreba PHL

20.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.8 Spotreba PHL

Ing. Antónia Parajková; Ing. Andrea Marušincová; Ing. Ján Mintál

V súvislosti s prevádzkou automobilu na podnikateľské činnosti vznikajú podnikateľom rôzne výdavky, predovšetkým výdavky na spotrebované pohonné látky (ďalej len „PHL”).

Podnikateľom, platiteľom dane z pridanej hodnoty, vzniká právo na uplatnenie odpočtu dane z pridanej hodnoty z dokladov o nákupe PHL v tuzemsku v súlade s ustanoveniami § 49 ZDPH§ 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

  • nakúpené PHL použijú iba na pracovné cesty za účelom podnikania, dodania tovarov a služieb, ktoré nie sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty,

  • daň z pridanej hodnoty bola voči platiteľom dane uplatnená iným platiteľom dane v tuzemsku,

  • majú doklady o nákupe PHL, ktoré obsahujú náležitosti v zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 ZDPH alebo majú doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou podľa ustanovenia § 74 ods. 3 písm. b) ZDPH,

  • doklady o nákupe PHL sú zaúčtované v účtovníctve platiteľov dane,

  • pri uplatňovaní daňových výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov používajú cenu PHL bez dane z pridanej hodnoty.

Spôsob, akým podnikatelia preukazujú daňové výdavky na spotrebu PHL, si môžu zvoliť podľa ustanovení zákona o dani z príjmov z troch variant uplatňovania preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované pohonné látky.

1. Podnikatelia si môžu zahrnúť do daňových výdavkov výdavky na spotrebované PHL vo výške stanovenej podľa cien platných v čase ich nákupu a prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii vozidla. V prípade, ak sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok. V tomto prípade musia viesť knihu jázd.

2. Druhý spôsob uplatňovania daňových výdavkov na spotrebované PHL je na základe údajov z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Ak majú podnikatelia vozidlá vybavené satelitnými jednotkami, ktoré sú schopné sledovať a zaznamenávať všetky vykonané jazdy a spotrebu pohonných látok, môžu si uplatniť v daňových výdavkoch všetky preukázané výdavky na nákup pohonných látok. Podkladom preukázateľnosti účelu vykonaných jázd je evidencia jázd zo satelitnej jednotky.

Platitelia dane majú právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty v plnej výške dane na vstupe pri oboch spôsoboch uplatňovania spotreby PHL do daňových výdavkov.

3. Poslednou možnosťou zahrňovania výdavkov za spotrebu PHL do daňových výdavkov je formou paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri takomto spôsobe preukazovania výdavkov na spotrebované PHL podnikatelia nemajú povinnosť viesť knihu jázd. Musia však vedieť správcovi dane dostatočne preukázať primeranosť počtu najazdených kilometrov.

Platitelia dane, ktorí pri uplatňovaní výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL využívajú variant paušálnych výdavkov podľa ustanovení zákona o dani z príjmov a súčasne nevedia preukázať spotrebu PHL na podnikateľské účely alebo na súkromné účely, si môžu uplatniť odpočet dane z nakúpených PHL iba do výšky paušálnych výdavkov v zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 ZDPH. Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 ZDPH však platitelia dane musia dostatočne preukázať rozsah použitia nakúpených PHL na dodanie tovarov a služieb.

Ak platitelia dane používajú nakúpené PHL na dodanie tovarov a služieb oslobodených od dane v súlade s ustanoveniami § 28 ZDPH§ 42 ZDPH, postupujú v zmysle ustanovení § 50 ZDPH, to znamená, že uplatnia koeficient.

Platitelia dane, ktorí používajú automobil na podnikanie, ale aj na súkromné účely, pri uplatňovaní odpočtu dane z pridanej hodnoty z nakúpených PHL si