dnes je 19.5.2019
Input:

Teambuilding a některé otázky s ním spojené

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.01
Teambuilding a některé otázky s ním spojené

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Zaměstnavatelé ze soukromé i státní sféry často organizují pro své zaměstnance takzvané teambuildingové akce, jejichž účelem je především stmelit pracovní kolektiv, zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci včetně komunikace a vzájemného poznání s vedením firmy. Teambuildingové akce jsou někdy povinné, někdy je účast na nich dobrovolná, často trvají přes noc. O co se vlastně jedná z pohledu pracovního práva?

Zákoník práce pojem teambuilding neurčuje. Pracovněprávní definici pojmu teambuilding lze nalézt v judikatuře Nejvyššího soudu ČR, dle které „tzv. teambuilding bývá chápán jako intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních týmů; zejména bývá kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení týmové kreativity apod. Pro závěr, zda se skutečně jedná o takový kurz týmové spolupráce, není jistě rozhodující jeho formální označení v příslušných dokumentech, nýbrž jeho vlastní obsahová náplň.” Podle judikatury je tedy třeba individuálně posoudit obsahovou náplň teambuildingové akce. Je-li smyslem a účelem plánovaných aktivit prohloubení vzájemných interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace a schopnosti spolupráce s ostatními zaměstnanci, může se jednat z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance o účast na školení k prohloubení kvalifikace, kterou je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci uložit, či školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem sledující zvyšování jejich odborné připravenosti. Zákoník práce přímo určuje, že v přímé souvislosti s plněním