Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Technické zhodnocení hmotného majetku

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2 Technické zhodnocení hmotného majetku

Ing. Miloš Hovorka

Definice technického zhodnocení   Limit   Ustanovení ZDP  
Výdaje na dokončené:

Nástavby, přístavby a stavební úpravy

Rekonstrukce

Modernizace  
Pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.   Rekonstrukcí se pro účely ZDP rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Z pokynu GFŘ D-22 vyplývá, že za změnu technických parametrů podle zákona se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken.

Modernizací
se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

§ 33 ZDP
Z pokynu GFŘ D-22 vyplývá, že za technické zhodnocení se rovněž nepovažuje vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami.  
Výdaje na dokončené

Nástavby, přístavby a stavební úpravy

Rekonstrukce

Modernizace  
Pokud nepřevýšily výše uvedenou částku 40 000 Kč, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jednorázově jako daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP.   § 33 ZDP  

Komentář:

Technické zhodnocení se odpisuje jako součást vstupní ceny hmotného majetku nebo samostatně. Technické zhodnocení není samostatnou věcí v právním slova smyslu, jedná se o výdaje hrazené vlastníkem věci, na které bylo technické zhodnocení provedeno, nebo nájemcem věci, případně i další osobou (podnikatel rozšíří na své náklady veřejnou obecní komunikaci, aby po ní mohl jezdit ke svému podniku).

Technické zhodnocení proto jako věc např.:

  • nelze vkládat do obchodního majetku podnikatele (v některých případech podnikatel provede pro podnikatelské účely přístavbu rodinné domku, ve kterém bydlí a do obchodního majetku nezahrne stavebně upravený domek, ale pouze přístavbu),

  • nelze si ho najmout, a to ani formou finančního leasingu (podnikatelé mají snahu si pořizovat technické zhodnocení vlastního majetku – věcí movitých i nemovitých, formou finančního leasingu),

  • nelze ho prodat (podnikatelé – nájemci, kteří technicky zhodnotili najatý majetek, někdy uzavírají kupní smlouvy na prodej zůstatkové ceny technického zhodnocení, a to buď vlastníkovi, nebo dalšímu nájemci),

  • nelze ho darovat, ani vkládat do základního kapitálu obchodní korporace.

Příklad

Podnikatel si pořídil starší funkční stroj za 20 000 Kč, který koncem stejného roku zmodernizoval za 25 000 Kč. Jak se bude postupovat z hlediska daně z příjmů?

Pokud se jedná o modernizaci v ceně 25 000 Kč, provedenou v roce pořízení stroje, je možno tuto částku zahrnout do daňových výdajů, neboť nebyl překročen zákonný limit 40 000 Kč pro technické zhodnocení majetku podle § 33 ZDP.

Příklad

Podnikatel si postavil před 8 lety pro účely prodeje zboží stánek. Ten byl na základě rozhodnutí stavebního úřadu dočasnou stavbou, která může být provozována po dobu 10 let. V letošním roce podnikatel provedl modernizaci a přístavbu stánku v ceně 80 000 Kč. Na základě těchto stavebních úprav stavební úřad prodloužil stanovenou dobu trvání stánku, o dalších 7 let, tedy celkově na dobu 17 let. Jak bude podnikatel postupovat z hlediska daně z příjmů?

Z hlediska daně z příjmů je stánek dočasnou stavbou a jeho modernizace a přístavba technickým zhodnocením. Výdaje spojené s realizací dočasné stavby je možno do daňových výdajů zahrnovat prostřednictvím odpisů podle § 30 ZDP, tj. rovnoměrně po dobu 10 let.

Došlo-li k prodloužení stanovené doby trvání v souvislosti s modernizací a přístavbou o 7 let, je třeba zvýšit zůstatkovou cenu příslušné dočasné stavby o náklady spojené s technickým zhodnocením, tj. o částku 80 000 Kč a dále tuto dočasnou stavbu odpisovat po nově stanovenou dobu trvání, tj. po dobu 2 + 7 = 9 let. Zvýšená zůstatková cena se rovnoměrně odepíše do daňových výdajů v prodloužené době trvání. Odpisy, které již byly uplatněny do daňových výdajů, se nemění.

Příklad

Podnikatel dokončil v lednu 2017 technické zhodnocení nemovité kulturní památky v ceně 48 000 Kč. V září 2018 dokončil další technické zhodnocení této nemovité kulturní památky v ceně 45 000 Kč. Jak bude podnikatel postupovat z hlediska daně z příjmů?

Technické zhodnocení dokončené v lednu 2017 začne podnikatel odpisovat od února, do daňových výdajů roku 2017 uplatní 11/180 z částky 48 000 Kč a v roce 2018 12/180 z této částky. Technické zhodnocení dokončené