dnes je 19.1.2019
Input:

Třístranný obchod

18.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.2100.2
Třístranný obchod

Ing. Martina Matějková

VYŠLO V ČÍSLE 21/2018

Třístranný obchod je specifická forma zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o DPH“) je této problematice věnováno ustanovení § 17. Při splnění podmínek v tomto zákonném ustanovení vymezených dochází k minimalizování administrativní zátěže na straně pořizovatele zboží, jelikož pořizovatel zboží (prostřední osoba) je osvobozen od povinnosti přiznat daň v členském státě konečného odběratele. Povinnost přiznat daň v třístranném obchodě má právě zmíněný konečný odběratel.

Základní pojmy a podmínky třístranného obchodu

Úvodem je nutno vymezit, co se rozumí třístranným obchodem a jaké základní podmínky musí být splněny, aby mohl být tento zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie použit. Třístranný obchod mohou uzavřít výhradně tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech (prodávající, prostřední osoba a kupující). Osobou registrovanou k dani se ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o DPH rozumí osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH v rámci obchodování mezi členskými státy. Směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice”) za tuto osobu považuje osobu povinnou k dani identifikovanou pro účely DPH v jiném členském státě. Předmětem obchodu musí být vždy dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami. Dále musí být splněna podmínka, že obchodované zboží v rámci třístranného obchodu musí být přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Přeprava zboží musí být v třístranném obchodě vždy spojena s první dodávkou, tj. s plněním mezi prodávajícím a prostřední osobou. Jak bylo zmíněno v úvodu, zjednodušený postup spočívá v tom, že při splnění zákonem stanovených podmínek je prostřední osoba osvobozena od povinnosti přiznat daň v členském státě kupujícího, jelikož povinnost přiznat daň se přenáší přímo na kupujícího (konečného zákazníka). Prostřední osoba se tudíž ani nemusí registrovat v místě ukončení přepravy (ve státě kupujícího), což výrazně snižuje administrativní zátěž správců daně v jednotlivých členských státech.

Pro správné pochopení podstaty třístranného obchodu pro účely daně z přidané hodnoty je důležité blíže popsat účastníky třístranného obchodu, jimiž jsou, jak bylo uvedeno výše, vždy:

1) prodávající, kterým se pro účely tohoto obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. n) zákona o DPH (osvobozená osoba je osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě, která je v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem).

2) kupující, kterým je v případě třístranného obchodu osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Kupující kupuje zboží od prostřední osoby.

3) prostřední osoba, kterou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího. Prostřední osoba pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v tomto členském státě. Prostřední osoba není osvobozenou osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. n) zákona o DPH. Při použití třístranného obchodu se prostřední osoba nesmí registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem.

Lepšímu pochopení průběhu třístranného obchodu napomůže následující obrázek.

Příklad

Tři obchodní partneři – každý z jiného státu EU – uzavřeli smlouvu o tom, že firma registrovaná k dani v členském státě A (prostřední osoba) nakoupí zboží od firmy registrované k dani ve státě B (prodávající) a toto zboží následně prodá osobě registrované k dani v členském státě C (kupující). Nákup a prodej bude probíhat formou třístranného obchodu. Z logistických důvodů bude zboží přepravováno přes území členského státu A.

Jednou z podmínek aplikace zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř Evropské unie formou třístranného obchodu je skutečnost, že zboží je odesláno či přepraveno přímo z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Přímou přepravu zboží či přímé odeslání zboží je třeba chápat tak, že zboží neprochází přes členský stát prostřední osoby, a pokud je například z logistických důvodů nutné, aby bylo zboží přes členský stát prostřední osoby přepraveno, nesmí dojít na území prostřední osoby k přerušení přepravy či odeslání tohoto zboží.

Tuzemský plátce je kupujícím

Ustanovení § 17 zákona o DPH obecně definuje rysy třístranného obchodu, ve své podstatě jej však lze aplikovat pouze na případy, kdy jsou přeprava či odeslání zboží ukončeny v tuzemsku, tj. na případy, kdy je tuzemský plátce v pozici kupujícího.

Pokud je tuzemský plátce v pozici kupujícího, prostřední osobou a prodávajícím jsou pak osoby registrované k dani ve dvou různých členských státech. Prostřední osoba (osoba registrovaná k dani v členském státě A) pořizuje zboží od prodávajícího (osoba registrovaná k dani v členském státě B) za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v tuzemsku (členský stát C). Zboží, které pořizuje prostřední osoba registrovaná k dani v členském státě A, je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu B (stát prodávajícího) kupujícímu do tuzemska. Z pohledu tuzemského plátce tedy dochází k pořízení zboží z jiného členského státu, při kterém mu vzniká ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 písm. e) zákona o DPH povinnost přiznat daň. Plnění tuzemský plátce vykáže na řádku č. 3, popř. 4, daňového přiznání, do souhrnného hlášení jej neuvádí.

Příklad

Tuzemský plátce C (kupující) pořídil zboží v rámci třístranného obchodu od osoby registrované k dani na Slovensku A (prostřední osoba), která jej pořídila od osoby registrované k dani v Maďarsku B (prodávající). Zboží bylo dopraveno z Maďarska přímo do České republiky.

Pro prostřední osobu (slovenského plátce) je při splnění podmínek vymezených v ustanovení § 17 zákona o DPH pořízení zboží v tuzemsku osvobozeno od daně. Tuzemský plátce přizná ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 písm. e) zákona o DPH z pořízení předmětného zboží daň, plnění vykáže na řádku č. 3, popř. 4, daňového přiznání. Při splnění podmínek vymezených v § 72 a násl. zákona o DPH je zároveň tuzemský plátce oprávněn k odpočtu daně, který vykáže na řádku č. 43, popř. 44, daňového přiznání.

Příklad

Tuzemský plátce C (kupující) si objednal zboží u osoby registrované k dani ve Francii A (prostřední osoba), která zboží pořídila od osoby registrované k dani ve Španělsku B (prodávající). O obchodu neexistuje písemná kupní smlouva. Předmětné zboží bylo přepraveno přímo z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Skutečnost, že místem dodání je sídlo kupujícího v tuzemsku, je uvedena na mezinárodním nákladním listu CMR, dodávku potvrdila prostřední osoba. Na průvodním listu k dodávce zboží prodávající uvedl, že místem dodání je sídlo prostřední osoby, která byla současně prodávajícím označena za odběratele. Prostřední osoba vystavila kupujícímu daňový doklad, kde bylo uvedeno, že se jedná o třístranný obchod.

Obchod mezi sebou uzavřely tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech. Zboží bylo fyzicky přepraveno přímo z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Ovšem vzhledem k tomu, že o uzavření obchodu neexistuje písemná smlouva, a dále k tomu, že na mezinárodním nákladním listu CMR je jako místo dodání zboží uvedeno sídlo prostřední osoby, bude k prokázání toho, zda v daném případě došlo k uplatnění zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu v souladu se zákonem o DPH, nutno disponovat jinými konkrétními důkazními prostředky ve smyslu ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě by se na prostřední osobu v tuzemsku nevztahovalo osvobození od daně ve smyslu ustanovení § 17 odst. 6 ZDPH.

Tuzemský plátce je prostřední osobou

Pokud je tuzemský plátce v postavení prostřední osoby, měly by se na něj v ostatních členských státech přiměřeně vztahovat stejné podmínky pro osvobození, tak jak jsou v zákoně o DPH nastaveny pro osoby registrované k dani v jiných členských státech (viz § 17 odst. 6 zákona o DPH). Pokud například italský plátce C (kupující) pořídí zboží od tohoto tuzemského plátce A, jenž je prostřední osobou, která zboží pořídila od osoby registrované k dani na Slovensku B (prodávající), přičemž zboží bylo přepraveno ze Slovenska přímo do Itálie, mělo by se na tuzemského plátce vztahovat obdobné osvobození od daně při pořízení zboží v Itálii. V daňovém přiznání jsou pro tuzemského plátce, který je v postavení prostřední osoby, určeny řádky č. 30 a 31, přičemž na řádek č. 30 tuzemský plátce vykazuje hodnotu pořízeného zboží z jiného členského státu a na řádek č. 31 hodnotu dodaného zboží do jiného členského státu. Hodnotu plnění z řádku č. 31 plátce zároveň uvede v souhrnném hlášení s kódem „2“.

Příklad

Osoba registrovaná k dani v tuzemsku A (prostřední osoba) nakupuje zboží od osoby registrované k dani v Německu B (prodávající) a obratem toto zboží prodává osobě registrované k dani ve Slovinsku C (kupující). Zboží je přepraveno prodávajícím (osobou registrovanou k dani v Německu) z Německa do Francie konečnému zákazníkovi.

Pro tuto obchodní transakci nelze použít

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz