Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účetní závěrka

9.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4
Účetní závěrka

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Účetní závěrka je vyvrcholením celého účetního období. Účetní závěrku lze sestavovat v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. V zjednodušeném rozsahu mohou (avšak nemusí) sestavovat účetní závěrku pouze účetní jednotky, které nemají zákonnou povinnost auditu s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu vždy. Obsah účetní závěrky upravuje Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek. Vzory účetních výkazů jsou přílohou této vyhlášky. Obsah obou variant (plné a zjednodušené) účetní závěrky lze vyjádřit následovně:

Účetní závěrka v plném rozsahu  Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu 
Rozvaha zahrnuje všechny položky  Rozvaha zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi 
Výkaz zisku a ztráty zahrnuje všechny položky  Výkaz zisku a ztráty zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi 
Přehled o peněžních tocích (nepovinný, ale požadovaný)  Nepovinný 
Přehled o změnách vlastního kapitálu (nepovinný, ale požadovaný)  Nepovinný 
Příloha – plný rozsah  Příloha – zkrácený rozsah 

Pravidla pro sestavování účetních výkazů

Pro sestavování účetních výkazů platí následující pravidla:

  • Výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny v tisících Kč.

  • Položky, které jsou vpředu označeny arabskou číslicí, mohou být sloučeny, pokud nejde o významnou částku nebo pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace (za podmínky, že